กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 5 / 1 Chronicles 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของรูเบน
5:1 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอล (เขาเป็นบุตรหัวปี แต่เพราะเหตุเขาได้กระทำให้ที่นอนของบิดาของเขาเป็นมลทิน สิทธิ์บุตรหัวปีของเขาจึงตกอยู่กับบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล และไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลตามสิทธิ์บุตรหัวปี

Reuben's Descendants
5:1 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; but, forasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel: and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.

5:2 ด้วยว่ายูดาห์มีกำลังมากกว่าพวกพี่น้องของตน และเจ้านายใหญ่ก็บังเกิดจากเขา แต่สิทธิ์บุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟ)

5:2 For Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler; but the birthright was Joseph's:)

5:3 เรากล่าวว่า บุตรชายทั้งหลายของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลคือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี

5:3 The sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were, Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.

5:4 บุตรชายทั้งหลายของโยเอลคือ บุตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์ บุตรชายของเชไมอาห์คือโกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี

5:4 The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

5:5 บุตรชายของชิเมอีคือมีคาห์ บุตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์ บุตรชายของเรอายาห์คือบาอัล

5:5 Micah his son, Reaia his son, Baal his son,

5:6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้ซึ่งทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กวาดไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรูเบน

5:6 Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.

5:7 และพี่น้องของท่านตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย เมื่อลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขานั้นคือ เยอีเอลเป็นหัวหน้า และเศคาริยาห์

5:7 And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief, Jeiel, and Zechariah,

5:8 และเบลาบุตรชายของอาซาส ผู้เป็นบุตรชายของเชมา ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้อาศัยอยู่ในอาโรเออร์ คือไกลไปจนถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน

5:8 And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baalmeon:

คนรูเบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก
5:9 และรูเบนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกไปถึงทางเข้าถิ่นทุรกันดารจากแม่น้ำยูเฟรติส เพราะสัตว์เลี้ยงของพวกเขาทวีมากขึ้นในแผ่นดินแห่งกิเลอาด

Reubenites Multiplied Eastward
5:9 And eastward he inhabited unto the entering in of the wilderness from the river Euphrates: because their cattle were multiplied in the land of Gilead.

5:10 และในรัชกาลของซาอูลเขาทั้งหลายทำสงครามกับคนฮาการ์ผู้ล้มตายด้วยมือของพวกเขา และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกเขาทั่วแผ่นดินด้านทิศตะวันออกทั้งหมดของกิเลอาด

5:10 And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand: and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead.

ผู้สืบสายโลหิตของกาด
5:11 และลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาทั้งหลายในแผ่นดินแห่งบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์

Gad's Descendants
5:11 And the children of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salchah:

5:12 โยเอลเป็นหัวหน้า ชาฟามเป็นที่ถัดมา ยานัย และชาฟัทในบาชาน

5:12 Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.

5:13 และพี่น้องของเขาทั้งหลายตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ดคนด้วยกัน

5:13 And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven.

5:14 คนเหล่านี้เป็นบุตรทั้งหลายของอาบีฮาอิล ผู้เป็นบุตรชายของหุรี ผู้เป็นบุตรชายของยาโรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายของเยชิชัย ผู้เป็นบุตรชายของยาโด ผู้เป็นบุตรชายของบูส

5:14 These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;

5:15 อาหิเป็นบุตรชายของอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายของกูนี เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

5:15 Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers.

5:16 และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน ในเมืองต่าง ๆ และในชานเมืองทั้งสิ้นของชาโรนจนสุดเขตแดนของพวกเขา

5:16 And they dwelt in Gilead in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs of Sharon, upon their borders.

5:17 และคนเหล่านี้ทั้งสิ้นลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลในรัชกาลของโยธามกษัตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล

5:17 All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.

คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าชนะชนชาติอื่น
5:18 ลูกหลานของคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีชายกล้าหาญ ผู้สามารถถือดั้งและดาบ และโก่งธนู ชำนาญศึกสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน ผู้ที่ได้ออกไปทำสงคราม

Conquests of Reuben, Gad and Eastern Manasseh
5:18 The sons of Reuben, and the Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore, that went out to the war.

5:19 และเขาทั้งหลายทำสงครามกับคนฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ

5:19 And they made war with the Hagarites, with Jetur, and Nephish, and Nodab.

5:20 และเขาทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือต่อสู้กับคนเหล่านั้น และคนฮาการ์ได้ถูกมอบไว้ในมือของพวกเขา พร้อมกับพวกที่อยู่ด้วยทุกคน เพราะเขาทั้งหลายได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในการสู้รบ และพระองค์โปรดช่วยตามคำทูลของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายได้ให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์

5:20 And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them: for they cried to God in the battle, and he was intreated of them; because they put their trust in him.

5:21 และเขาทั้งหลายกวาดเอาฝูงสัตว์ของข้าศึกไป คืออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่นตัว ลาสองพันตัว และคนหนึ่งแสนคน

5:21 And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men an hundred thousand.

5:22 เพราะมีการล้มตายเสียมากมาย ด้วยว่าการสงครามนั้นเป็นมาจากพระเจ้า และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในที่ของพวกเขาจนถึงคราวถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย

5:22 For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt in their steads until the captivity.

5:23 และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น เขาทั้งหลายมีคนมากขึ้นด้วยกันตั้งแต่เมืองบาชานจนถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนีร์ และจนถึงภูเขาเฮอร์โมน

5:23 And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baalhermon and Senir, and unto mount Hermon.

5:24 และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัซรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ คนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

5:24 And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, and heads of the house of their fathers.

คนมนัสเสห์ไหว้รูปเคารพ
5:25 และเขาทั้งหลายละเมิดต่อพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และเล่นชู้กับบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทำลายเสียต่อหน้าเขาทั้งหลาย

Manassites Fall into Idolatry
5:25 And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.

5:26 และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าจิตใจของปูลกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และจิตใจของทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดพวกเขาไปเสียคือ คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า และพาเขาทั้งหลายไปยังฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ำโกซาน จนถึงทุกวันนี้

5:26 And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope