กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 28 / 1 Chronicles 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดให้คำปรึกษาแก่อิสราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชากร
28:1 และดาวิดได้ทรงรวบรวมบรรดาประมุขทั้งสิ้นของอิสราเอล ประมุขทั้งหลายของเผ่าต่าง ๆ และบรรดาผู้บัญชาการกองต่าง ๆ ที่รับราชการตามเวร นายพันนายร้อย และพนักงานผู้ดูแลบรรดาทรัพย์สมบัติและสิ่งของทั้งสิ้นของกษัตริย์และโอรสของพระองค์ พร้อมกับพนักงานราชสำนักทั้งหลาย พวกผู้มีกำลังมากและชายกล้าหาญทั้งสิ้น ให้มายังกรุงเยรูซาเล็ม

David Publicly Counsels Israel and Solomon
28:1 And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possession of the king, and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all the valiant men, unto Jerusalem.

28:2 แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืน และตรัสว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า และประชากรของข้าพเจ้า ขอจงฟังข้าพเจ้า สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศน์อันเป็นที่พักของหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพื่อเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้เสร็จแล้ว

28:2 Then David the king stood up upon his feet, and said, Hear me, my brethren, and my people: As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and had made ready for the building:

28:3 แต่พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่สร้างนิเวศน์เพื่อนามของเรา เพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทำโลหิตให้ตก’

28:3 But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood.

28:4 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงเลือกข้าพเจ้าต่อหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็นเจ้านาย และในวงศ์วานของยูดาห์ ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และในท่ามกลางบรรดาบุตรชายของบิดาของข้าพเจ้า พระองค์ได้พอพระทัยในข้าพเจ้าเพื่อทรงให้ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวง

28:4 Howbeit the LORD God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel for ever: for he hath chosen Judah to be the ruler; and of the house of Judah, the house of my father; and among the sons of my father he liked me to make me king over all Israel:

28:5 และจากบุตรชายทั้งสิ้นของข้าพเจ้า (เพราะพระเยโฮวาห์ได้ประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่ข้าพเจ้า) พระองค์ได้ทรงเลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้าให้นั่งบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนืออิสราเอล

28:5 And of all my sons, (for the LORD hath given me many sons,) he hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the LORD over Israel.

28:6 และพระองค์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซาโลมอนบุตรชายของเจ้า เขาจะสร้างนิเวศน์ของเราและบรรดาลานนิเวศน์ของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นลูกของเรา และเราจะเป็นพ่อของเขา

28:6 And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my courts: for I have chosen him to be my son, and I will be his father.

28:7 ยิ่งกว่านั้น เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่อยู่ในการปฏิบัติตามบรรดาบัญญัติของเราและคำตัดสินของเราอย่างที่ทำอยู่ในวันนี้’

28:7 Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do my commandments and my judgments, as at this day.

28:8 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวงอันเป็นชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ และต่อพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งหลาย จงรักษาและแสวงหาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้ถือกรรมสิทธิ์แผ่นดินที่ดีนี้ และมอบแผ่นดินนี้ไว้ให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานของพวกเจ้าผู้มาภายหลังพวกเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

28:8 Now therefore in the sight of all Israel the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever.

28:9 และเจ้า ซาโลมอนบุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจงรู้จักพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจแผนงานแห่งความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์

28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

28:10 บัดนี้จงเอาใจใส่ให้ดี เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศน์เพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทำให้สำเร็จเถิด”

28:10 Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.

ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
28:11 แล้วดาวิดทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้ แผนผังของมุขและของบ้านต่าง ๆ ของพระวิหาร คลัง ห้องชั้นบนและห้องชั้นในต่าง ๆ ของพระวิหาร และสถานที่สำหรับพระที่นั่งกรุณา

David Gives Patterns and Instructions for the Temple
28:11 Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlours thereof, and of the place of the mercy seat,

28:12 และแผนผังของสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์มีอยู่โดยพระวิญญาณ เกี่ยวกับลานทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเกี่ยวกับบรรดาห้องรอบ ๆ คลังสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าและคลังสำหรับบรรดาของมอบถวายอันบริสุทธิ์

28:12 And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of the house of the LORD, and of all the chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedicated things:

28:13 เช่นกันสำหรับเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวี และสำหรับงานปรนนิบัติทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับบรรดาภาชนะในงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

28:13 Also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the house of the LORD.

28:14 พระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับบรรดาสิ่งที่ทำด้วยทองคำตามน้ำหนัก สำหรับเครื่องใช้ทุกอย่างในการปรนนิบัติทุกรูปแบบ เช่นกันเงินสำหรับบรรดาเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินตามน้ำหนัก สำหรับเครื่องใช้ทุกอย่างในการปรนนิบัติทุกชนิด

28:14 He gave of gold by weight for things of gold, for all instruments of all manner of service; silver also for all instruments of silver by weight, for all instruments of every kind of service:

28:15 คือน้ำหนักของคันประทีปทองคำและตะเกียงทองคำของคันประทีปนั้น น้ำหนักของคันประทีปแต่ละคันกับตะเกียงของคันประทีปแต่ละดวง และน้ำหนักของคันประทีปเงิน ทั้งคันประทีปกับตะเกียงของคันประทีปนั้น ตามที่จะใช้ในคันประทีปแต่ละคัน

28:15 Even the weight for the candlesticks of gold, and for their lamps of gold, by weight for every candlestick, and for the lamps thereof: and for the candlesticks of silver by weight, both for the candlestick, and also for the lamps thereof, according to the use of every candlestick.

28:16 และพระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ตามน้ำหนัก สำหรับแต่ละโต๊ะ และเช่นกันเงินสำหรับบรรดาโต๊ะเงิน

28:16 And by weight he gave gold for the tables of shewbread, for every table; and likewise silver for the tables of silver:

28:17 เช่นกันทองคำบริสุทธิ์สำหรับตะขอเกี่ยวเนื้อ ชามและถ้วย และพระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับชามอ่างทองคำตามน้ำหนัก สำหรับชามอ่างแต่ละใบ และเช่นกันเงินตามน้ำหนัก สำหรับชามอ่างเงินแต่ละใบ

28:17 Also pure gold for the fleshhooks, and the bowls, and the cups: and for the golden basons he gave gold by weight for every bason; and likewise silver by weight for every bason of silver:

28:18 และสำหรับแท่นเครื่องหอมทำด้วยทองคำเนื้อละเอียดตามน้ำหนัก และทองคำสำหรับแผนผังของรถม้าศึกทองคำของพวกเครูบ ซึ่งกางปีกของตนออก และปกหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์

28:18 And for the altar of incense refined gold by weight; and gold for the pattern of the chariot of the cherubims, that spread out their wings, and covered the ark of the covenant of the LORD.

28:19 ดาวิดตรัสว่า “สิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระองค์เหนือข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างตามแผนผังนี้”

28:19 All this, said David, the LORD made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern.

ดาวิดทรงเร้าน้ำพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
28:20 และดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และทำให้สำเร็จเถิด อย่ากลัวหรือท้อแท้ใจเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิตกับเจ้า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยเจ้าให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเจ้ากระทำให้งานทั้งสิ้นสำหรับงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้นสำเร็จ

David Encourages Solomon to Build the Temple
28:20 And David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed: for the LORD God, even my God, will be with thee; he will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the LORD.

28:21 และดูเถิด มีเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวี คือพวกเขาจะอยู่กับเจ้าสำหรับงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และสำหรับการทั้งสิ้นนี้จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนที่เต็มใจ เป็นผู้มีฝีมือในงานปรนนิบัติทุกอย่าง ทั้งประมุขและประชากรทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิ้น”

28:21 And, behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God: and there shall be with thee for all manner of workmanship every willing skilful man, for any manner of service: also the princes and all the people will be wholly at thy commandment.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope