กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 3 / Deuteronomy 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน
3:1 “ดังนั้น เราทั้งหลายได้หันไปและขึ้นสู่ทางไปเมืองบาชาน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับพวกเรา ทั้งตัวโอกเองและพลโยธาทั้งหมดของท่านมาสู้รบที่เอเดรอี

Israel Takes the Land of Og, King of Bashan
3:1 Then we turned, and went up the way to Bashan: and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.

3:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทั้งหมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนอย่างเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ซึ่งอาศัยอยู่ที่เฮชโบนนั้น’

3:2 And the LORD said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.

3:3 ดังนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงมอบไว้ในมือของพวกเรา ทั้งโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และพลโยธาทั้งหมดของท่านด้วย และเราทั้งหลายได้โจมตีท่านจนท่านไม่มีเหลือเลย

3:3 So the LORD our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his people: and we smote him until none was left to him remaining.

3:4 และในเวลานั้นเราทั้งหลายได้ยึดบรรดานครของท่านจนไม่มีเหลือสักนครเดียวซึ่งพวกเราไม่ได้ยึดมาจากพวกเขา คือหกสิบนคร ดินแดนแห่งอาร์โกบทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน

3:4 And we took all his cities at that time, there was not a city which we took not from them, threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.

3:5 บรรดานครเหล่านี้เป็นนครที่มีกำแพงสูงโดยรอบ มีประตูและดาลประตู นอกจากนั้นมีเมืองจำนวนมากที่ไม่มีกำแพง

3:5 All these cities were fenced with high walls, gates, and bars; beside unwalled towns a great many.

3:6 และเราทั้งหลายได้ทำลายพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ได้ทำลายทุก ๆ นครเสียสิ้น ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กทั้งหลาย เหมือนอย่างพวกเราได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนนั้น

3:6 And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children, of every city.

3:7 แต่ฝูงสัตว์ทั้งหมด และของที่ริบได้ในนครเหล่านั้น เราทั้งหลายได้เอามาเป็นของยึดสำหรับพวกเรา

3:7 But all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey to ourselves.

3:8 และในเวลานั้นเราทั้งหลายได้ยึดแผ่นดินเสียจากมือของกษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ ตั้งแต่แม่น้ำอาร์โนนจนถึงภูเขาเฮอร์โมน

3:8 And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto mount Hermon;

3:9 (ภูเขาเฮอร์โมนนั้นคนไซดอนเรียกว่าสีรีออน และคนอาโมไรต์เรียกว่าเสนีร์)

3:9 (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;)

3:10 และบรรดานครในที่ราบ และกิเลอาดทั้งหมด และบาชานทั้งหมด จนถึงสาเลคาห์และเอเดรอี คือนครทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของโอกในบาชาน

3:10 All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.

3:11 ด้วยว่าโอกกษัตริย์แห่งบาชานเป็นผู้เดียวที่ยังเหลืออยู่ของพวกมนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียงนอนของท่านเป็นเตียงนอนที่ทำด้วยเหล็ก เตียงนอนนั้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาห์แห่งลูกหลานของอัมโมนดอกหรือ เตียงนอนนั้นยาวเก้าศอกและกว้างสี่ศอก ตามขนาดศอกของมนุษย์

3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.

3:12 และแผ่นดินนี้ที่เราทั้งหลายยึดครองได้ในเวลานั้น คือตั้งแต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำอาร์โนน และแดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่ง กับนครทั้งหลายเหล่านั้น ข้าพเจ้าก็ได้ให้แก่คนรูเบนและคนกาด

3:12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.

3:13 และกิเลอาดที่ยังเหลืออยู่กับบาชานทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอก ข้าพเจ้าก็ได้ให้แก่คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่านั้น คือดินแดนแห่งอาร์โกบทั้งหมด พร้อมกับบาชานทั้งหมดนั้น ซึ่งเรียกว่าแผ่นดินของพวกมนุษย์ยักษ์

3:13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.

3:14 ยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ก็ยึดได้แผ่นดินแห่งอาร์โกบทั้งหมด จนถึงเขตแดนเมืองเกชูร์ และเมืองมาอาคาห์ และได้เรียกเมืองเหล่านั้นตามชื่อของตนเองว่า บาชานฮาโวทยาอีร์ จนถึงทุกวันนี้

3:14 Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the coasts of Geshuri and Maachathi; and called them after his own name, Bashanhavothjair, unto this day.

3:15 และเมืองกิเลอาดนั้นข้าพเจ้าได้ให้แก่มาคีร์

3:15 And I gave Gilead unto Machir.

3:16 และแก่คนรูเบนกับคนกาดนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ตั้งแต่กิเลอาดจนถึงแม่น้ำอาร์โนนซึ่งอยู่ตรงกลางหุบเขา เป็นเขตแดนเรื่อยมาจนถึงแม่น้ำยับบอก ซึ่งเป็นพรมแดนของลูกหลานของอัมโมน

3:16 And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;

3:17 ทั้งที่ราบด้วย และแม่น้ำจอร์แดนเป็นเขตแดนของที่นั่น ตั้งแต่ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือ ที่อยู่ใต้อัชโดดปิสกาห์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก

3:17 The plain also, and Jordan, and the coast thereof, from Chinnereth even unto the sea of the plain, even the salt sea, under Ashdothpisgah eastward.

3:18 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงมอบแผ่นดินนี้ไว้เพื่อให้พวกท่านยึดครอง ท่านทั้งหลายที่เป็นชายฉกรรจ์ทั้งสิ้น จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนชนชาติอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของพวกท่าน

3:18 And I commanded you at that time, saying, The LORD your God hath given you this land to possess it: ye shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all that are meet for the war.

3:19 แต่ภรรยาของท่านทั้งหลาย ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่านกับฝูงสัตว์ของพวกท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่า ท่านทั้งหลายมีฝูงสัตว์เป็นอันมาก) จงอยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกท่านที่ข้าพเจ้าได้ยกให้ท่านทั้งหลายแล้วนั้น

3:19 But your wives, and your little ones, and your cattle, (for I know that ye have much cattle,) shall abide in your cities which I have given you;

3:20 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะโปรดให้พี่น้องของท่านทั้งหลายได้หยุดพักเหมือนได้ประทานแก่พวกท่านแล้ว และจนกว่าเขาทั้งหลายจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่เขาทั้งหลายที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น แล้วท่านทั้งหลายทุกคนจะกลับมายังที่กรรมสิทธิ์ของตน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วนั้น’

3:20 Until the LORD have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess the land which the LORD your God hath given them beyond Jordan: and then shall ye return every man unto his possession, which I have given you.

3:21 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้บัญชาโยชูวาว่า ‘นัยน์ตาของท่านได้เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงกระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองนั้นแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำอย่างนั้นแก่อาณาจักรทั้งสิ้นซึ่งท่านจะผ่านเข้าไปนั้น

3:21 And I commanded Joshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that the LORD your God hath done unto these two kings: so shall the LORD do unto all the kingdoms whither thou passest.

3:22 ท่านทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน พระองค์จะทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลาย’

3:22 Ye shall not fear them: for the LORD your God he shall fight for you.

3:23 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้อ้อนวอนพระเยโฮวาห์ว่า

3:23 And I besought the LORD at that time, saying,

3:24 ‘โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงเริ่มต้นสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะมีพระเจ้าองค์ใดเล่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกซึ่งสามารถกระทำตามพระราชกิจเหมือนพระองค์ และกระทำการอิทธิฤทธิ์เหมือนพระองค์ได้

3:24 O Lord GOD, thou hast begun to shew thy servant thy greatness, and thy mighty hand: for what God is there in heaven or in earth, that can do according to thy works, and according to thy might?

3:25 ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปและดูแผ่นดินที่ดีที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ดูเนินเขาอันงดงามและเลบานอน’

3:25 I pray thee, let me go over, and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain, and Lebanon.

3:26 แต่เพราะเหตุท่านทั้งหลายพระเยโฮวาห์ได้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า และไม่โปรดฟังข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงพอใจเถิด เจ้าอย่าพูดกับเราด้วยเรื่องนี้ต่อไปเลย

3:26 But the LORD was wroth with me for your sakes, and would not hear me: and the LORD said unto me, Let it suffice thee; speak no more unto me of this matter.

3:27 เจ้าจงขึ้นไปยังยอดภูเขาปิสกาห์ และแหงนตาของเจ้าขึ้นมองดูทางทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต้ และทางทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั้นด้วยนัยน์ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปไม่ได้เลย

3:27 Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes: for thou shalt not go over this Jordan.

3:28 แต่จงกำชับโยชูวา และจงให้กำลังใจเขาและเสริมเรี่ยวแรงของเขา เพราะเขาจะนำหน้าประชากรนี้ข้ามไป และเขาจะพาเขาทั้งหลายไปรับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก คือแผ่นดินที่เจ้าจะได้เห็นนั้น’

3:28 But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him: for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see.

3:29 ดังนั้น เราทั้งหลายจึงอาศัยอยู่ในหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์”

3:29 So we abode in the valley over against Bethpeor.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope