กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 30 / Deuteronomy 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การรวบรวมชนชาติอิสราเอลในอนาคต
30:1 “และต่อมา เมื่อสิ่งสารพัดเหล่านี้มาถึงท่านแล้ว คือพระพรและคำสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านแล้วนั้น และท่านจะระลึกขึ้นได้ในท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปนั้น

Future Regathering of Israel at Christ's Return
30:1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the LORD thy God hath driven thee,

30:2 และจะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ทั้งตัวท่านและลูก ๆ ของท่าน ด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน

30:2 And shalt return unto the LORD thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul;

30:3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ท่านกลับมาจากการเป็นเชลย และทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะหันกลับมารวบรวมท่านจากบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านกระจัดกระจายไปนั้น

30:3 That then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the LORD thy God hath scattered thee.

30:4 ถ้ามีคนหนึ่งคนใดของท่านถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มาจากที่นั่น และพระองค์จะทรงนำท่านให้กลับมาจากที่นั่น

30:4 If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:

30:5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงนำท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่งบรรพบุรุษของท่านยึดครองไว้ และท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินนั้น และพระองค์จะทรงกระทำดีแก่ท่าน และทวีท่านมากขึ้นยิ่งกว่าบรรพบุรุษของท่าน

30:5 And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.

30:6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำให้จิตใจของท่านและจิตใจของเชื้อสายของท่านเข้าสุหนัต เพื่อจะได้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่

30:6 And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.

30:7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้บรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้ตกอยู่บนข้าศึกทั้งหลายของท่าน และอยู่บนคนทั้งหลายที่เกลียดชังท่าน ซึ่งได้ข่มเหงท่าน

30:7 And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee.

30:8 และท่านจะกลับมาและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้

30:8 And thou shalt return and obey the voice of the LORD, and do all his commandments which I command thee this day.

30:9 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ในบรรดากิจการแห่งมือของท่าน ในผลแห่งกายของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน ให้เกิดผลอันดี เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านให้เกิดผลอันดีอีก เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงปีติยินดีเพราะเหตุบรรพบุรุษของท่าน

30:9 And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers:

30:10 ถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อจะรักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ และถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน

30:10 If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul.

คำตักเตือนให้เลือกชีวิตหรือความตาย
30:11 เพราะว่าพระบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ไม่ได้ปิดบังไว้จากท่าน ทั้งไม่อยู่ห่างไกลเกินไป

Solemn Warning; Life or Death
30:11 For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

30:12 มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์ ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ผู้ใดจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราทั้งหลายและนำพระบัญญัตินั้นมาให้พวกเรา เพื่อให้เราทั้งหลายได้ฟังและประพฤติตาม’

30:12 It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

30:13 มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่ไกลโพ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ผู้ใดจะข้ามทะเลไปแทนเราทั้งหลายและนำพระบัญญัตินั้นมาให้พวกเรา เพื่อให้เราทั้งหลายได้ฟังและประพฤติตาม’

30:13 Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

30:14 แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน เพื่อท่านจะกระทำตามได้

30:14 But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.

30:15 ดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งที่ดี ความตายและสิ่งที่ชั่วร้ายไว้ต่อหน้าท่าน

30:15 See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;

30:16 ในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และให้รักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสินของพระองค์ เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่าน ในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น

30:16 In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.

30:17 แต่ถ้าใจของท่านหันเหไป เพื่อท่านจะไม่ยอมฟัง แต่ถูกล่อลวงให้ไปนมัสการพระอื่น ๆ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น

30:17 But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;

30:18 ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ และวันเวลาของพวกท่านจะไม่ยืนนานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้น

30:18 I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it.

30:19 ข้าพเจ้าขอเชิญฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เป็นพยานกล่าวโทษท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าพวกท่าน เพราะฉะนั้นจงเลือกเอาชีวิตเพื่อทั้งตัวท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่

30:19 I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:

30:20 เพื่อท่านจะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเพื่อท่านจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และเพื่อท่านจะติดสนิทอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตและความยืนนานแห่งวันเวลาของท่าน เพื่อท่านจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น”

30:20 That thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the LORD sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope