กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 33 / Deuteronomy 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระพรสำหรับเผ่าต่าง ๆ
33:1 และนี่เป็นคำอวยพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่ชนชาติอิสราเอลก่อนการสิ้นชีวิตของท่าน

Blessings for the Tribes
33:1 And this is the blessing, wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.

33:2 และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์เสด็จมาจากซีนาย และทรงขึ้นมาจากเสอีร์มายังเขาทั้งหลาย พระองค์ทรงส่องแสงจากภูเขาปาราน และพระองค์เสด็จมาพร้อมกับวิสุทธิชนนับเป็นหมื่น ๆ จากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงมีพระราชบัญญัติอันเร่าร้อนแก่พวกเขา

33:2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.

33:3 ใช่แล้ว พระองค์ทรงรักประชากรเหล่านั้น บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และเขาทั้งหลายนั่งลงที่พระบาทของพระองค์ เขาทุกคนจะรับบรรดาพระดำรัสของพระองค์

33:3 Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.

33:4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติไว้แก่เราทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมชนแห่งยาโคบ

33:4 Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.

33:5 และพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเยชูรูน เมื่อบรรดาหัวหน้าของประชากรและเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลรวมเข้าด้วยกัน

33:5 And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together.

33:6 ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่ และอย่าให้ตาย และอย่าให้จำนวนผู้คนของเขามีน้อย”

33:6 Let Reuben live, and not die; and let not his men be few.

33:7 และนี่เป็นคำอวยพรสำหรับยูดาห์ และท่านพูดว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ และขอทรงนำเขาเข้ามาถึงชนชาติของเขา ขอให้มือของเขามีเพียงพอสำหรับตน และขอพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาศัตรูของเขา”

33:7 And this is the blessing of Judah: and he said, Hear, LORD, the voice of Judah, and bring him unto his people: let his hands be sufficient for him; and be thou an help to him from his enemies.

33:8 และท่านกล่าวถึงเลวีว่า “ขอให้ทูมมิมและอูริมของพระองค์อยู่กับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงพิสูจน์แล้วที่ตำบลมัสสาห์ และผู้ที่ได้ต่อว่าพระองค์ที่น้ำแห่งเมรีบาห์

33:8 And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah;

33:9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแก่เขา’ และเขาไม่เห็นแก่พี่น้องของเขา หรือไม่เห็นแก่ลูก ๆ ของเขาเอง เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำตามพระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์

33:9 Who said unto his father and to his mother, I have not seen him; neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children: for they have observed thy word, and kept thy covenant.

33:10 เขาทั้งหลายจะสอนบรรดาคำตัดสินของพระองค์แก่ยาโคบ และสอนพระราชบัญญัติทั้งหลายของพระองค์แก่อิสราเอล พวกเขาจะถวายเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และถวายเครื่องเผาบูชาทั้งสิ้นบนแท่นบูชาของพระองค์

33:10 They shall teach Jacob thy judgments, and Israel thy law: they shall put incense before thee, and whole burnt sacrifice upon thine altar.

33:11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ทรัพย์สินของเขา และยอมรับการงานแห่งมือของเขา ขอทรงตีทำลายบั้นเอวของคนทั้งหลายที่ลุกขึ้นต่อสู้เขาและบรรดาคนที่เกลียดชังเขา เพื่อคนเหล่านั้นจะลุกขึ้นอีกไม่ได้”

33:11 Bless, LORD, his substance, and accept the work of his hands: smite through the loins of them that rise against him, and of them that hate him, that they rise not again.

33:12 และท่านกล่าวถึงเบนยามินว่า “ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย และพระเยโฮวาห์จะทรงปกคลุมเขาไว้ตลอดวันยังค่ำ และพระองค์จะประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา”

33:12 And of Benjamin he said, The beloved of the LORD shall dwell in safety by him; and the LORD shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders.

33:13 และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า “ขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้รับสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐจากฟ้าสวรรค์ ทั้งจากน้ำค้างและจากน้ำบาดาลซึ่งฝังตัวอยู่เบื้องล่าง

33:13 And of Joseph he said, Blessed of the LORD be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath,

33:14 และให้ได้รับบรรดาพืชผลอันประเสริฐที่ดวงอาทิตย์ให้งอกขึ้น และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐที่ดวงจันทร์ให้บังเกิดขึ้น

33:14 And for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon,

33:15 และสิ่งทั้งหลายอันสำคัญที่สุดจากภูเขาโบราณ และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐจากเนินเขาที่อยู่ตลอดกาล

33:15 And for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills,

33:16 และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐของพิภพและสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น และพระกรุณาคุณของพระองค์ซึ่งประทับอยู่ที่พุ่มไม้ ขอให้พรเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ และเหนือกระหม่อมของผู้ที่ถูกแยกจากพี่น้องของตน

33:16 And for the precious things of the earth and fulness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush: let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren.

33:17 สง่าราศีของเขาเหมือนอย่างลูกวัวหัวปีจากวัวตัวผู้ของเขา และเขาทั้งสองของเขาเหมือนอย่างเขาของบรรดาม้ายูนิคอน และด้วยเขาเหล่านั้นเขาจะผลักดันชนชาติทั้งหลายให้ออกไปจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดิน และพวกเขาคือคนเอฟราอิมที่นับเป็นหมื่น ๆ และพวกเขาคือคนมนัสเสห์ที่นับเป็นหมื่น ๆ”

33:17 His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns: with them he shall push the people together to the ends of the earth: and they are the ten thousands of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh.

33:18 และท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า “เศบูลุนเอ๋ย จงปีติยินดีเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติยินดีในเต็นท์ของตน

33:18 And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in thy going out; and, Issachar, in thy tents.

33:19 พวกเขาจะเรียกชนชาติทั้งหลายมาที่ภูเขา ที่นั่นเขาทั้งหลายจะถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม เพราะเขาจะดูดความอุดมสมบูรณ์จากทะเลและจากขุมทรัพย์ทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ในทราย”

33:19 They shall call the people unto the mountain; there they shall offer sacrifices of righteousness: for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the sand.

33:20 และท่านกล่าวถึงกาดว่า “สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงแผ่ขยายกาด เขาอาศัยอยู่เหมือนอย่างสิงโต และฉีกแขนพร้อมกับกระหม่อมศีรษะ

33:20 And of Gad he said, Blessed be he that enlargeth Gad: he dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head.

33:21 และเขาจัดหาแผ่นดินส่วนที่ดีที่สุดให้เป็นของตนเอง เพราะที่นั่น คือในส่วนสำหรับผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติ เขาก็ครอบครองอยู่แล้ว และเขามาพร้อมกับบรรดาหัวหน้าของประชากร เขาได้กระทำตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคำตัดสินของพระองค์ซึ่งมีต่ออิสราเอล”

33:21 And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the lawgiver, was he seated; and he came with the heads of the people, he executed the justice of the LORD, and his judgments with Israel.

33:22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดานเป็นลูกสิงโต เขาจะกระโดดมาจากเมืองบาชาน”

33:22 And of Dan he said, Dan is a lion's whelp: he shall leap from Bashan.

33:23 และท่านกล่าวถึงนัฟทาลีว่า “โอ นัฟทาลี ผู้อิ่มหนำด้วยพระคุณและเต็มไปด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ ท่านจงยึดครองทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้”

33:23 And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favour, and full with the blessing of the LORD: possess thou the west and the south.

33:24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรโดยมีบุตรมากมาย ให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าของเขาลงในน้ำมัน

33:24 And of Asher he said, Let Asher be blessed with children; let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil.

33:25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและทองเหลือง และจำนวนวันของท่านเป็นอย่างไร กำลังของท่านจะเป็นอย่างนั้น

33:25 Thy shoes shall be iron and brass; and as thy days, so shall thy strength be.

33:26 ไม่มีผู้ใดเหมือนอย่างพระเจ้าของเยชูรูน ผู้เสด็จมาบนฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่าน และผู้เสด็จมาเปี่ยมด้วยความรุ่งโรจน์ของพระองค์บนท้องฟ้า

33:26 There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky.

33:27 พระเจ้าผู้ดำรงอยู่เป็นนิตย์เป็นที่ลี้ภัยของท่าน และพระกรนิรันดร์รองรับท่านอยู่ และพระองค์จะทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตรัสว่า ‘ทำลายเขาทั้งหลายเสียเถอะ’

33:27 The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms: and he shall thrust out the enemy from before thee; and shall say, Destroy them.

33:28 ดังนั้น อิสราเอลจึงจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยโดยลำพัง น้ำพุแห่งยาโคบจะอยู่ในแผ่นดินที่มีข้าวและน้ำองุ่น ฟ้าสวรรค์ของพระองค์จะโปรยน้ำค้างลงมาด้วย

33:28 Israel then shall dwell in safety alone: the fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine; also his heavens shall drop down dew.

33:29 โอ อิสราเอล ท่านจงเป็นสุขเถิด ใครเหมือนอย่างท่านบ้าง โอ ชนชาติที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ช่วย เป็นโล่ที่ช่วยท่าน และผู้เป็นดาบแห่งความรุ่งโรจน์ของท่าน และท่านจะพบว่าพวกศัตรูของท่านเป็นผู้มุสาทั้งสิ้น และท่านจะเหยียบย่ำสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพวกเขา”

33:29 Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope