กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 22 / 1 Chronicles 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดทรงเตรียมวัสดุสำหรับการสร้างพระวิหาร
22:1 แล้วดาวิดตรัสว่า “นี่เป็นพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า และนี่เป็นแท่นเครื่องเผาบูชาสำหรับอิสราเอล”

David Prepares Material for the Temple
22:1 Then David said, This is the house of the LORD God, and this is the altar of the burnt offering for Israel.

22:2 และดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า

22:2 And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God.

22:3 และดาวิดทรงจัดเตรียมเหล็กเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบ ทั้งทองเหลืองเป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้

22:3 And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight;

22:4 และไม้สนซีดาร์นับไม่ถ้วนด้วย เพราะว่าชาวไซดอน และชาวไทระ ได้นำไม้สนซีดาร์จำนวนมากมายมาถวายดาวิด

22:4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David.

22:5 และดาวิดตรัสว่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายังเป็นคนหนุ่มและอ่อนประสบการณ์ และพระนิเวศน์ซึ่งจะสร้างถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นต้องหรูหราอย่างยิ่ง มีชื่อเสียงและสง่าราศีทั่วบรรดาประเทศทั้งปวง เพราะฉะนั้นบัดนี้เราจึงจะจัดเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศน์นั้น” ดังนั้นดาวิดจึงทรงจัดเตรียมวัสดุเป็นจำนวนมากก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์

22:5 And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the LORD must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death.

ดาวิดทรงกำชับซาโลมอน
22:6 แล้วพระองค์ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกำชับท่านให้สร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

David Charges Solomon
22:6 Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the LORD God of Israel.

22:7 และดาวิดตรัสกับซาโลมอนว่า “ลูกชายของเราเอ๋ย สำหรับตัวเราเอง เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา

22:7 And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the LORD my God:

22:8 แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มายังเราว่า ‘เจ้าได้ทำให้โลหิตตกมาก และได้ทำสงครามใหญ่โต เจ้าจะไม่สร้างพระนิเวศน์เพื่อนามของเรา เพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากบนแผ่นดินโลกต่อสายตาของเรา

22:8 But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.

22:9 ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่งจะบังเกิดมาแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเป็นคนแห่งความสงบ และเราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบข้าง เพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลมอน และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขา

22:9 Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.

22:10 เขาจะสร้างพระนิเวศน์เพื่อนามของเรา และเขาจะเป็นบุตรชายของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์’

22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

22:11 บัดนี้ ลูกชายของเราเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า และให้เจ้ามีความสำเร็จ และสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสำเร็จตามที่พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องเจ้า

22:11 Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house of the LORD thy God, as he hath said of thee.

22:12 เพียงแต่ขอพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้แก่เจ้า และประทานคำบัญชาแก่เจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับอิสราเอล เพื่อเจ้าจะรักษาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

22:12 Only the LORD give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the LORD thy God.

22:13 แล้วเจ้าจะเจริญ ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย

22:13 Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel: be strong, and of good courage; dread not, nor be dismayed.

22:14 บัดนี้ ดูเถิด เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่ง เป็นทองคำหนักหนึ่งแสนตะลันต์ เงินหนักหนึ่งล้านตะลันต์ และทองเหลืองกับเหล็กเหลือที่จะชั่ง เพราะมีมากมายเหลือเกิน เราได้จัดเตรียมไม้และหินด้วย และเจ้าจะเพิ่มเติมเข้าอีกก็ได้

22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.

22:15 ยิ่งกว่านั้น เจ้ามีคนทำงานมากมาย คือช่างสกัดหิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างฝีมือทุกชนิดสำหรับงานทุกอย่าง

22:15 Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.

22:16 สำหรับทองคำ เงิน ทองเหลือง และเหล็กนั้นก็มีเหลือที่จะนับได้ ดังนั้นจงลุกขึ้นและทำไปเถิด และขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า”

22:16 Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the LORD be with thee.

ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอน
22:17 ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่า

Princes are Commanded to Assist Solomon
22:17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,

22:18 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้ามิใช่หรือ และพระองค์ไม่ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่เจ้าทั้งหลายทุกด้านหรือ เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ไว้ในมือของเรา และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และต่อหน้าประชากรของพระองค์

22:18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.

22:19 บัดนี้ จงตั้งจิตตั้งใจของเจ้าทั้งหลายที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นจงลุกขึ้นและเจ้าทั้งหลายจงสร้างสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เพื่อจะนำหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และบรรดาภาชนะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า เข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ที่จะสร้างขึ้นแด่พระนามของพระเยโฮวาห์”

22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope