กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 26 / Deuteronomy 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การถวายผลแรก
26:1 “และต่อมาเมื่อท่านได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้ว

The Offering of First Fruits
26:1 And it shall be, when thou art come in unto the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and possessest it, and dwellest therein;

26:2 แล้วท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดแห่งแผ่นดินซึ่งท่านจะเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน และจงนำผลนั้นใส่ตะกร้า และจงเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น

26:2 That thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land that the LORD thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose to place his name there.

26:3 และท่านจงไปหาปุโรหิตซึ่งจะประจำการอยู่ในสมัยนั้น และกล่าวแก่เขาว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายว่าจะประทานแก่พวกเราแล้ว’

26:3 And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the LORD thy God, that I am come unto the country which the LORD sware unto our fathers for to give us.

26:4 และปุโรหิตจะรับตะกร้าไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

26:4 And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the LORD thy God.

26:5 และท่านจงพูดและกล่าวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘บิดาของข้าพระองค์เป็นคนซีเรียที่กำลังจะพินาศ และท่านลงไปในอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นมีแต่จำนวนน้อย และที่นั่นท่านก็กลายเป็นประชาชาติหนึ่งใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก

26:5 And thou shalt speak and say before the LORD thy God, A Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous:

26:6 และคนอียิปต์ทำแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างโหดร้าย และทารุณพวกข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทำงานหนัก

26:6 And the Egyptians evil entreated us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:

26:7 และเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ทั้งหลาย และทอดพระเนตรความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์ และการลำบากของข้าพระองค์ทั้งหลาย และการถูกบีบคั้นของพวกข้าพระองค์

26:7 And when we cried unto the LORD God of our fathers, the LORD heard our voice, and looked on our affliction, and our labour, and our oppression:

26:8 และพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก ด้วยความน่าครั่นคร้ามอย่างใหญ่หลวง ด้วยหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ต่าง ๆ

26:8 And the LORD brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs, and with wonders:

26:9 และพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาถึงสถานที่นี้และประทานแผ่นดินนี้ให้แก่พวกข้าพระองค์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์

26:9 And he hath brought us into this place, and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey.

26:10 และดูเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ข้าพระองค์นำผลแรกมาจากแผ่นดินนั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์’ และท่านจงวางสิ่งของนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

26:10 And now, behold, I have brought the firstfruits of the land, which thou, O LORD, hast given me. And thou shalt set it before the LORD thy God, and worship before the LORD thy God:

26:11 และท่านจงร่าเริงยินดีด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่านเอง และคนเลวี และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกท่าน

26:11 And thou shalt rejoice in every good thing which the LORD thy God hath given unto thee, and unto thine house, thou, and the Levite, and the stranger that is among you.

26:12 ทุกปีที่สาม ซึ่งเป็นปีแห่งการถวายสิบชักหนึ่ง เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่งทั้งหลายจากพืชผลของท่าน และได้ให้สิบชักหนึ่งนั้นแก่คนเลวี คนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับประทานให้อิ่มหนำภายในประตูเมืองของท่านเสร็จแล้ว

26:12 When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat within thy gates, and be filled;

26:13 ดังนั้น ท่านจงทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ได้ยกส่วนที่บริสุทธิ์ออกจากบ้านของข้าพระองค์แล้ว และได้ให้แก่คนเลวีและคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายด้วย ตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ในข้อใดเลย ทั้งข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระบัญญัติเหล่านั้นเลย

26:13 Then thou shalt say before the LORD thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded me: I have not transgressed thy commandments, neither have I forgotten them:

26:14 ข้าพระองค์ไม่ได้รับประทานส่วนที่บริสุทธิ์ใด ๆ เมื่อข้าพระองค์ไว้ทุกข์ และข้าพระองค์ไม่ได้ยกส่วนใดออกไปใช้ในทางที่เป็นมลทิน หรือยกส่วนใดเพื่อผู้ตาย แต่ข้าพระองค์ได้ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้

26:14 I have not eaten thereof in my mourning, neither have I taken away ought thereof for any unclean use, nor given ought thereof for the dead: but I have hearkened to the voice of the LORD my God, and have done according to all that thou hast commanded me.

26:15 ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือจากสวรรค์ และขอทรงอวยพรแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ และแก่แผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์’

26:15 Look down from thy holy habitation, from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given us, as thou swarest unto our fathers, a land that floweth with milk and honey.

26:16 วันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่าน ให้กระทำตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินเหล่านี้ ฉะนั้นท่านจงรักษาและกระทำตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินเหล่านี้ด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน

26:16 This day the LORD thy God hath commanded thee to do these statutes and judgments: thou shalt therefore keep and do them with all thine heart, and with all thy soul.

26:17 ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และจะดำเนินตามพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ และพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และคำตัดสินทั้งปวงของพระองค์ และจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองค์

26:17 Thou hast avouched the LORD this day to be thy God, and to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and to hearken unto his voice:

26:18 และในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงรับว่า ท่านเป็นชนชาติอันล้ำค่าของพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน และเพื่อว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์

26:18 And the LORD hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;

26:19 และเพื่อว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง ในเรื่องการสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติยศ และเพื่อว่าท่านจะเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตามที่พระองค์ตรัสไว้แล้ว”

26:19 And to make thee high above all nations which he hath made, in praise, and in name, and in honour; and that thou mayest be an holy people unto the LORD thy God, as he hath spoken.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope