กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 11 / Deuteronomy 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

บทเรียนต่าง ๆ จากการอพยพและภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยการกบฏ
11:1 “เหตุฉะนั้น ท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และรักษาบรรดาคำกำชับ กฎเกณฑ์ และคำตัดสิน และพระบัญญัติของพระองค์เสมอไป

Lessons of the Exodus and Plagues on Rebellion
11:1 Therefore thou shalt love the LORD thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgments, and his commandments, alway.

11:2 และท่านจงทราบในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับลูกหลานของท่านทั้งหลาย ผู้ไม่รู้และไม่ได้เห็นการวินัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์

11:2 And know ye this day: for I speak not with your children which have not known, and which have not seen the chastisement of the LORD your God, his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm,

11:3 และบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในอียิปต์ต่อฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน

11:3 And his miracles, and his acts, which he did in the midst of Egypt unto Pharaoh the king of Egypt, and unto all his land;

11:4 และซึ่งพระองค์ทรงกระทำต่อกองทัพแห่งอียิปต์ ต่อบรรดาม้าของเขาทั้งหลาย และต่อรถม้าศึกทั้งปวงของพวกเขา ที่พระองค์ทรงกระทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมเขาทั้งหลายขณะเมื่อพวกเขาไล่ติดตามท่านทั้งหลาย และที่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายเขาทั้งหลายจนถึงทุกวันนี้

11:4 And what he did unto the army of Egypt, unto their horses, and to their chariots; how he made the water of the Red sea to overflow them as they pursued after you, and how the LORD hath destroyed them unto this day;

11:5 และที่พระองค์ทรงกระทำแก่ท่านทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร จนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้

11:5 And what he did unto you in the wilderness, until ye came into this place;

11:6 และที่พระองค์ทรงกระทำต่อดาธาน และอาบีรัมบุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ บุตรชายของรูเบน ที่แผ่นดินได้อ้าปากและกลืนเขาทั้งหลายเข้าไป ทั้งครัวเรือน เต็นท์ และบรรดาทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่กับพวกเขา ในท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งปวง

11:6 And what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben: how the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel:

11:7 แต่นัยน์ตาของท่านทั้งหลายได้เห็นบรรดาพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้น

11:7 But your eyes have seen all the great acts of the LORD which he did.

11:8 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักษาบทบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ เพื่อพวกท่านจะเข้มแข็ง และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าไปครอบครองนั้น

11:8 Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go in and possess the land, whither ye go to possess it;

11:9 และเพื่อวันเวลาของท่านทั้งหลายจะยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่า จะให้แก่เขาทั้งหลายและแก่เชื้อสายของพวกเขา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์

11:9 And that ye may prolong your days in the land, which the LORD sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey.

11:10 เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้าไปยึดครองนั้น ไม่เหมือนแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้จากมานั้น เป็นที่ซึ่งท่านหว่านพืชของท่านและรดน้ำด้วยเท้าของท่าน เหมือนเป็นสวนผัก

11:10 For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs:

11:11 แต่แผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายจะเข้าไปยึดครองนั้น เป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขา และดูดดื่มน้ำฝนแห่งฟ้าสวรรค์อยู่

11:11 But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven:

11:12 เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดูแล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี

11:12 A land which the LORD thy God careth for: the eyes of the LORD thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.

11:13 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะตั้งใจฟังบรรดาบทบัญญัติของข้าพเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและให้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดใจของพวกท่าน และด้วยสุดจิตของพวกท่าน

11:13 And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments which I command you this day, to love the LORD your God, and to serve him with all your heart and with all your soul,

11:14 ‘เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าจะได้เก็บพืชผล น้ำองุ่น และน้ำมันของเจ้า

11:14 That I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil.

11:15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งนาของเจ้าสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับประทานและอิ่มหนำ’

11:15 And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full.

11:16 จงเอาใจใส่ตัวของท่านทั้งหลายให้ดี เพื่อจิตใจของท่านทั้งหลายจะไม่ถูกหลอกลวง แล้วพวกท่านจึงหันเหไปและปรนนิบัติพระอื่น ๆ และนมัสการพระเหล่านั้น

11:16 Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them;

11:17 และหลังจากนั้นพระเยโฮวาห์พระพิโรธต่อท่านทั้งหลายยิ่งนัก แล้วพระองค์ทรงปิดฟ้าสวรรค์เพื่อไม่ให้ฝนตก และแผ่นดินนั้นก็ไม่งอกพืชผลของมัน และเกรงว่าท่านทั้งหลายจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานแก่พวกท่านนั้น

11:17 And then the LORD'S wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit; and lest ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you.

11:18 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงจดจำบรรดาถ้อยคำของข้าพเจ้าไว้ในจิตใจของท่านทั้งหลาย และจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของพวกท่านเป็นหมายสำคัญ เพื่อถ้อยคำเหล่านี้จงเป็นเหมือนอย่างเครื่องหมายอยู่ระหว่างนัยน์ตาของท่านทั้งหลาย

11:18 Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes.

11:19 และท่านทั้งหลายจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของพวกท่าน จงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านของท่าน และเมื่อท่านกำลังเดินอยู่ตามทาง เมื่อท่านนอนลงและเมื่อท่านลุกขึ้น

11:19 And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up.

11:20 และท่านจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่วงกบประตูบ้านของท่าน และที่ประตูรั้วของท่าน

11:20 And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon thy gates:

11:21 เพื่อวันเวลาของท่านทั้งหลายและวันเวลาของลูก ๆ ของพวกท่านจะได้เพิ่มทวีคูณในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายว่าจะประทานแก่พวกเขา ตราบเท่าบรรดาวันที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือแผ่นดินโลก

11:21 That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth.

11:22 เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายขยันหมั่นเพียรที่จะรักษาบทบัญญัติทั้งหมดนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านให้กระทำตาม คือให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และให้ติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้ว

11:22 For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the LORD your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him;

11:23 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะยึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทั้งหลาย

11:23 Then will the LORD drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves.

11:24 ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั่นจะเป็นของพวกท่าน อาณาเขตของท่านทั้งหลายจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารและเลบานอน จากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติส ไปจนถึงทะเลฝั่งตะวันตก

11:24 Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be.

11:25 จะไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านทั้งหลายได้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงกำหนดให้แผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำไปทั้งสิ้นนั้น หวาดกลัวและครั่นคร้ามพวกท่าน ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับท่านทั้งหลาย

11:25 There shall no man be able to stand before you: for the LORD your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you.

11:26 ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย

11:26 Behold, I set before you this day a blessing and a curse;

11:27 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็จะเป็นไปตามพรนั้น

11:27 A blessing, if ye obey the commandments of the LORD your God, which I command you this day:

11:28 ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน แต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ ไปติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งพวกท่านไม่เคยรู้จัก ก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้น

11:28 And a curse, if ye will not obey the commandments of the LORD your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known.

11:29 และจะเป็นไปอย่างนี้ เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น ท่านจงตั้งคำอวยพรนั้นไว้บนภูเขาเกริซิม และตั้งคำสาปแช่งนั้นไว้บนภูเขาเอบาล

11:29 And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.

11:30 ภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ไปตามทางที่ดวงอาทิตย์ตกในแผ่นดินของคนคานาอัน ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลกาล ข้างที่ราบแห่งโมเรห์มิใช่หรือ

11:30 Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the champaign over against Gilgal, beside the plains of Moreh?

11:31 เพราะท่านทั้งหลายจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะยึดครองแผ่นดินนั้นและอาศัยอยู่ที่นั่น

11:31 For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the LORD your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein.

11:32 และท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าพวกท่านในวันนี้”

11:32 And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope