กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 21 / Deuteronomy 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การพิจารณาสอบสวนคดีฆาตกรรม
21:1 “ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านยึดครองนั้น ถ้าพบศพของคนที่ถูกฆ่าอยู่ในทุ่งนา และไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาให้ตาย

Inquest for One Murdered
21:1 If one be found slain in the land which the LORD thy God giveth thee to possess it, lying in the field, and it be not known who hath slain him:

21:2 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสและผู้พิพากษาทั้งหลายของท่านจงออกมา และพวกเขาจงวัดดูระยะทางถึงนครต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ศพของคนที่ถูกฆ่านั้น

21:2 Then thy elders and thy judges shall come forth, and they shall measure unto the cities which are round about him that is slain:

21:3 และต่อมานครที่อยู่ใกล้ที่สุดกับศพของคนที่ถูกฆ่านั้น พวกผู้อาวุโสของนครนั้นจงนำวัวสาวหนึ่งตัว ซึ่งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคยเทียมแอก

21:3 And it shall be, that the city which is next unto the slain man, even the elders of that city shall take an heifer, which hath not been wrought with, and which hath not drawn in the yoke;

21:4 และพวกผู้อาวุโสของนครนั้นจงนำวัวสาวนั้นไปที่หุบเขาที่กันดาร ซึ่งไม่มีใครไถหรือหว่านเลย และจงตัดคอวัวสาวที่หุบเขานั้น

21:4 And the elders of that city shall bring down the heifer unto a rough valley, which is neither eared nor sown, and shall strike off the heifer's neck there in the valley:

21:5 และพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของเลวีจงเข้ามาใกล้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขาทั้งหลายไว้ให้ปรนนิบัติพระองค์และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ และโดยการสอบสวนคดีของปุโรหิตเหล่านี้ จงให้การโต้แย้งกันและการทำร้ายทุกเรื่องได้รับการพิพากษา

21:5 And the priests the sons of Levi shall come near; for them the LORD thy God hath chosen to minister unto him, and to bless in the name of the LORD; and by their word shall every controversy and every stroke be tried:

21:6 และพวกผู้อาวุโสทุกคนของนครที่อยู่ใกล้ที่สุดกับศพของคนที่ถูกฆ่านั้น จงล้างมือของเขาทั้งหลายเหนือวัวสาวซึ่งถูกตัดคอในหุบเขานั้น

21:6 And all the elders of that city, that are next unto the slain man, shall wash their hands over the heifer that is beheaded in the valley:

21:7 และเขาทั้งหลายจะตอบและกล่าวว่า ‘มือของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้กระทำให้โลหิตนี้หลั่งออก ทั้งตาของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นโลหิตนี้หลั่งออก

21:7 And they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, neither have our eyes seen it.

21:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ และขออย่าทรงถือโทษประชากรอิสราเอลของพระองค์เนื่องด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด’ และจะทรงอภัยโทษอันเนื่องจากโลหิตนี้ให้แก่เขาทั้งหลาย

21:8 Be merciful, O LORD, unto thy people Israel, whom thou hast redeemed, and lay not innocent blood unto thy people of Israel's charge. And the blood shall be forgiven them.

21:9 ดังนั้น ท่านจงกำจัดความผิดอันเนื่องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั้นเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย เมื่อท่านจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

21:9 So shalt thou put away the guilt of innocent blood from among you, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.

การแต่งงานกับพวกเชลย
21:10 เมื่อท่านออกไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของท่าน และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้ว และท่านได้จับพวกเขามาเป็นเชลย

Marriage to Captives
21:10 When thou goest forth to war against thine enemies, and the LORD thy God hath delivered them into thine hands, and thou hast taken them captive,

21:11 และได้เห็นหญิงงามคนหนึ่งในท่ามกลางพวกเชลยนั้น และท่านมีความปรารถนาต่อนางเพื่อให้นางเป็นภรรยาของท่าน

21:11 And seest among the captives a beautiful woman, and hast a desire unto her, that thou wouldest have her to thy wife;

21:12 ดังนั้น ท่านจงพานางมาไว้ที่บ้านของท่าน และนางจงโกนศีรษะและตัดเล็บมือของนางเสีย

21:12 Then thou shalt bring her home to thine house; and she shall shave her head, and pare her nails;

21:13 และนางจงถอดเครื่องนุ่งห่มจากการเป็นเชลยของนางออกเสีย และจงอาศัยอยู่ในบ้านของท่าน และไว้ทุกข์ถึงบิดามารดาของนางหนึ่งเดือนเต็ม และหลังจากนั้นท่านจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และนางจะเป็นภรรยาของท่าน

21:13 And she shall put the raiment of her captivity from off her, and shall remain in thine house, and bewail her father and her mother a full month: and after that thou shalt go in unto her, and be her husband, and she shall be thy wife.

21:14 และต่อมาถ้าท่านไม่พอใจนางนั้นแล้ว ดังนั้นท่านจงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไป แต่ท่านอย่าขายนางเพื่อเอาเงินเลย ท่านอย่ากระทำให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว

21:14 And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go whither she will; but thou shalt not sell her at all for money, thou shalt not make merchandise of her, because thou hast humbled her.

การรักษาสิทธิ์บุตรหัวปี
21:15 ถ้าผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคน รักคนหนึ่ง และเกลียดชังอีกคนหนึ่ง และภรรยาทั้งสองคือทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดชังก็กำเนิดบุตรให้แก่เขา และถ้าบุตรชายหัวปีเป็นบุตรของภรรยาที่เกลียดชังนั้น

Firstborn Rights Must Be Respected
21:15 If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated:

21:16 แล้วต่อมาเมื่อชายคนนั้นแบ่งทรัพย์สินของตนให้แก่บุตรชายของตนเป็นมรดกนั้น อย่าให้เขากระทำแก่บุตรชายของภรรยาที่ตนรักนั้นอย่างกับเป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนเกลียดชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปีอย่างแท้จริง

21:16 Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn:

21:17 แต่เขาต้องยอมรับบุตรหัวปีคือบุตรชายของภรรยาที่ตนเกลียดชัง โดยแบ่งทรัพย์สินของตนให้แก่บุตรหัวปีสองเท่า เพราะว่าบุตรหัวปีนั้นเป็นผลแรกแห่งกำลังของเขา สิทธิ์ของบุตรหัวปีเป็นของเขา

21:17 But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath: for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his.

บุตรชายที่ดื้อดึงและมักกบฏ
21:18 ถ้าชายคนใดมีบุตรชายที่ดื้อดึงและมักกบฏ ซึ่งไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรือเสียงของมารดาของตน และแม้ว่าเมื่อบิดามารดาได้ตีสอนเขาแล้ว ก็ไม่สนใจฟังบิดามารดา

The Stubborn, Rebellious Son
21:18 If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:

21:19 ดังนั้น บิดามารดาของเขาจงจับตัวเขาและนำเขาออกมายังพวกผู้อาวุโสของนครของเขา และมายังประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่

21:19 Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place;

21:20 และบิดามารดาจงพูดกับพวกผู้อาวุโสของนครของเขาว่า ‘บุตรชายของเราคนนี้เป็นคนดื้อดึงและมักกบฏ เขาไม่เชื่อฟังเสียงของเรา เขาเป็นคนตะกละและขี้เมา’

21:20 And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard.

21:21 และบรรดาผู้ชายในนครของเขาจะเอาหินขว้างเขาให้ตาย ดังนั้นท่านจะได้กำจัดความชั่วร้ายเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และคนอิสราเอลทั้งปวงจะได้ยินและเกรงกลัว

21:21 And all the men of his city shall stone him with stones, that he die: so shalt thou put evil away from among you; and all Israel shall hear, and fear.

21:22 ถ้าชายคนใดได้กระทำบาปสมควรมีโทษถึงตาย และเขาถูกประหารชีวิต และท่านแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้

21:22 And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree:

21:23 อย่าให้ศพของเขาค้างอยู่ที่ต้นไม้ตลอดทั้งคืน แต่ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้น (ด้วยว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งจากพระเจ้า) เพื่อแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นไม่เป็นมลทิน”

21:23 His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of God;) that thy land be not defiled, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope