กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 23 / 2 Samuel 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ถ้อยคำสุดท้ายของดาวิด
23:1 ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายของดาวิด ดาวิดบุตรชายของเจสซีได้ตรัส และชายที่ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น ผู้ที่ถูกเจิมไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบ และนักแต่งสดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอล ได้ตรัสว่า

The Last Words of David
23:1 Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said,

23:2 “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสผ่านข้าพระองค์ และพระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพระองค์

23:2 The Spirit of the LORD spake by me, and his word was in my tongue.

23:3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพระองค์ว่า ‘ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรม คือปกครองด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า

23:3 The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God.

23:4 และเขาจะเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น เหมือนรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆ เป็นเหมือนหญ้าอ่อนนุ่มเปล่งประกายที่งอกออกจากดินภายหลังฝน’

23:4 And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain.

23:5 ถึงแม้ว่าวงศ์วานของข้าพระองค์ไม่เป็นเช่นนั้นต่อพระเจ้า ถึงอย่างนั้นพระองค์ยังทรงกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพระองค์ อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคง เพราะนี่เป็นความรอดทั้งสิ้นของข้าพระองค์และความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่ทรงกระทำให้แตกหน่องอกขึ้น

23:5 Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.

23:6 แต่บรรดาลูกของเบลีอัลจะเป็นเหมือนหนามที่ต้องถูกผลักไสไล่ส่งไป เพราะว่าสำหรับพวกเขาจะเอามือจับต้องก็ไม่ได้

23:6 But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands:

23:7 แต่คนที่จะแตะต้องพวกเขาต้องมีอาวุธที่ทำด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเขาทั้งหลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในสถานที่เดียวกัน”

23:7 But the man that shall touch them must be fenced with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place.

วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)
23:8 ต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกวีรบุรุษที่ดาวิดมี ได้แก่ คนทัคโมนีผู้มีตำแหน่งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นคืออาดีโนคนเอสนีย์ ท่านยกหอกของท่านต่อสู้กับคนแปดร้อยคนซึ่งท่านได้ฆ่าเสียในครั้งเดียว

David's Mighty Men (1 Chr. 11:10-47)
23:8 These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.

23:9 และรองจากท่าน คือเอเลอาซาร์บุตรชายของโดโดคนอาโหอาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในวีรบุรุษสามคนที่อยู่กับดาวิดเมื่อเขาทั้งหลายได้พูดหยามคนฟีลิสเตียซึ่งชุมนุมกันเพื่อสู้รบ และคนอิสราเอลก็ถอยทัพไป

23:9 And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away:

23:10 ท่านได้ลุกขึ้นและฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจนมือของท่านเมื่อยล้า และมือของท่านเกร็งแข็งติดดาบ และในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง และพวกทหารได้หันกลับตามท่านมาเพื่อริบเอาข้าวของเท่านั้น

23:10 He arose, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword: and the LORD wrought a great victory that day; and the people returned after him only to spoil.

23:11 และรองจากท่าน คือชัมมาห์บุตรชายของอาเกชาวฮาราร์ และคนฟีลิสเตียมาชุมนุมกันเป็นกองทหาร เป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมด และพวกทหารได้หนีไปจากคนฟีลิสเตีย

23:11 And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines.

23:12 แต่ท่านยืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้นป้องกันที่ดินนั้นไว้ และได้ฆ่าฟันคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ได้ประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง

23:12 But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines: and the LORD wrought a great victory.

23:13 และในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้นมีสามคนที่ลงมา และได้มาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าว มีกองทหารของคนฟีลิสเตียตั้งเต็นท์อยู่ในหุบเขาแห่งเรฟาอิม

23:13 And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim.

23:14 และคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และตอนนั้นกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม

23:14 And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem.

23:15 และดาวิดมีความอาลัยแล้วตรัสว่า “โอ หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่ม”

23:15 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate!

23:16 และวีรบุรุษสามคนนั้นก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำน้ำนั้นมาถวายแด่ดาวิด แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น แต่ทรงเทน้ำนั้นออกถวายแด่พระเยโฮวาห์

23:16 And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the LORD.

23:17 และพระองค์ตรัสว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะกระทำเช่นนี้ ก็ขอให้อยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่คือโลหิตของบรรดาผู้ที่ไปด้วยการเสี่ยงชีวิตของพวกเขามิใช่หรือ” เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น วีรบุรุษทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้

23:17 And he said, Be it far from me, O LORD, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men.

23:18 และอาบีชัยน้องชายของโยอาบ ผู้เป็นบุตรชายของเศรุยาห์ เป็นหัวหน้าของพวกสามคน และท่านได้ยกหอกของท่านต่อสู้กับทหารสามร้อยคน และฆ่าเขาทั้งหลายเสียสิ้น และได้รับชื่อเสียงในท่ามกลางพวกสามคนนั้น

23:18 And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.

23:19 ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสามคนนั้นมิใช่หรือ ฉะนั้นท่านได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกสามคนนั้น อย่างไรก็ตามท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น

23:19 Was he not most honourable of three? therefore he was their captain: howbeit he attained not unto the first three.

23:20 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของชายกล้าหาญคนหนึ่งแห่งเมืองขับเซเอล ผู้ซึ่งได้กระทำวีรกรรมหลายอย่าง ท่านได้ฆ่าบุรุษผู้กล้าหาญดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน และท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตตัวหนึ่งในบ่อในเวลาที่หิมะตกด้วย

23:20 And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow:

23:21 และท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง เป็นชายรูปร่างงาม และคนอียิปต์นั้นถือหอกอยู่ในมือของเขา แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์นั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง

23:21 And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.

23:22 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ และได้ชื่อเสียงในท่ามกลางวีรบุรุษสามคนนั้น

23:22 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men.

23:23 ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น และดาวิดได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์

23:23 He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard.

23:24 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเป็นคนหนึ่งในสามสิบคนนั้น เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม

23:24 Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,

23:25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลีคาชาวเมืองฮาโรด

23:25 Shammah the Harodite, Elika the Harodite,

23:26 เฮเลสชาวเมืองปัลที อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเมืองเทโคอา

23:26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,

23:27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุนนัยคนหุชาห์

23:27 Abiezer the Anethothite, Mebunnai the Hushathite,

23:28 ศัลโมนคนอาโหอาห์ มาหะรัยชาวเมืองเนโทฟาห์

23:28 Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,

23:29 เฮเลบบุตรชายของบาอานาห์ชาวเมืองเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายของรีบัยชาวเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน

23:29 Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin,

23:30 เบไนยาห์ชาวเมืองปิราโธน ฮิดดัยชาวลำธารกาอัช

23:30 Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,

23:31 อาบีอัลโบนชาวเมืองอารบาห์ อัสมาเวทชาวเมืองบาฮูริม

23:31 Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite,

23:32 เอลียาบาชาวเมืองชาอัลโบน โยนาธานเป็นคนหนึ่งในบรรดาบุตรชายของยาเชน

23:32 Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan,

23:33 ชัมมาห์ชาวฮาราร์ อาหิยัมบุตรชายของชาราร์คนฮาราร์

23:33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite,

23:34 เอลีเฟเลทบุตรชายของอาหัสบัย ผู้เป็นบุตรชายของชาวเมืองมาอาคาห์ เอลีอัมบุตรชายของอาหิโธเฟลชาวเมืองกิโลห์

23:34 Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite,

23:35 เฮสโรชาวเมืองคารเมล ปารัยชาวเมืองอาราบ

23:35 Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite,

23:36 อิกาลบุตรชายของนาธันชาวแดนโศบาห์ บานีคนกาด

23:36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite,

23:37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเมืองเบเอโรท ผู้ถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์

23:37 Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah,

23:38 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์

23:38 Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite,

23:39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

23:39 Uriah the Hittite: thirty and seven in all.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope