กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 24 / 1 Chronicles 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

กองเวรของลูกหลานอาโรน
24:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นกองเวรของลูกหลานของอาโรน บุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

Twenty Four Orders of Aaron's Sons
24:1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

24:2 แต่นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตร ดังนั้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงทำหน้าที่ปุโรหิต

24:2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.

24:3 และดาวิดทรงจัดแบ่งพวกเขาเป็นเวร ทั้งศาโดกแห่งพงศ์พันธุ์ของเอเลอาซาร์ และอาหิเมเลคแห่งพงศ์พันธุ์ของอิธามาร์ ตามหน้าที่ในการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย

24:3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.

24:4 และมีหัวหน้าในพวกบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์มากกว่าในพวกบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์ และพวกเขาจึงถูกจัดแบ่งดังนี้ ในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์มีสิบหกคนเป็นหัวหน้าตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์มีแปดคนตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

24:4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.

24:5 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงถูกจัดแบ่งโดยการจับสลากเหมือนกันหมด เพราะว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของสถานบริสุทธิ์ และบรรดาเจ้าหน้าที่แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า มาจากทั้งบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์และบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์

24:5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.

24:6 และเชไมอาห์บุตรชายของเนธันเอลผู้เป็นอาลักษณ์ คนหนึ่งในคนเลวี ได้บันทึกรายชื่อเหล่านี้ไว้ต่อพระพักตร์กษัตริย์ และต่อหน้าพวกประมุข ศาโดกผู้เป็นปุโรหิต อาหิเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์ และต่อหน้าหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกปุโรหิตและของคนเลวี คือได้จับสลากครอบครัวสำคัญหนึ่งครอบครัวจากเอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวสำคัญหนึ่งครอบครัวจากอิธามาร์

24:6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

24:7 บัดนี้ สลากแรกตกแก่เยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์

24:7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,

24:8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม

24:8 The third to Harim, the fourth to Seorim,

24:9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน

24:9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,

24:10 ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์

24:10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,

24:11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์

24:11 The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,

24:12 ที่สิบเอ็ดแก่เอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม

24:12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,

24:13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ

24:13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

24:14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมอร์

24:14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,

24:15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่อัฟเซส

24:15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,

24:16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล

24:16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,

24:17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล

24:17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,

24:18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์

24:18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.

24:19 เหล่านี้เป็นหน้าที่กำหนดของเขาทั้งหลายในการปรนนิบัติของพวกเขาที่จะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบของเขาทั้งหลายที่อาโรนบิดาของพวกเขาได้ตั้งไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้

24:19 These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท
24:20 และลูกหลานของเลวีที่เหลืออยู่คือ จากบุตรชายทั้งหลายของอัมรามคือ ชูบาเอล จากบุตรชายทั้งหลายของชูบาเอลคือ เยเดยาห์

Descendants of Kohath
24:20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.

24:21 เกี่ยวกับเรหับยาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของเรหับยาห์คือ อิสชีอาห์ ผู้เป็นคนแรก

24:21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.

24:22 จากคนอิสฮาร์คือ เชโลโมท จากบุตรชายทั้งหลายของเชโลโมทคือ ยาหาท

24:22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.

24:23 และบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้เป็นคนแรก อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม เยคาเมอัมที่สี่

24:23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.

24:24 จากบุตรชายทั้งหลายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของมีคาห์คือ ชามีร

24:24 Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.

24:25 น้องชายของมีคาห์คือ อิสชีอาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์

24:25 The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
24:26 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลีและมูชี บุตรชายทั้งหลายของยาอาซียาห์คือ เบโน

Descendants of Merari Assigned
24:26 The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.

24:27 ลูกหลานของเมรารีโดยยาอาซียาห์ ได้แก่ เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี

24:27 The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.

24:28 ของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย

24:28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons.

24:29 เกี่ยวกับคีช บุตรชายของคีชคือ เยราเมเอล

24:29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.

24:30 บุตรชายทั้งหลายของมูชีเช่นกันคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคนเลวี ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย

24:30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.

24:31 คนเหล่านี้เช่นกันได้จับสลากพร้อมกับพี่น้องของพวกเขาคือ ลูกหลานของอาโรน ต่อพระพักตร์กษัตริย์ดาวิด ต่อหน้าศาโดก อาหิเมเลค และหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกปุโรหิตและของคนเลวี คือหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษได้จับสลากพร้อมกับพวกน้องชายของเขาทั้งหลาย

24:31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope