กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 18 / Deuteronomy 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

มรดกสำหรับพวกปุโรหิตและคนเลวี
18:1 “พวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีและเผ่าเลวีทั้งหมด จะไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับคนอิสราเอล เขาทั้งหลายจะรับประทานบรรดาเครื่องบูชาที่ถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์และส่วนมรดกของพระองค์

The Inheritance of Priests and Levites
18:1 The priests the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel: they shall eat the offerings of the LORD made by fire, and his inheritance.

18:2 ฉะนั้น เขาทั้งหลายจะไม่มีส่วนมรดกในท่ามกลางพี่น้องของพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่พวกเขาแล้วนั้น

18:2 Therefore shall they have no inheritance among their brethren: the LORD is their inheritance, as he hath said unto them.

18:3 และต่อไปนี้จะเป็นส่วนที่พวกปุโรหิตได้จากประชากร จากคนทั้งหลายที่ถวายเครื่องสัตวบูชา ไม่ว่าจะเป็นวัวตัวผู้หรือแกะ และพวกเขาจงมอบเนื้อโคนขา เนื้อแก้มทั้งสองข้าง และเนื้อท้องให้แก่พวกปุโรหิต

18:3 And this shall be the priest's due from the people, from them that offer a sacrifice, whether it be ox or sheep; and they shall give unto the priest the shoulder, and the two cheeks, and the maw.

18:4 เช่นเดียวกันผลแรกของข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันของท่าน และขนแกะรุ่นแรกที่ได้จากฝูงแกะของท่าน ท่านจงมอบให้แก่เขา

18:4 The firstfruit also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the first of the fleece of thy sheep, shalt thou give him.

18:5 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากบรรดาเผ่าทั้งสิ้นของท่าน เพื่อให้ยืนปรนนิบัติในพระนามของพระเยโฮวาห์ ทั้งตัวเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขาสืบต่อไปเป็นนิตย์

18:5 For the LORD thy God hath chosen him out of all thy tribes, to stand to minister in the name of the LORD, him and his sons for ever.

18:6 และถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตูเมืองใด ๆ ของท่านตลอดทั่วอิสราเอลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขา และมายังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ตามใจปรารถนาทั้งสิ้นของเขา

18:6 And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel, where he sojourned, and come with all the desire of his mind unto the place which the LORD shall choose;

18:7 ดังนั้น เขาจะปรนนิบัติในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพี่น้องของเขา ผู้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่นั่น

18:7 Then he shall minister in the name of the LORD his God, as all his brethren the Levites do, which stand there before the LORD.

18:8 จงให้เขาทั้งหลายได้ส่วนที่จะรับประทานเท่า ๆ กัน นอกเหนือจากส่วนที่ได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง

18:8 They shall have like portions to eat, beside that which cometh of the sale of his patrimony.

คำตักเตือนเรื่องการไหว้รูปเคารพ และการเข้าส่วนกับพวกพ่อมดหมอผี
18:9 เมื่อท่านได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำตามบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติเหล่านั้น

Warning against Idolatry, Familiar Spirits, Seances, Diviners and Witchcraft
18:9 When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations.

18:10 อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในท่ามกลางพวกท่านซึ่งทำให้บุตรชายหรือบุตรสาวของเขาลุยไฟ หรือเป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นนักวิทยาคม หรือเป็นแม่มด

18:10 There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch,

18:11 เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมดแม่มด หรือเป็นผู้มีเวทมนตร์

18:11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer.

18:12 เพราะว่าทุกคนที่กระทำสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และเพราะเหตุการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาออกไปจากเบื้องหน้าท่าน

18:12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.

18:13 ท่านจงเป็นคนดีพร้อมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

18:13 Thou shalt be perfect with the LORD thy God.

18:14 เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านจะยึดครองนั้น ได้ตั้งใจฟังพวกหมอดูและพวกทำนาย แต่สำหรับท่านนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงอนุญาตให้ท่านกระทำเช่นนั้น

18:14 For these nations, which thou shalt possess, hearkened unto observers of times, and unto diviners: but as for thee, the LORD thy God hath not suffered thee so to do.

คำสัญญาเรื่องศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์
18:15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้ผู้พยากรณ์เหมือนอย่างข้าพเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังท่านผู้นั้น

Christ, a Great Prophet, is Promised
18:15 The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken;

18:16 ตามทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันที่มีการประชุมกันนั้น โดยกล่าวว่า ‘อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอีก ทั้งอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลย เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ตาย’

18:16 According to all that thou desiredst of the LORD thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the LORD my God, neither let me see this great fire any more, that I die not.

18:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซึ่งเขาทั้งหลายพูดมานั้น พวกเขาก็พูดดีแล้ว

18:17 And the LORD said unto me, They have well spoken that which they have spoken.

18:18 เราจะให้บังเกิดผู้พยากรณ์เหมือนอย่างเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายในท่ามกลางพี่น้องของพวกเขา และจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของท่าน และท่านจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาท่านไว้นั้นแก่เขาทั้งหลาย

18:18 I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.

18:19 และต่อมาผู้ใดก็ตามที่ไม่ตั้งใจฟังถ้อยคำของเรา ซึ่งท่านจะกล่าวในนามของเรา เราจะกำหนดโทษผู้นั้น

18:19 And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.

คำตักเตือนเรื่องพวกผู้พยากรณ์เท็จ (มธ 7:15-16)
18:20 แต่ผู้พยากรณ์คนใดซึ่งจะบังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้เขากล่าวนั้น หรือซึ่งจะกล่าวในนามของพระอื่น ๆ ผู้พยากรณ์นั้นจะต้องมีโทษถึงตาย’

Warning against False Prophets (Matt. 7:15-16)
18:20 But the prophet, which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die.

18:21 และถ้าท่านคิดในใจของท่านว่า ‘ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทราบได้อย่างไรว่า พระเยโฮวาห์ได้ตรัสถ้อยคำนั้นหรือไม่’

18:21 And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken?

18:22 เมื่อผู้พยากรณ์กล่าวคำในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นจริงหรือบังเกิดขึ้น คำนั้นไม่ได้เป็นถ้อยคำที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ แต่ผู้พยากรณ์นั้นบังอาจกล่าวเอง ท่านอย่าเกรงกลัวเขาเลย”

18:22 When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously: thou shalt not be afraid of him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope