กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 13 / Deuteronomy 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำตักเตือนเรื่องผู้พยากรณ์เท็จ
13:1 “ถ้าในท่ามกลางพวกท่านมีผู้พยากรณ์หรือมีผู้ฝันเห็นเกิดขึ้น และสำแดงหมายสำคัญหรือการมหัศจรรย์แก่ท่าน

Warning against False Prophets
13:1 If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder,

13:2 และหมายสำคัญหรือการมหัศจรรย์ซึ่งเขาบอกท่านนั้นสำเร็จจริง กล่าวว่า ‘ให้พวกเราไปติดตามพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งท่านไม่เคยรู้จัก ‘และให้พวกเราปรนนิบัติพระเหล่านั้น’

13:2 And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them;

13:3 ท่านอย่าตั้งใจฟังบรรดาคำของผู้พยากรณ์หรือผู้ฝันเห็นคนนั้น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกำลังพิสูจน์พวกท่าน เพื่อให้ทรงทราบว่า ท่านทั้งหลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านด้วยสุดใจของพวกท่าน และด้วยสุดจิตของพวกท่านหรือไม่

13:3 Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams: for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul.

13:4 ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และเกรงกลัวพระองค์ และรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระองค์ และติดสนิทอยู่กับพระองค์

13:4 Ye shall walk after the LORD your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.

13:5 และผู้พยากรณ์หรือผู้ฝันเห็นคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะว่าเขาได้พูดให้ท่านทั้งหลายหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และทรงไถ่พวกท่านออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส เพื่อกระทำให้ท่านละทิ้งหนทางเสีย ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดำเนินตามนั้น ดังนั้นท่านจะต้องให้ความชั่วร้ายนี้ออกเสียจากท่ามกลางท่าน

13:5 And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee.

13:6 ถ้าพี่ชายน้องชายของท่านมารดาเดียวกันกับท่าน หรือบุตรชายบุตรสาวของท่าน หรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่าน หรือมิตรสหายร่วมใจของท่าน ชักชวนท่านอย่างลับ ๆ ว่า ‘ให้เราไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก

13:6 If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers;

13:7 คือเป็นพระต่าง ๆ ของชนชาติทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบพวกท่าน ไม่ว่าอยู่ใกล้ท่านหรืออยู่ห่างไกลจากท่าน จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้างโน้น

13:7 Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth;

13:8 ท่านอย่ายอมตามเขาหรือตั้งใจฟังเขา หรืออย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารเขา หรือท่านอย่าไว้ชีวิตเขา หรือท่านอย่าซ่อนเขาไว้เลย

13:8 Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him:

13:9 แต่ท่านจงประหารชีวิตเขาเสียเป็นแน่ ท่านจงเป็นคนแรกในการลงมือประหารชีวิตของเขา และต่อไปให้บรรดาประชากรร่วมมือด้วย

13:9 But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people.

13:10 และท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เพราะว่าเขาพยายามที่จะผลักดันท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส

13:10 And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.

13:11 และคนอิสราเอลทั้งปวงจะได้ยินและเกรงกลัว และจะไม่กระทำความชั่วเช่นนี้ท่ามกลางท่านทั้งหลายอีกเลย

13:11 And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you.

13:12 ถ้าท่านได้ยินว่า ในเมืองหนึ่งเมืองใดของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั้น กล่าวว่า

13:12 If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath given thee to dwell there, saying,

13:13 มีบางคนที่เป็นลูกของเบลีอัลได้ออกไปจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และได้ชักชวนชาวเมืองของพวกเขาว่า ‘ให้พวกเราไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งพวกท่านไม่เคยรู้จัก

13:13 Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which ye have not known;

13:14 ดังนั้น ท่านจงสืบสวน ค้นหาและไต่ถามอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงและเป็นเรื่องแน่ใจว่า สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนั้นกระทำกันอยู่ในท่ามกลางพวกท่าน

13:14 Then shalt thou enquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it be truth, and the thing certain, that such abomination is wrought among you;

13:15 ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ ทำลายนครนั้นเสียให้สิ้นซาก ทั้งบรรดาคนที่อยู่ในนครนั้นและฝูงสัตว์ของนครนั้นด้วยคมดาบ

13:15 Thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword.

13:16 และท่านจงเก็บรวบรวมสิ่งของทั้งสิ้นในนครนั้นไว้ท่ามกลางถนนของนครนั้น และจงเผานครนั้นกับบรรดาสิ่งของทั้งสิ้นของนครนั้นเสียด้วยไฟ เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้นครนั้นกองทับถมกันอยู่เป็นนิตย์ อย่าสร้างนครนั้นขึ้นมาใหม่อีกเลย

13:16 And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city, and all the spoil thereof every whit, for the LORD thy God: and it shall be an heap for ever; it shall not be built again.

13:17 และอย่าให้ของที่ถูกสาปแช่งนั้นติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรงหันจากความดุร้ายแห่งพระพิโรธของพระองค์ และทรงสำแดงพระเมตตาต่อท่าน และทรงกรุณาท่าน และให้ท่านทวีมากขึ้น ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้น

13:17 And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand: that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy fathers;

13:18 เมื่อท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ เพื่อกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”

13:18 When thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God, to keep all his commandments which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of the LORD thy God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope