กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 13 / 1 Chronicles 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

เขาบรรทุกหีบของพระเจ้าโดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง (2 ซมอ 6:1-5)
13:1 และดาวิดทรงหารือกับบรรดานายพัน นายร้อย และผู้นำทุก ๆ คน

The Ark is Improperly Carried (2 Sam. 6:1-5)
13:1 And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader.

13:2 และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเห็นสมควร และถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ก็ให้เราทั้งหลายส่งไปยังพี่น้องของพวกเราในทุกหนแห่ง คือผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอลทั้งสิ้น และพร้อมกับพวกเขาให้ส่งไปยังพวกปุโรหิตและคนเลวีทั้งหลายด้วย ผู้ซึ่งอยู่ในบรรดานครและชานเมืองของพวกเขา เพื่อให้เขาทั้งหลายมารวมตัวกันกับพวกเรา

13:2 And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, and that it be of the LORD our God, let us send abroad unto our brethren every where, that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us:

13:3 และให้เราทั้งหลายอัญเชิญหีบของพระเจ้าของพวกเรามายังเราทั้งหลายอีก เพราะเราทั้งหลายไม่ได้ไต่ถามถึงหีบนั้นในสมัยของซาอูล”

13:3 And let us bring again the ark of our God to us: for we enquired not at it in the days of Saul.

13:4 และชุมนุมชนทั้งสิ้นก็กล่าวว่าพวกเขาจะกระทำตาม เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของประชากรทั้งสิ้น

13:4 And all the congregation said that they would do so: for the thing was right in the eyes of all the people.

13:5 เพราะฉะนั้น ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอล ตั้งแต่ชิโหร์แห่งอียิปต์จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะอัญเชิญหีบของพระเจ้ามาจากคีริยาทเยอาริม

13:5 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim.

13:6 และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาห์ คือคีริยาทเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์ เพื่อจะทรงอัญเชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ อันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนาม ขึ้นมาจากที่นั่น

13:6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the LORD, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it.

13:7 และเขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากบ้านของอาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวียนนั้น

13:7 And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drave the cart.

13:8 และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลาย ด้วยการร้องเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รำมะนา ฉาบ และแตร

13:8 And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.

อุสซาห์เสียชีวิต (2 ซมอ 6:6-11)
13:9 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของคิโดน อุสซาห์ก็เหยียดมือของตนออกเพื่อกุมหีบไว้เพราะวัวสะดุด

Uzza is Killed (2 Sam. 6:6-11)
13:9 And when they came unto the threshingfloor of Chidon, Uzza put forth his hand to hold the ark; for the oxen stumbled.

13:10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออุสซาห์ และพระองค์ทรงประหารเขาเสียเพราะเขาเหยียดมือของตนออกแตะต้องหีบนั้น และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นต่อพระพักตร์พระเจ้า

13:10 And the anger of the LORD was kindled against Uzza, and he smote him, because he put his hand to the ark: and there he died before God.

13:11 และดาวิดก็ไม่พอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงทลายออกมาเหนืออุสซาห์ ฉะนั้นจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้

13:11 And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzza: wherefore that place is called Perezuzza to this day.

13:12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้น ตรัสว่า “เราจะอัญเชิญหีบของพระเจ้ามายังบ้านของเราได้อย่างไร”

13:12 And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?

13:13 ดังนั้น ดาวิดจึงไม่ได้ทรงอัญเชิญหีบไปไว้ในนครของดาวิดให้อยู่กับพระองค์ แต่ทรงอัญเชิญหีบแวะไปไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมคนกัท

13:13 So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite.

13:14 และหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอโดมในบ้านของเขาเป็นเวลาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่

13:14 And the ark of God remained with the family of Obededom in his house three months. And the LORD blessed the house of Obededom, and all that he had.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope