กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 9 / 1 Chronicles 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ลำดับวงศ์ตระกูลของอิสราเอลและยูดาห์
9:1 ดังนั้น อิสราเอลทั้งปวงได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล และดูเถิด ทะเบียนเหล่านี้ก็บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ ผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเพราะการละเมิดของพวกเขา

Genealogies of Israel and Judah
9:1 So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.

9:2 บัดนี้ พวกแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเขาทั้งหลาย ในบรรดานครของพวกเขานั้น คือคนอิสราเอล พวกปุโรหิต คนเลวี และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร

9:2 Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.

9:3 และในกรุงเยรูซาเล็ม บางคนในคนยูดาห์ คนเบนยามิน คนเอฟราอิม และคนมนัสเสห์ ได้อาศัยอยู่ที่นั่น

9:3 And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;

9:4 คืออุธัยเป็นบุตรชายของอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรชายของอมรี ผู้เป็นบุตรชายของอิมรี ผู้เป็นบุตรชายของบานี ในลูกหลานของเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายของยูดาห์

9:4 Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.

9:5 และจากคนชีโลห์คือ อาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายทั้งหลายของเขา

9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.

9:6 และจากบุตรชายทั้งหลายของเศ-ราห์คือ เยอูเอล กับพี่น้องของพวกเขา รวมเป็นหกร้อยเก้าสิบคน

9:6 And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.

9:7 และจากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของหัสเสนูอาห์

9:7 And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,

9:8 อิบเนยาห์บุตรชายของเยโรฮัม เอลาห์บุตรชายของอุสซี ผู้เป็นบุตรชายของมิครี และเมชุลลามบุตรชายของเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเรอูเอล ผู้เป็นบุตรชายของอิบนียาห์

9:8 And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;

9:9 และพี่น้องของเขาทั้งหลาย ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา รวมเป็นเก้าร้อยห้าสิบหกคน คนทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

9:9 And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.

พวกปุโรหิตใหญ่
9:10 และจากพวกปุโรหิตมี เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน

The Chief Priests
9:10 And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,

9:11 และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ ซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

9:11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;

9:12 และอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์ และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชายของอาดีเอล ผู้เป็นบุตรชายของยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรชายของอิมเมอร์

9:12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;

9:13 และพี่น้องของเขาทั้งหลาย หัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา รวมเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบคน เป็นคนที่มีความสามารถมากที่จะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

9:13 And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.

คนเลวีที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
9:14 และจากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายของอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี

Levites Dwelling in Jerusalem
9:14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;

9:15 และบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคาห์ ผู้เป็นบุตรชายของศิครี ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ

9:15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;

9:16 และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของกาลาล ผู้เป็นบุตรชายของเยดูธูน และเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสา ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งหลายของคนเนโทฟาห์

9:16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.

9:17 และพวกผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และพี่น้องของพวกเขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า

9:17 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief;

9:18 ผู้ซึ่งประจำอยู่จนบัดนี้ที่พระทวารของกษัตริย์ทางด้านทิศตะวันออก คนเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของคนเลวี

9:18 Who hitherto waited in the king's gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi.

9:19 และชัลลูมเป็นบุตรชายของโคเร ผู้เป็นบุตรชายของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายของโคราห์ และพี่น้องของเขา คือครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขา คือคนโคราห์ เป็นผู้ดูแลการงานปรนนิบัติ เป็นผู้เฝ้าประตูของพลับพลา และบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นผู้ดูแลกองทัพของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า

9:19 And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.

9:20 และฟีเนหัส บุตรชายของเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนือเขาทั้งหลายในกาลก่อน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา

9:20 And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him.

9:21 และเศคาริยาห์ บุตรชายของเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูของพลับพลาแห่งชุมนุมชน

9:21 And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation.

9:22 บรรดาคนเหล่านี้ซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นผู้เฝ้าประตูที่ธรณีนั้นมีสองร้อยสิบสองคน คนเหล่านี้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลในบรรดาหมู่บ้านของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งดาวิดและซามูเอลผู้ทำนายได้สถาปนาไว้ในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขา

9:22 All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.

9:23 ดังนั้น เขาทั้งหลายและลูกหลานของพวกเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรั้วแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือพระนิเวศน์แห่งพลับพลา ตามกองเวร

9:23 So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards.

9:24 ผู้ดูแลประตูรั้วอยู่ทั้งสี่ด้าน คือด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้

9:24 In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.

9:25 และพี่น้องของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่ในบรรดาหมู่บ้านของพวกเขาต้องเข้ามาทุก ๆ เจ็ดวัน ตามเวลากำหนดเพื่อจะอยู่กับคนเหล่านี้

9:25 And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them.

หน้าที่สำคัญของคนเลวี
9:26 เพราะนายประตูรั้วทั้งสี่คน ผู้เป็นคนเลวีนั้น มีตำแหน่งหน้าที่และเป็นผู้ดูแลห้องและคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

Chief Duties of Certain Levites
9:26 For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.

9:27 และเขาทั้งหลายพักอาศัยอยู่รอบพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพราะหน้าที่เฝ้าตกอยู่กับพวกเขา และเขาทั้งหลายมีหน้าที่เปิดทุกเช้า

9:27 And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.

9:28 และบางคนในเขาทั้งหลายมีหน้าที่ดูแลภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรนนิบัติ เพื่อพวกเขาจะเบิกภาชนะนั้นออกไปและส่งภาชนะนั้นเข้ามาโดยต้องนับทุกครั้ง

9:28 And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.

9:29 และบางคนในเขาทั้งหลายได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลภาชนะเหล่านั้น และดูแลเครื่องใช้ทั้งสิ้นของสถานบริสุทธิ์ และดูแลแป้งละเอียด น้ำองุ่น น้ำมัน กำยาน และเครื่องเทศ

9:29 Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.

9:30 และบางคนซึ่งเป็นลูกหลานของพวกปุโรหิตก็เตรียมเครื่องเทศผสม

9:30 And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.

9:31 และมัททีธิยาห์คนเลวีคนหนึ่ง ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูม คนโคราห์ มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่ปิ้งในกระทะเหล็ก

9:31 And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.

9:32 และพี่น้องของเขาทั้งหลายบางคน ซึ่งเป็นลูกหลานของโคฮาท เป็นผู้ดูแลขนมปังหน้าพระพักตร์ เพื่อจัดเตรียมขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้ทุกวันสะบาโต

9:32 And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.

9:33 และคนเหล่านี้เป็นพวกนักร้อง คือหัวหน้าของบรรพบุรุษของคนเลวี ผู้อาศัยอยู่ในห้องต่าง ๆ ในพระวิหารไม่ต้องทำการปรนนิบัติอย่างอื่น ด้วยว่าพวกเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน

9:33 And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.

9:34 คนเหล่านี้เป็นบรรดาหัวหน้าของคนเลวี ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา เป็นชั้นหัวหน้า คนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

9:34 These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.

สายตระกูลของซาอูล
9:35 และในกิเบโอน เยฮีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่นั่น ภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์

The Stock of Saul
9:35 And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name was Maachah:

9:36 และบุตรชายหัวปีของท่านชื่อ อับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ

9:36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,

9:37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท

9:37 And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.

9:38 และมิกโลทให้กำเนิดชิเมอัม และคนเหล่านี้อาศัยอยู่กับพี่น้องของเขาทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มด้วย คืออาศัยอยู่ตรงหน้าพี่น้องของพวกเขา

9:38 And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.

9:39 และเนอร์ให้กำเนิดคีช และคีชให้กำเนิดซาอูล และซาอูลให้กำเนิดโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล

9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

9:40 และบุตรชายของโยนาธานคือเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กำเนิดมีคาห์

9:40 And the son of Jonathan was Meribbaal: and Meribbaal begat Micah.

9:41 และบุตรชายทั้งหลายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส

9:41 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.

9:42 และอาหัสให้กำเนิดยาราห์ และยาราห์ให้กำเนิดอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี และศิมรีให้กำเนิดโมซา

9:42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;

9:43 และโมซาให้กำเนิดบิเนอา และบุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรชายของเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล

9:43 And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.

9:44 และอาเซลมีบุตรชายหกคน ชื่อของคนเหล่านี้คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาเซล

9:44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope