กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 16 / Deuteronomy 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

เทศกาลปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ
16:1 “จงถือเดือนอาบีบ และจงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืน

Passover and Feast of Unleavened Bread
16:1 Observe the month of Abib, and keep the passover unto the LORD thy God: for in the month of Abib the LORD thy God brought thee forth out of Egypt by night.

16:2 เพราะฉะนั้น ท่านจงถวายปัสกา เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะและฝูงวัว ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น

16:2 Thou shalt therefore sacrifice the passover unto the LORD thy God, of the flock and the herd, in the place which the LORD shall choose to place his name there.

16:3 ท่านอย่ารับประทานขนมปังมีเชื้อพร้อมกับเทศกาลนั้น ตลอดเจ็ดวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะท่านรีบเร่งออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้นตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

16:3 Thou shalt eat no leavened bread with it; seven days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction; for thou camest forth out of the land of Egypt in haste: that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.

16:4 และตลอดเจ็ดวันนั้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมปังภายในอาณาเขตของท่าน ทั้งอย่าให้มีส่วนใด ๆ ของเนื้อสัตว์ซึ่งท่านได้ถวายบูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า

16:4 And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy coast seven days; neither shall there any thing of the flesh, which thou sacrificedst the first day at even, remain all night until the morning.

16:5 ท่านอย่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใด ๆ ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

16:5 Thou mayest not sacrifice the passover within any of thy gates, which the LORD thy God giveth thee:

16:6 แต่ท่านจงถวายปัสกาในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น ในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดียวกันกับที่ท่านออกมาจากอียิปต์

16:6 But at the place which the LORD thy God shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice the passover at even, at the going down of the sun, at the season that thou camest forth out of Egypt.

16:7 และท่านจงทำให้สุกและรับประทานปัสกาในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ และพอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ทั้งหลายของท่าน

16:7 And thou shalt roast and eat it in the place which the LORD thy God shall choose: and thou shalt turn in the morning, and go unto thy tents.

16:8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน และในวันที่เจ็ดจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวันนั้นท่านอย่ากระทำการงานใด ๆ

16:8 Six days thou shalt eat unleavened bread: and on the seventh day shall be a solemn assembly to the LORD thy God: thou shalt do no work therein.

เทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์
16:9 ท่านจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์สำหรับท่าน จงตั้งต้นนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว

The Feast of Weeks
16:9 Seven weeks shalt thou number unto thee: begin to number the seven weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn.

16:10 และท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจจากมือของท่าน ซึ่งท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่าน

16:10 And thou shalt keep the feast of weeks unto the LORD thy God with a tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the LORD thy God, according as the LORD thy God hath blessed thee:

16:11 และท่านจงปีติยินดีต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งคนต่างชาติ เด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น

16:11 And thou shalt rejoice before the LORD thy God, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow, that are among you, in the place which the LORD thy God hath chosen to place his name there.

16:12 และท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในอียิปต์ และท่านจงเฝ้าดูและกระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้

16:12 And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt: and thou shalt observe and do these statutes.

เทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง
16:13 ท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงเจ็ดวัน หลังจากท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านและน้ำองุ่นของท่านแล้ว

The Feast of Tabernacles
16:13 Thou shalt observe the feast of tabernacles seven days, after that thou hast gathered in thy corn and thy wine:

16:14 และท่านจงปีติยินดี ในเทศกาลเลี้ยงของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีและคนต่างชาติ ทั้งเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน

16:14 And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow, that are within thy gates.

16:15 ท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่พืชผลทั้งหลายของท่าน และแก่ผลงานทั้งสิ้นที่มือท่านกระทำ เพราะฉะนั้นท่านจะปีติยินดีเป็นแน่

16:15 Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the LORD thy God in the place which the LORD shall choose: because the LORD thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands, therefore thou shalt surely rejoice.

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้ง
16:16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นของท่านจะต้องเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ในสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ และเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง และอย่าให้เขาทั้งหลายเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ด้วยมือเปล่า

All Males to Appear Before God Three Times Yearly
16:16 Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in the place which he shall choose; in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: and they shall not appear before the LORD empty:

16:17 จงให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา ตามพระพรที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั้น

16:17 Every man shall give as he is able, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee.

พวกผู้พิพากษาและพวกเจ้าหน้าที่
16:18 ท่านจงแต่งตั้งบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามประตูเมืองทั้งหลายของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ตลอดทั่วเผ่าต่าง ๆ ของท่าน และจงให้พวกเขาพิพากษาประชากรด้วยคำพิพากษาอย่างยุติธรรม

Judges and Officers
16:18 Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the LORD thy God giveth thee, throughout thy tribes: and they shall judge the people with just judgment.

16:19 ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรม ท่านอย่าลำเอียง ทั้งอย่ารับสินบน เพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และบิดเบือนคดีของคนชอบธรรมเสีย

16:19 Thou shalt not wrest judgment; thou shalt not respect persons, neither take a gift: for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.

16:20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมทั้งสิ้นนั้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและรับแผ่นดินเป็นมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

16:20 That which is altogether just shalt thou follow, that thou mayest live, and inherit the land which the LORD thy God giveth thee.

16:21 ท่านอย่าปลูกต้นไม้ใด ๆ สำหรับตัวท่านไว้ล้อมรอบเสารูปเคารพ ซึ่งท่านจะสร้างไว้สำหรับตัวท่าน ใกล้แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

16:21 Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee.

16:22 ทั้งท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ไว้สำหรับท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเกลียดชัง”

16:22 Neither shalt thou set thee up any image; which the LORD thy God hateth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope