กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 14 / Deuteronomy 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การทบทวนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
14:1 “ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ท่านทั้งหลายอย่าเชือดเนื้อของตัวเองหรือโกนศีรษะระหว่างนัยน์ตาของพวกท่านให้โล้นเพื่อคนตาย

Dietary Laws Repeated
14:1 Ye are the children of the LORD your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.

14:2 เพราะว่าท่านเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกท่านให้เป็นชนชาติอันล้ำค่าสำหรับพระองค์เอง ให้อยู่เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก

14:2 For thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

14:3 ท่านอย่ารับประทานสิ่งที่น่ารังเกียจใด ๆ เลย

14:3 Thou shalt not eat any abominable thing.

14:4 บรรดาสัตว์ที่ท่านทั้งหลายจะรับประทานได้มีดังต่อไปนี้ คือ วัวตัวผู้ แกะ แพะ

14:4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,

14:5 กวาง ละมั่ง เก้ง แพะป่า สมัน โคป่า และแพะภูเขา

14:5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois.

14:6 ท่านทั้งหลายจะรับประทานสัตว์ทุกชนิดที่กีบแยกและเท้าแยกออกเป็นสองและเคี้ยวเอื้อง ที่อยู่ท่ามกลางสัตว์ทั้งหลายนั้นได้

14:6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.

14:7 อย่างไรก็ตามในจำพวกสัตว์ทั้งหลายที่เคี้ยวเอื้องหรือจำพวกสัตว์ทั้งหลายที่มีกีบแยก ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปนี้คือ อูฐ กระต่าย กระจงผา เพราะว่าสัตว์เหล่านี้เคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่แยก เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเป็นมลทินแก่พวกท่าน

14:7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.

14:8 และหมู เพราะมันมีกีบแยกแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง มันเป็นมลทินแก่ท่านทั้งหลาย พวกท่านอย่ารับประทานเนื้อของมัน หรือแตะต้องซากของมัน

14:8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.

14:9 ในบรรดาสัตว์น้ำทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจะรับประทานสัตว์เหล่านี้ได้ คือ บรรดาสัตว์ใด ๆ ที่มีครีบและเกล็ด พวกท่านจะรับประทานได้

14:9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:

14:10 และสัตว์ใด ๆ ที่ไม่มีครีบและเกล็ดท่านทั้งหลายอย่ารับประทาน สัตว์เหล่านี้เป็นมลทินแก่พวกท่าน

14:10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.

14:11 นกสะอาดทุกชนิดท่านทั้งหลายรับประทานได้

14:11 Of all clean birds ye shall eat.

14:12 แต่นกเหล่านี้ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานคือ นกอินทรี นกแร้งเครา นกออก

14:12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

14:13 นกเหยี่ยวหางยาว นกเหยี่ยวดำ และนกแร้งตามชนิดของมัน

14:13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,

14:14 บรรดานกกาตามชนิดของมัน

14:14 And every raven after his kind,

14:15 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล และนกเหยี่ยวตามชนิดของมัน

14:15 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

14:16 นกเค้าแมวเล็ก นกเค้าแมวใหญ่ และหงส์

14:16 The little owl, and the great owl, and the swan,

14:17 นกกระทุง นกแร้งอียิปต์ และนกกาน้ำ

14:17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,

14:18 นกกระสาดำ นกกระสาตามชนิดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว

14:18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

14:19 และแมลงมีปีกทุกชนิดเป็นมลทินแก่ท่านทั้งหลาย อย่ารับประทานเลย

14:19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.

14:20 แต่สัตว์มีปีกทุกชนิดที่สะอาดท่านทั้งหลายรับประทานได้

14:20 But of all clean fowls ye may eat.

14:21 ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานสัตว์ใด ๆ ที่ตายเอง ท่านจะให้แก่คนต่างชาติที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านเพื่อให้เขารับประทานก็ได้ หรือท่านจะขายให้แก่คนต่างประเทศก็ได้ เพราะว่าท่านเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลย

14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

14:22 แท้จริง ท่านจงถวายสิบชักหนึ่ง จากบรรดาพืชผลของท่านที่ได้จากทุ่งนาทุก ๆ ปี

14:22 Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year.

14:23 และท่านจงรับประทานสิบชักหนึ่งที่ได้จากข้าวหรือน้ำองุ่นของท่าน หรือน้ำมันของท่าน และผลแรกจากฝูงวัว และฝูงแพะแกะของท่าน ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น เพื่อท่านจะได้เรียนรู้ที่จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่เสมอ

14:23 And thou shalt eat before the LORD thy God, in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to fear the LORD thy God always.

14:24 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านนั้น และถ้าระยะทางไกลเกินไปสำหรับท่าน ดังนั้นท่านไม่สามารถนำสิบชักหนึ่งมาได้ หรือถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น อยู่ห่างไกลจากท่านเกินไป

14:24 And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it; or if the place be too far from thee, which the LORD thy God shall choose to set his name there, when the LORD thy God hath blessed thee:

14:25 ดังนั้น ท่านจงขายของนั้นเอาเงิน และห่อเงินถือไว้ในมือของท่าน และจงไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้

14:25 Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose:

14:26 และท่านจงเอาเงินนั้นซื้อสิ่งใด ๆ ก็ตามที่จิตใจของท่านปรารถนา คือวัวตัวผู้ แกะ หรือน้ำองุ่นหรือสุรา หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่จิตใจของท่านปรารถนา และท่านจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจงปีติยินดี ทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่าน

14:26 And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth: and thou shalt eat there before the LORD thy God, and thou shalt rejoice, thou, and thine household,

14:27 และคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ท่านอย่าทอดทิ้งเขา เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่าน

14:27 And the Levite that is within thy gates; thou shalt not forsake him; for he hath no part nor inheritance with thee.

14:28 พอถึงปลายปีที่สาม ท่านจงนำสิบชักหนึ่งทั้งหมดจากพืชผลที่ได้ในปีนั้น และจงสะสมไว้ภายในประตูเมืองของท่าน

14:28 At the end of three years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates:

14:29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่าน) และคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับประทานและอิ่มหนำ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านในบรรดากิจการซึ่งมือของท่านได้กระทำนั้น”

14:29 And the Levite, (because he hath no part nor inheritance with thee,) and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and be satisfied; that the LORD thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope