กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 34 / Deuteronomy 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ
34:1 และโมเสสก็ขึ้นไปจากที่ราบแห่งโมอับถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดภูเขาปิสกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค และพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินแห่งกิเลอาดทั้งหมดจนถึงดาน

Moses Sees Palestine; Dies on the Mount
34:1 And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the LORD shewed him all the land of Gilead, unto Dan,

34:2 และนัฟทาลีทั้งหมด กับแผ่นดินแห่งเอฟราอิมและมนัสเสห์ กับแผ่นดินแห่งยูดาห์ทั้งสิ้น จนถึงทะเลที่อยู่ไกลออกไป

34:2 And all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, unto the utmost sea,

34:3 และทางทิศใต้ กับที่ราบของหุบเขาแห่งเยรีโค นครแห่งต้นอินทผลัม จนถึงโศอาร์

34:3 And the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees, unto Zoar.

34:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “นี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ เราได้ให้เจ้าเห็นกับตาของเจ้าแล้ว แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั่น”

34:4 And the LORD said unto him, This is the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed: I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither.

34:5 ดังนั้น โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินแห่งโมอับ ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์

34:5 So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.

34:6 และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินแห่งโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ แต่จนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักหลุมฝังศพของท่านไม่

34:6 And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Bethpeor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day.

34:7 และเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านไม่ได้พร่ามัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ได้ถดถอยลง

34:7 And Moses was an hundred and twenty years old when he died: his eye was not dim, nor his natural force abated.

34:8 และชนชาติอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสส ณ ที่ราบแห่งโมอับสามสิบวัน แล้ววันเวลาแห่งการร้องไห้และการไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นสุดลง

34:8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days: so the days of weeping and mourning for Moses were ended.

โยชูวา ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ เป็นผู้นำคนอิสราเอลแทนโมเสส
34:9 และโยชูวาบุตรชายของนูนเต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณแห่งสติปัญญา เพราะว่าโมเสสได้วางมือของท่านบนเขา และชนชาติอิสราเอลได้ตั้งใจฟังเขา และได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

Spirit Filled Joshua to Replace Moses
34:9 And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as the LORD commanded Moses.

34:10 และตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้พยากรณ์คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเหมือนอย่างโมเสส ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรู้จักหน้าต่อหน้า

34:10 And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the LORD knew face to face,

34:11 ในเรื่องบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงส่งท่านให้กระทำในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน

34:11 In all the signs and the wonders, which the LORD sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land,

34:12 และในเรื่องพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และในบรรดาเหตุการณ์อันน่ากลัวอย่างยิ่งทั้งสิ้น ซึ่งโมเสสได้สำแดงในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง

34:12 And in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope