กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 8 / Deuteronomy 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำตักเตือนและคำเตือนใจ
8:1 “บทบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตาม เพื่อพวกท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย

Warnings and Reminders
8:1 All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers.

8:2 และท่านจงระลึกถึงบรรดาทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อจะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และเพื่อจะทรงพิสูจน์ท่านให้ทราบว่ามีอะไรอยู่ในจิตใจของท่านบ้าง ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่

8:2 And thou shalt remember all the way which the LORD thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.

8:3 และพระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านไม่รู้จัก ทั้งบรรพบุรุษของท่านก็ไม่รู้จัก เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านทราบว่า มนุษย์จะมีชีวิตอยู่โดยอาหารอย่างเดียวไม่ได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้โดยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์

8:3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.

8:4 ในเวลาสี่สิบปีนั้น เสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็ไม่ขาดวิ่น ทั้งเท้าของท่านก็ไม่บวม

8:4 Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.

8:5 ท่านจงพิจารณาอยู่ในใจของท่านด้วยว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่าน เหมือนอย่างบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกัน

8:5 Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee.

8:6 เหตุฉะนั้น ท่านจงรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อจะดำเนินตามพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และเพื่อจะเกรงกลัวพระองค์

8:6 Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him.

8:7 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดี เป็นแผ่นดินที่มีบรรดาธารน้ำไหล น้ำพุ และน้ำบาดาลซึ่งไหลออกมาจากหุบเขาและเนินเขา

8:7 For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills;

8:8 เป็นแผ่นดินที่มีข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เถาองุ่น ต้นมะเดื่อ และต้นทับทิม เป็นแผ่นดินที่มีน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้ง

8:8 A land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey;

8:9 เป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดม ท่านจะไม่ขาดสิ่งใดในที่นั่น เป็นแผ่นดินที่มีหินเป็นเหล็ก และท่านจะขุดทองเหลืองได้จากบรรดาเนินเขาที่นั่น

8:9 A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack any thing in it; a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.

8:10 เมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำแล้ว ดังนั้นท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน สำหรับแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้น

8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God for the good land which he hath given thee.

8:11 ท่านจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยไม่รักษาบรรดาพระบัญญัติ คำตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้

8:11 Beware that thou forget not the LORD thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day:

8:12 เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำ และได้สร้างบ้านเรือนดี ๆ และได้อาศัยอยู่ในนั้นแล้ว

8:12 Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;

8:13 และเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้น และเงินกับทองคำของท่านทวีขึ้น และบรรดาสิ่งซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีมากขึ้น

8:13 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied;

8:14 ดังนั้น จิตใจของท่านจะผยองขึ้น และท่านจะลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส

8:14 Then thine heart be lifted up, and thou forget the LORD thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage;

8:15 ผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่และน่ากลัว ซึ่งมีงูพิษและแมงป่อง และความแห้งแล้ง ที่ซึ่งไม่มีน้ำ ผู้ประทานน้ำออกมาจากศิลาซึ่งเป็นหินเหล็กไฟให้แก่ท่าน

8:15 Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents, and scorpions, and drought, where there was no water; who brought thee forth water out of the rock of flint;

8:16 ผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จัก เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและเพื่อพระองค์จะทรงพิสูจน์ท่าน เพื่อกระทำให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ท่านในบั้นปลายของท่าน

8:16 Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end;

8:17 และท่านคิดในใจของท่านว่า ‘กำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์สมบัตินี้มาให้ข้า’

8:17 And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth.

8:18 แต่ท่านจงจดจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อพระองค์จะทรงตั้งพันธสัญญาของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ต่อบรรพบุรุษของท่านเหมือนอย่างวันนี้

8:18 But thou shalt remember the LORD thy God: for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day.

8:19 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินตามพระอื่น ๆ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น และนมัสการพระเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเป็นพยานกล่าวโทษท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าพวกท่านจะพินาศเป็นแน่

8:19 And it shall be, if thou do at all forget the LORD thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish.

8:20 เหมือนอย่างบรรดาประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงทำลายต่อหน้าท่านทั้งหลาย พวกท่านจะพินาศอย่างนั้นแหละ เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน”

8:20 As the nations which the LORD destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of the LORD your God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope