กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 28 / Deuteronomy 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การเชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่
28:1 “และต่อมาถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างขยันหมั่นเพียร ให้เฝ้าดูและกระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก

Great Blessings on Obedient People
28:1 And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the LORD thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the LORD thy God will set thee on high above all nations of the earth:

28:2 และบรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

28:2 And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God.

28:3 ท่านจะรับพระพรในนคร และท่านจะรับพระพรในทุ่งนา

28:3 Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.

28:4 ผลแห่งกายของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่าน และผลแห่งสัตว์ของท่าน จะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านและฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้น

28:4 Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

28:5 ตะกร้าของท่าน และรางนวดแป้งของท่าน จะรับพระพร

28:5 Blessed shall be thy basket and thy store.

28:6 ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป

28:6 Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out.

28:7 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้บรรดาศัตรูของท่านผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน เขาทั้งหลายจะออกมาต่อสู้กับท่านทางหนึ่ง และหนีให้พ้นหน้าท่านเจ็ดทาง

28:7 The LORD shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.

28:8 พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพรให้แก่ท่านในยุ้งฉางทั้งหลายของท่าน และในบรรดากิจการของท่านที่มือท่านกระทำ และพระองค์จะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

28:8 The LORD shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and he shall bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee.

28:9 พระเยโฮวาห์จะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระองค์ ตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่ท่านแล้ว ถ้าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์

28:9 The LORD shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, and walk in his ways.

28:10 และชนชาติทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกจะได้เห็นว่าท่านถูกเรียกตามพระนามของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน

28:10 And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the LORD; and they shall be afraid of thee.

28:11 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ในสิ่งของต่าง ๆ ในผลแห่งกายของท่าน ในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน

28:11 And the LORD shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the LORD sware unto thy fathers to give thee.

28:12 พระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลังอันดีเลิศของพระองค์ให้แก่ท่าน ฟ้าสวรรค์จะประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และจะทรงอวยพรแก่บรรดากิจการแห่งมือของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมสิ่งของของท่าน และท่านจะไม่ยืมสิ่งของของเขา

28:12 The LORD shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand: and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.

28:13 และถ้าท่านตั้งใจฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อจะเฝ้าดูและกระทำตามพระบัญญัติเหล่านั้น พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัว และไม่ใช่เป็นหาง และท่านจะอยู่ข้างบนเท่านั้น และท่านจะไม่อยู่ข้างล่าง

28:13 And the LORD shall make thee the head, and not the tail; and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath; if that thou hearken unto the commandments of the LORD thy God, which I command thee this day, to observe and to do them:

28:14 และท่านจะไม่หันเหไปจากถ้อยคำใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ให้ไปติดตามพระอื่น ๆ เพื่อปรนนิบัติพระเหล่านั้น

28:14 And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.

ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและถูกภัยพิบัติต่าง ๆ
28:15 แต่จะเป็นไปอย่างนี้ถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือเฝ้าระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ บรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้จะตกแก่ท่านและตามมาทันท่าน

Curses and Plagues on Disobedient Nation
28:15 But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day; that all these curses shall come upon thee, and overtake thee:

28:16 ท่านจะรับคำสาปแช่งในนคร ท่านจะรับคำสาปแช่งในทุ่งนา

28:16 Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field.

28:17 ตะกร้าของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับคำสาปแช่ง

28:17 Cursed shall be thy basket and thy store.

28:18 ผลแห่งกายของท่าน ผลแห่งแผ่นดินของท่าน คือฝูงวัวของท่านและฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้น จะรับคำสาปแช่ง

28:18 Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

28:19 ท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านออกไป

28:19 Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out.

28:20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คำสาปแช่ง ความเดือดร้อนวุ่นวาย และการประณามมีขึ้นแก่ท่านในบรรดากิจการที่มือของท่านกระทำ จนกว่าท่านจะถูกทำลาย และจนกว่าท่านจะพินาศย่อยยับอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยความชั่วซึ่งท่านได้กระทำ เพราะท่านได้ทอดทิ้งเราเสีย

28:20 The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly; because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me.

28:21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่าน จนกว่าพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สูญสิ้นเสียจากแผ่นดิน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น

28:21 The LORD shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it.

28:22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความป่วยไข้ ความอักเสบ การเผาไหม้อย่างรุนแรง ด้วยดาบ ด้วยข้าวม้าน และด้วยรากินข้าว และสิ่งเหล่านี้จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ

28:22 The LORD shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish.

28:23 และฟ้าสวรรค์ของท่านที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองเหลือง และแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก

28:23 And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron.

28:24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง สิ่งเหล่านี้จะลงมาจากฟ้าสวรรค์อยู่เหนือท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลาย

28:24 The LORD shall make the rain of thy land powder and dust: from heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed.

28:25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าบรรดาศัตรูของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้พวกเขาทางเดียว และจะหนีให้พ้นหน้าเขาทั้งหลายเจ็ดทาง และจะถูกถอนออกไปอยู่ตามบรรดาราชอาณาจักรทั่วแผ่นดินโลก

28:25 The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.

28:26 และซากศพของท่านจะเป็นอาหารสำหรับนกทั้งหลายในอากาศ และสำหรับบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านั้นไปได้

28:26 And thy carcase shall be meat unto all fowls of the air, and unto the beasts of the earth, and no man shall fray them away.

28:27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีแห่งอียิปต์ ด้วยริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง ด้วยโรคตกสะเก็ด และด้วยโรคคัน ซึ่งท่านจะรักษาไม่ได้

28:27 The LORD will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

28:28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และจิตใจที่ยุ่งเหยิง

28:28 The LORD shall smite thee with madness, and blindness, and astonishment of heart:

28:29 และท่านจะต้องคลำไปในเวลาเที่ยงเหมือนคนตาบอดคลำไปในความมืด และท่านจะไม่มีความเจริญในหนทางทั้งหลายของท่าน และท่านจะถูกบีบคั้นและถูกปล้นอยู่เสมอ และไม่มีผู้ใดจะช่วยท่านให้รอดพ้นได้เลย

28:29 And thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways: and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save thee.

28:30 ท่านจะหมั้นหญิงคนหนึ่งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะร่วมหลับนอนกับนาง ท่านจะก่อสร้างบ้าน และท่านจะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้น ท่านจะปลูกสวนองุ่น และจะไม่ได้เก็บผลองุ่นนั้นเข้ามา

28:30 Thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her: thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein: thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes thereof.

28:31 วัวตัวผู้ของท่านจะถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาท่าน และท่านจะไม่ได้กินเนื้อวัวนั้น ลาของท่านจะถูกแย่งชิงไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาท่าน และจะไม่เอาคืนกลับมาให้ท่าน ฝูงแกะของท่านจะถูกเอาไปให้บรรดาศัตรูของท่าน และจะไม่มีผู้ใดช่วยท่านให้ได้สัตว์เหล่านั้นคืนมาเลย

28:31 Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof: thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee: thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue them.

28:32 บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของท่านจะถูกเอาไปมอบให้แก่ประชาชาติอื่น และตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ถึงบุตรเหล่านั้นตลอดวันยังค่ำ และจะไม่มีอำนาจใด ๆ ในมือของท่าน

28:32 Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look, and fail with longing for them all the day long: and there shall be no might in thine hand.

28:33 ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู้จักจะมากินพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลแห่งแรงงานทั้งปวงของท่าน และท่านจะถูกกดขี่ข่มเหงและถูกเหยียบย่ำเสมอไป

28:33 The fruit of thy land, and all thy labours, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed alway:

28:34 ดังนั้น สิ่งที่ตาของท่านเห็นนั้นจึงจะกระทำให้ท่านบ้าคลั่งไป

28:34 So that thou shalt be mad for the sight of thine eyes which thou shalt see.

28:35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่าและที่ขา ซึ่งจะรักษาให้หายไม่ได้ ตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมของท่าน

28:35 The LORD shall smite thee in the knees, and in the legs, with a sore botch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.

28:36 พระเยโฮวาห์จะทรงพาท่าน และกษัตริย์ของท่านผู้ที่ท่านจะแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้น ไปยังประชาชาติซึ่งท่านหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก และที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้และหิน

28:36 The LORD shall bring thee, and thy king which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known; and there shalt thou serve other gods, wood and stone.

28:37 และท่านจะกลายเป็นที่น่าตกตะลึง เป็นคำภาษิต เป็นคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวงที่พระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านไปนั้น

28:37 And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword, among all nations whither the LORD shall lead thee.

28:38 ท่านจะเอาเมล็ดพืชไปหว่านไว้ในนามาก และจะเก็บเกี่ยวผลเข้ามาแต่น้อย เพราะตั๊กแตนจะกัดกินมันเสีย

28:38 Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in; for the locust shall consume it.

28:39 ท่านจะปลูกสวนองุ่นและตัดแต่งสวนองุ่นเหล่านั้น แต่จะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นหรือเก็บเกี่ยวผลองุ่นเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย

28:39 Thou shalt plant vineyards, and dress them, but shalt neither drink of the wine, nor gather the grapes; for the worms shall eat them.

28:40 ท่านจะมีต้นมะกอกอยู่ทั่วอาณาเขตของท่าน แต่ท่านจะไม่ได้ชโลมตัวท่านด้วยน้ำมันนั้น เพราะว่าผลมะกอกของท่านจะร่วงหล่นเสีย

28:40 Thou shalt have olive trees throughout all thy coasts, but thou shalt not anoint thyself with the oil; for thine olive shall cast his fruit.

28:41 ท่านจะให้กำเนิดบรรดาบุตรชายและบุตรสาว แต่ท่านจะไม่ร่าเริงยินดีกับพวกเขา เพราะว่าเขาทั้งหลายจะตกไปเป็นเชลย

28:41 Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them; for they shall go into captivity.

28:42 ต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลแห่งแผ่นดินของท่านนั้น ตั๊กแตนจะทำลายอย่างสิ้นเชิง

28:42 All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.

28:43 คนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะรุ่งเรืองเหนือท่านยิ่งขึ้นทุกที และท่านจะตกต่ำลงทุกที

28:43 The stranger that is within thee shall get up above thee very high; and thou shalt come down very low.

28:44 เขาจะให้ท่านยืมสิ่งของของเขา และท่านจะไม่มีให้เขายืมสิ่งของของท่าน เขาจะเป็นหัว และท่านจะเป็นหาง

28:44 He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him: he shall be the head, and thou shalt be the tail.

28:45 ยิ่งกว่านั้นคำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะมาอยู่บนท่าน จะติดตามท่าน และจะตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลาย เพราะว่าท่านไม่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้

28:45 Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed; because thou hearkenedst not unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which he commanded thee:

28:46 และคำสาปแช่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์อยู่บนท่าน และบนเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์

28:46 And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed for ever.

28:47 เพราะว่าท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและด้วยใจยินดี เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์แล้ว

28:47 Because thou servedst not the LORD thy God with joyfulness, and with gladness of heart, for the abundance of all things;

28:48 เพราะฉะนั้น ท่านจะปรนนิบัติศัตรูทั้งหลายของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงส่งมาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและความกระหาย ด้วยความเปลือยกายและความขัดสนทุกอย่าง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์ทรงทำลายท่านเสีย

28:48 Therefore shalt thou serve thine enemies which the LORD shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things: and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee.

28:49 พระเยโฮวาห์จะทรงนำประชาชาติหนึ่งจากทางไกลมาต่อสู้กับท่าน คือจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านจะไม่เข้าใจภาษาของเขา

28:49 The LORD shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand;

28:50 เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุร้าย ซึ่งจะไม่เคารพนับถือคนชรา หรือไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว

28:50 A nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, nor shew favour to the young:

28:51 และเขาจะกินผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน จนกว่าท่านจะถูกทำลาย ซึ่งจะไม่ให้เหลือข้าว น้ำองุ่นหรือน้ำมัน ฝูงวัวของท่านหรือฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้นไว้ให้ท่านเลย จนกว่าเขาจะทำลายท่าน

28:51 And he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed: which also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or the increase of thy kine, or flocks of thy sheep, until he have destroyed thee.

28:52 และเขาจะล้อมท่านไว้ในทุกประตูเมืองของท่าน จนกว่ากำแพงอันสูงของท่านที่อยู่ล้อมรอบ ซึ่งท่านไว้วางใจนั้น พังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่าน และเขาจะล้อมท่านไว้ในทุกประตูเมืองของท่าน ทั่วแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

28:52 And he shall besiege thee in all thy gates, until thy high and fenced walls come down, wherein thou trustedst, throughout all thy land: and he shall besiege thee in all thy gates throughout all thy land, which the LORD thy God hath given thee.

28:53 และท่านจะกินผลแห่งกายของท่านเอง คือเนื้อของบรรดาบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลำบากซึ่งบรรดาศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทุกข์ลำบากนั้น

28:53 And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of thy daughters, which the LORD thy God hath given thee, in the siege, and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee:

28:54 ดังนั้น ผู้ชายที่อ่อนโยนและใจละเอียดอ่อนอย่างที่สุดในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ตาของเขาจะชั่วร้ายต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูก ๆ ของตนที่เหลืออยู่ซึ่งเขาจะทอดทิ้ง

28:54 So that the man that is tender among you, and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children which he shall leave:

28:55 ดังนั้น เขาจะไม่ยอมให้ใครกินเนื้อลูก ๆ ของตนผู้ซึ่งเขาจะกินเอง เพราะว่าไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เขาอีกแล้วในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งบรรดาศัตรูของท่านจะทำให้ท่านทุกข์ลำบากในทุกประตูเมืองของท่าน

28:55 So that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat: because he hath nothing left him in the siege, and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee in all thy gates.

28:56 ผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจละเอียดอ่อนในท่ามกลางพวกท่าน ซึ่งไม่ยอมย่างเท้าของเธอลงที่พื้นดินเพราะใจอ่อนโยนและละเอียดอ่อนนั้น ตาของเธอจะชั่วร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ

28:56 The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter,

28:57 และต่อทารกซึ่งออกมาจากระหว่างขาของเธอ และต่อลูก ๆ ของเธอซึ่งเธอจะคลอด เพราะว่าเธอจะกินลูกเหล่านั้นเงียบ ๆ เพราะขัดสนทุกอย่าง ในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งศัตรูของท่านจะทำให้ท่านทุกข์ลำบากในทุกประตูเมืองของท่าน

28:57 And toward her young one that cometh out from between her feet, and toward her children which she shall bear: for she shall eat them for want of all things secretly in the siege and straitness, wherewith thine enemy shall distress thee in thy gates.

28:58 ถ้าท่านไม่ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ เพื่อท่านจะเกรงกลัวพระนามที่ทรงสง่าราศีและที่น่าสะพรึงกลัวนี้ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

28:58 If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, THE LORD THY GOD;

28:59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนำมาสู่ท่านและเชื้อสายของท่านด้วยภัยพิบัติอย่างน่าประหลาดใจ คือภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความป่วยไข้ต่าง ๆ ที่ร้ายแรงและช้านาน

28:59 Then the LORD will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.

28:60 ยิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงนำโรคทั้งหลายแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านกลัวนั้นมาอยู่บนท่าน และโรคเหล่านั้นจะติดพันอยู่กับท่าน

28:60 Moreover he will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of; and they shall cleave unto thee.

28:61 เช่นเดียวกันความป่วยไข้ทุกอย่างและภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ พระเยโฮวาห์จะทรงนำสิ่งเหล่านั้นมาอยู่บนท่าน จนกว่าท่านจะถูกทำลาย

28:61 Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will the LORD bring upon thee, until thou be destroyed.

28:62 และท่านทั้งหลายซึ่งเคยมีมากมายดุจดวงดาวในฟ้าสวรรค์นั้น ท่านก็จะเหลือแต่จำนวนน้อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

28:62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude; because thou wouldest not obey the voice of the LORD thy God.

คำพยากรณ์ถึงอิสราเอลว่าจะถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลก
28:63 และต่อไปนี้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านทั้งหลายที่จะกระทำดีต่อพวกท่านและให้ท่านทั้งหลายทวีมากขึ้นนั้น พระเยโฮวาห์ก็จะทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านทั้งหลายที่จะทำลายพวกท่านและทำให้ท่านทั้งหลายสูญสิ้นไปเช่นเดียวกัน และพวกท่านจะต้องถูกถอนออกเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้น

Worldwide Dispersion Foretold
28:63 And it shall come to pass, that as the LORD rejoiced over you to do you good, and to multiply you; so the LORD will rejoice over you to destroy you, and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it.

28:64 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ไปถึงข้างโน้น และที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ซึ่งท่านหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก ซึ่งทำด้วยไม้และหิน

28:64 And the LORD shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone.

28:65 และในท่ามกลางชนชาติเหล่านั้น ท่านจะไม่พบความสุขสบายเลย ทั้งฝ่าเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพัก แต่พระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวั่น มีตาที่มืดมัวลงและใจโศกเศร้า

28:65 And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest: but the LORD shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind:

28:66 และชีวิตของท่านก็จะแขวนอยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัย และท่านจะหวาดกลัวอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน และจะไม่มีความแน่ใจในชีวิตของท่านเลย

28:66 And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life:

28:67 ในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี’ และในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี’ เพราะความหวาดกลัวซึ่งมีอยู่ในจิตใจของท่านซึ่งท่านจะหวาดกลัวนั้น และเพราะสิ่งที่ตาของท่านจะเห็น

28:67 In the morning thou shalt say, Would God it were even! and at even thou shalt say, Would God it were morning! for the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see.

28:68 และพระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านกลับมาทางเรือถึงอียิปต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านจะไม่พบเห็นที่นั่นอีกเลย และที่นั่นท่านทั้งหลายจะต้องถูกขายให้แก่บรรดาศัตรูของพวกท่านเป็นทาสชายและทาสหญิง และจะไม่มีผู้ใดซื้อท่านทั้งหลายเลย”

28:68 And the LORD shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope