กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 3 / 1 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)
3:1 คนเหล่านี้เป็นโอรสของดาวิดซึ่งประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน คืออัมโนนโอรสหัวปี พระนางอาหิโนอัมคนยิสเรเอลประสูติ องค์ที่สองคือดานิเอล พระนางอาบีกายิลคนคารเมลประสูติ

Descendants of David (2 Sam. 3:2-5; 5:13-16)
3:1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:

3:2 องค์ที่สามคืออับซาโลม โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษัตริย์แห่งเมืองเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์ โอรสของฮักกีท

3:2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:

3:3 องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสูติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระองค์ประสูติ

3:3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.

3:4 ทั้งหกองค์นี้ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน และพระองค์ทรงครอบครองที่นั่นเป็นเวลาเจ็ดปีกับหกเดือน และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบสามปี

3:4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.

3:5 และคนเหล่านี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สี่องค์นี้พระนางบัทชูวา บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ

3:5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel:

3:6 อิบฮาร์ด้วย และเอลีชามา เอลีเฟเลท

3:6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,

3:7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย

3:7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,

3:8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน

3:8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.

3:9 ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนือจากบุตรชายทั้งหลายของพวกนางสนม และทามาร์น้องสาวของโอรสทั้งหลาย

3:9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
3:10 และโอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท

David's Line to Zedekiah
3:10 And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

3:11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช

3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

3:12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม

3:12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

3:13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัสเสห์

3:13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

3:14 โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์

3:14 Amon his son, Josiah his son.

3:15 และโอรสทั้งหลายของโยสิยาห์คือโยฮานันโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม

3:15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

3:16 และโอรสเหล่านั้นของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ และเศเดคียาห์

3:16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิยาห์
3:17 และโอรสเหล่านั้นของเยโคนิยาห์คืออัสสีร์ โอรสของอัสสีร์คือเชอัลทิเอล

Successors of Jeconiah
3:17 And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,

3:18 มัลคีรามด้วย และเปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา และเนดาบียาห์

3:18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.

3:19 และบุตรชายทั้งหลายของเปดายาห์คือ เศรุบบาเบลและชิเมอี และบุตรชายทั้งหลายของเศรุบบาเบลคือ เมชุลลาม ฮานันยาห์ และน้องสาวของพวกเขาคือ เชโลมิท

3:19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:

3:20 และฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด ห้าคนด้วยกัน

3:20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five.

3:21 และบุตรชายทั้งหลายของฮานันยาห์คือ เป-ลาทียาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของเรไฟยาห์ ลูกหลานของอารนัน ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์

3:21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.

3:22 และบุตรชายทั้งหลายของเชคานิยาห์คือ เชไมอาห์ และบุตรชายทั้งหลายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน

3:22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

3:23 และบุตรชายทั้งหลายของเนอารียาห์คือ เอลีโอนัย เฮเซคียาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน

3:23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.

3:24 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีโอนัยคือ โฮดาอียาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี เจ็ดคนด้วยกัน

3:24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope