กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 25 / 1 Chronicles 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

พวกนักดนตรีและนักร้องสำหรับพระวิหาร
25:1 ยิ่งกว่านั้น ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิบัติทั้งหลายได้จัดแยกบางคนไว้สำหรับการปรนนิบัติ คือจากลูกหลานของอาสาฟ ของเฮมาน และของเยดูธูน ผู้ซึ่งจะพยากรณ์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ และจำนวนของผู้ทำงานตามหน้าที่ของพวกเขา คือ

Musicians and Singers for the Temple
25:1 Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

25:2 จากลูกหลานของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟที่อยู่ภายใต้การนำของอาสาฟ ผู้ซึ่งพยากรณ์ตามพระบัญชาของกษัตริย์

25:2 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.

25:3 จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธูนคือ เกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ หกคนด้วยกัน ที่อยู่ภายใต้การนำของเยดูธูนบิดาของพวกเขา ผู้ซึ่งพยากรณ์ด้วยพิณเขาคู่เพื่อถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์

25:3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.

25:4 จากเฮมาน คือลูกหลานของเฮมานคือ บุคคียาห์ มัทธานิยาห์ อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮานันยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที โรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และมาหะซิโอท

25:4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:

25:5 บรรดาคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเฮมานผู้ทำนายของกษัตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้าประทานบุตรชายสิบสี่คน และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน

25:5 All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.

25:6 คนเหล่านี้ทุกคนอยู่ภายใต้การนำของบิดาของตนเพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่มีต่ออาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน

25:6 All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.

25:7 ดังนั้น จำนวนคนของเขาทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องของพวกเขา ผู้รับการฝึกในเรื่องบทเพลงต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์ ทุกคนเป็นผู้มีความชำนาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคนด้วยกัน

25:7 So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.

การจับสลากหน้าที่ของแต่ละคน
25:8 และเขาทั้งหลายได้จับสลากกันเรื่องเวรของแต่ละพวก ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ก็เหมือนกัน

Twenty Four Orders Divided by Lots
25:8 And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.

25:9 บัดนี้ สลากแรกของอาสาฟตกเป็นของโยเซฟ ที่สองเป็นของเกดาลิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับพี่น้องของเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:9 Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:

25:10 ที่สามตกแก่ศักเกอร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:10 The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:11 ที่สี่ได้แก่อิสรี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:11 The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:12 ที่ห้าได้แก่เนธานิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:12 The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:13 ที่หกได้แก่บุคคียาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:13 The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:14 ที่เจ็ดได้แก่เยชาเรลาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:14 The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:15 The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:16 ที่เก้าได้แก่มัทธานิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:16 The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:17 ที่สิบได้แก่ชิเมอี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:17 The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:18 ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:18 The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:19 The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:20 ที่สิบสามได้แก่ชูบาเอล ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:20 The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:21 The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:22 ที่สิบห้าได้แก่เยรีโมท ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:22 The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:23 ที่สิบหกได้แก่ฮานันยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:23 The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:24 ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:24 The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:25 ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:25 The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:26 ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:26 The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:27 ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:27 The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:28 ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:28 The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:29 ที่ยี่สิบสองได้แก่กิดดาลที ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:29 The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:30 ที่ยี่สิบสามได้แก่มาหะซิโอท ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:30 The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25:31 ที่ยี่สิบสี่ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

25:31 The four and twentieth to Romamtiezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope