กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 7 / 1 Chronicles 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์
7:1 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์คือ โทลา ปูวาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี่คนด้วยกัน

Sons of Issachar
7:1 Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.

7:2 และบุตรชายทั้งหลายของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล หัวหน้าในครัวเรือนของบิดาของพวกเขา คือของโทลา เขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์คนกล้าหาญของพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ซึ่งจำนวนของคนเหล่านี้ในรัชสมัยของดาวิดคือสองหมื่นสองพันหกร้อยคน

7:2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred.

7:3 และบุตรชายทั้งหลายของอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตรชายทั้งหลายของอิสราหิยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ห้าคนด้วยกัน ทุกคนเป็นคนชั้นหัวหน้า

7:3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.

7:4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์พันธุ์ของเขาทั้งหลาย ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา มีหน่วยทหารศึกจำนวนสามหมื่นหกพันคน เพราะเขาทั้งหลายมีภรรยาและบุตรชายหลายคน

7:4 And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons.

7:5 และพี่น้องของพวกเขาซึ่งอยู่ท่ามกลางบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ เป็นชายฉกรรจ์คนกล้าหาญทุกคน จำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาคือแปดหมื่นเจ็ดพันคน

7:5 And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand.

ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
7:6 บุตรชายทั้งหลายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล สามคนด้วยกัน

Benjamin's Descendants
7:6 The sons of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three.

7:7 และบุตรชายทั้งหลายของเบลาคือ เอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาคือสองหมื่นสองพันสามสิบสี่คน

7:7 And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.

7:8 และบุตรชายทั้งหลายของเบเคอร์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลีเอเซอร์ เอลีโอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเบเคอร์

7:8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.

7:9 และจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล ตามพงศ์พันธุ์ของเขาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ คือสองหมื่นสองร้อยคน

7:9 And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, was twenty thousand and two hundred.

7:10 และบุตรชายทั้งหลายของเยดียาเอลด้วยคือ บิลฮาน และบุตรชายทั้งหลายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์

7:10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.

7:11 ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเยดียาเอล ตามหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ มีจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะทำศึกสงคราม

7:11 All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for war and battle.

7:12 ชุปปิมและหุปปิมด้วย เป็นบุตรทั้งหลายของอิระ และหุชิม เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาเฮอร์

7:12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher.

บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี
7:13 บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลีคือ ยาซีเอล กูนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของบิลฮาห์

Naphtali's Sons
7:13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

ผู้สืบสายโลหิตของมนัสเสห์
7:14 บุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์คือ อัสรีเอล ซึ่งนางคลอดให้แก่ท่าน (แต่ภรรยาน้อยของท่านคือชาวอารัมคลอดมาคีร์บิดาของกิเลอาด

Descendants of Manasseh
7:14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: (but his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:

7:15 และมาคีร์ได้รับพี่สาวของหุปปิมและชุปปิมมาเป็นภรรยา ซึ่งพี่สาวของพวกเขาชื่อมาอาคาห์) และชื่อของคนที่สองคือเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรสาวหลายคน

7:15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

7:16 และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และนางเรียกชื่อของเขาว่า เปเรช และชื่อน้องชายของเขาคือเชเรช และบุตรชายทั้งหลายของเขาคือ อุลาม และราเคม

7:16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

7:17 และบุตรชายทั้งหลายของอุลามคือ เบดาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์

7:17 And the sons of Ulam; Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.

7:18 และฮัมโมเลเคทน้องสาวของเขาคลอดอิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์

7:18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.

7:19 และบุตรชายทั้งหลายของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม

7:19 And the sons of Shemida were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
7:20 และบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิมคือ บุตรชายของเอฟราอิมคือชูเธลาห์ บุตรชายของชูเธลาห์คือเบเรด บุตรชายของเบเรดคือทาหัท บุตรชายของทาหัทคือเอลอาดาห์ บุตรชายของเอลอาดาห์คือทาหัท

Descendants of Ephraim
7:20 And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,

7:21 บุตรชายของทาหัทคือศาบาด บุตรชายของศาบาดคือชูเธลาห์ เอเซอร์และเอเลอัด ซึ่งชาวเมืองกัทผู้ที่เกิดในดินแดนนั้นได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทั้งหลายลงมาเพื่อปล้นสัตว์เลี้ยงของพวกเขา

7:21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle.

7:22 และเอฟราอิมบิดาของเขาทั้งหลายไว้ทุกข์เป็นเวลาหลายวัน และพี่น้องของท่านได้มาปลอบประโลมท่าน

7:22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

7:23 และเมื่อเอฟราอิมเข้าไปหาภรรยาของตน นางได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และท่านเรียกชื่อของเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุความชั่วร้ายตกอยู่กับครัวเรือนของท่าน

7:23 And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.

7:24 (และบุตรสาวของท่านชื่อเชเอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์)

7:24 (And his daughter was Sherah, who built Bethhoron the nether, and the upper, and Uzzensherah.)

7:25 และเอฟราอิมมีบุตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์คือเรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือเทลาห์ บุตรชายของเทลาห์คือทาหาน

7:25 And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

7:26 บุตรชายของทาหานคือลาดาน บุตรชายของลาดานคืออัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูดคือเอลีชามา

7:26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

7:27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา

7:27 Non his son, Jehoshua his son.

กรรมสิทธิ์ของเอฟราอิม
7:28 และกรรมสิทธิ์กับภูมิลำเนาของเขาทั้งหลายคือ เบธเอลพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และนาอารันด้านทิศตะวันออก และเกเซอร์ด้านทิศตะวันตก พร้อมกับบรรดาเมืองของนครเหล่านั้น เชเคมพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และกาซาพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น

Where Ephraim Dwelt
7:28 And their possessions and habitations were, Bethel and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof:

7:29 และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ทาอานาคพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น เมกิดโดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น โดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ลูกหลานของโยเซฟบุตรชายของอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในที่เหล่านี้

7:29 And by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

บุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์
7:30 บุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของพวกเขา

Sons of Asher
7:30 The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.

7:31 และบุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดาของบิรซาวิธ

7:31 And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.

7:32 และเฮเบอร์ให้กำเนิดยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและชูวาน้องสาวของพวกเขา

7:32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

7:33 และบุตรชายทั้งหลายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท คนเหล่านี้เป็นบุตรทั้งหลายของยาเฟล็ท

7:33 And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.

7:34 และบุตรชายทั้งหลายของเชเมอร์คือ อาหิ โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม

7:34 And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.

7:35 และบุตรชายทั้งหลายของเฮเลมน้องชายของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล

7:35 And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.

7:36 บุตรชายทั้งหลายของโศฟาห์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์

7:36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

7:37 เบเซอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบโอรา

7:37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

7:38 และบุตรชายทั้งหลายของเยเธอร์คือ เยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา

7:38 And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara.

7:39 และบุตรชายทั้งหลายของอุลลาคือ อาราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย

7:39 And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia.

7:40 ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นลูกหลานของอาเชอร์ เป็นหัวหน้าแห่งครัวเรือนของบิดาของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญที่คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ และจำนวนคนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาซึ่งพร้อมที่จะทำศึกสงครามคือสองหมื่นหกพันคน

7:40 All these were the children of Asher, heads of their father's house, choice and mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousand men.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope