กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 7 / Deuteronomy 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
7:1 “เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครอง และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส คือเจ็ดประชาชาติซึ่งใหญ่โตกว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน

Not to Intermarry Nor Worship with the Heathen
7:1 When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;

7:2 และเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ต่อหน้าท่าน ท่านจะต้องโจมตีพวกเขาและทำลายเขาทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง ท่านอย่าทำพันธสัญญาใด ๆ กับพวกเขาหรือแสดงความเมตตาต่อเขาทั้งหลาย

7:2 And when the LORD thy God shall deliver them before thee; thou shalt smite them, and utterly destroy them; thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them:

7:3 แล้วท่านอย่าแต่งงานกับพวกเขา ท่านอย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือท่านอย่ารับบุตรสาวของเขามาให้แก่บุตรชายของท่าน

7:3 Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.

7:4 เพราะว่าเขาทั้งหลายจะทำให้บุตรชายของท่านหันเหไปจากการติดตามเรา เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ดังนั้นพระเยโฮวาห์จะพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทำลายท่านเสียโดยเร็ว

7:4 For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

7:5 แต่ท่านทั้งหลายจงกระทำแก่พวกเขาอย่างนี้ คือพวกท่านจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลายเสียให้แหลกละเอียด และจงโค่นเสารูปเคารพของพวกเขาลงเสีย และเผารูปเคารพแกะสลักของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟ

7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire.

7:6 เพราะว่าท่านเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก ให้มาเป็นชนชาติพิเศษสำหรับพระองค์

7:6 For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.

7:7 ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทั้งหลายและทรงเลือกพวกท่านนั้น ไม่ใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น ๆ ด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลาย พวกท่านมีจำนวนน้อยที่สุด

7:7 The LORD did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people:

7:8 แต่เพราะเหตุว่าพระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทั้งหลาย และเพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่พวกท่านให้พ้นจากเรือนแห่งการเป็นทาส จากพระหัตถ์ของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์

7:8 But because the LORD loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the LORD brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt.

7:9 เหตุฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน

7:9 Know therefore that the LORD thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;

7:10 และทรงตอบแทนบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าเขาทั้งหลายเอง เพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสีย พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าเขาเอง

7:10 And repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.

7:11 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคำตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้กระทำตาม

7:11 Thou shalt therefore keep the commandments, and the statutes, and the judgments, which I command thee this day, to do them.

ผลแห่งการเชื่อฟังจะนำมาซึ่งชัยชนะและพระพร
7:12 เหตุฉะนั้นจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำตัดสินเหล่านี้ รักษาและกระทำตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อท่าน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน

Obedience Brings Victory and Blessing
7:12 Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep, and do them, that the LORD thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers:

7:13 และพระองค์จะทรงรักท่าน อวยพรท่านและให้ท่านจำเริญทวีมากยิ่งขึ้น เช่นกันพระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ์ของท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ทั้งข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันของท่าน ให้วัวและฝูงแกะของท่านเพิ่มพูนขึ้นในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่าน

7:13 And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.

7:14 ท่านจะได้รับพระพรเหนือบรรดาชนชาติทั้งหลาย จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันในท่ามกลางท่านทั้งหลาย หรือในฝูงสัตว์เลี้ยงของพวกท่านเลย

7:14 Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

7:15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บป่วยทั้งหมดไปเสียจากท่าน และบรรดาโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้รู้จักนั้น จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่านแต่จะให้เกิดแก่ทุกคนที่เกลียดชังท่าน

7:15 And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.

7:16 และท่านจงทำลายชนชาติทั้งหลายให้สูญสิ้น ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบไว้แก่ท่าน อย่าให้นัยน์ตาของท่านเมตตาเขาทั้งหลายเลย ทั้งท่านอย่าปรนนิบัติพระทั้งหลายของพวกเขา เพราะการกระทำอย่างนั้นจะเป็นกับดักแก่ท่าน

7:16 And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that will be a snare unto thee.

7:17 ถ้าท่านจะคิดในใจของตนว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้มีมากกว่าเรา เราจะขับไล่พวกเขาอย่างไรได้’

7:17 If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?

7:18 ท่านอย่ากลัวเขาทั้งหลายเลย แต่จงระลึกถึงสิ่งที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำต่อฟาโรห์และต่อคนอียิปต์ทั้งสิ้นนั้น

7:18 Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the LORD thy God did unto Pharaoh, and unto all Egypt;

7:19 การทดลองใหญ่ยิ่งซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว ทั้งหมายสำคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช้เพื่อพาท่านออกมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำต่อชนชาติทั้งหลายที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ

7:19 The great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand, and the stretched out arm, whereby the LORD thy God brought thee out: so shall the LORD thy God do unto all the people of whom thou art afraid.

7:20 ยิ่งกว่านั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงส่งฝูงต่อมาท่ามกลางเขาทั้งหลาย จนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวจากท่านจะถูกทำลายเสียสิ้น

7:20 Moreover the LORD thy God will send the hornet among them, until they that are left, and hide themselves from thee, be destroyed.

7:21 ท่านอย่าวิตกเพราะพวกเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่ากลัว

7:21 Thou shalt not be affrighted at them: for the LORD thy God is among you, a mighty God and terrible.

7:22 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะกวาดไล่ประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอย่ากำจัดเขาทั้งหลายเสียทันที เกรงว่าสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะเพิ่มขึ้นแก่ท่านมากเกินไป

7:22 And the LORD thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.

7:23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้แก่ท่าน และจะทรงทำลายพวกเขาด้วยการทำลายอันใหญ่ยิ่งจนกว่าเขาทั้งหลายจะถูกล้างผลาญ

7:23 But the LORD thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction, until they be destroyed.

7:24 และพระองค์จะทรงมอบบรรดากษัตริย์ของเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่าน และท่านจะกระทำให้ชื่อของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้าสวรรค์ จะไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านได้ จนกว่าท่านจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย

7:24 And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven: there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.

7:25 ท่านทั้งหลายจงเผารูปเคารพแกะสลักอันเป็นรูปพระทั้งหลายของพวกเขาเสียด้วยไฟ ท่านอย่าปรารถนาเงินหรือทองคำซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำรูปพระนั้นไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะติดกับดักอยู่ภายในนั้นเอง เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

7:25 The graven images of their gods shall ye burn with fire: thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein: for it is an abomination to the LORD thy God.

7:26 ทั้งท่านอย่านำสิ่งที่น่ารังเกียจเข้าไปในบ้านของท่าน เกรงว่าท่านจะเป็นที่ต้องห้ามเหมือนสิ่งนั้น แต่ท่านจงเกลียดชังมันอย่างที่สุดและท่านจงเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ถูกสาปแช่ง”

7:26 Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope