กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 24 / Deuteronomy 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระราชบัญญัติเรื่องการหย่าร้าง
24:1 “เมื่อชายคนหนึ่งคนใดมีภรรยาและได้แต่งงานกับนางแล้ว และต่อมานางไม่เป็นที่ชอบในสายตาของเขาเพราะว่าเขาพบสิ่งที่เป็นมลทินในตัวนาง ดังนั้นก็ให้เขาทำหนังสือหย่าให้นางและใส่มือของนาง และส่งนางออกจากบ้านของเขา

Divorce Permitted under Mosaic Law
24:1 When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her: then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house.

24:2 และเมื่อนางออกจากบ้านของเขาแล้ว นางจะไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งก็ได้

24:2 And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife.

24:3 และถ้าสามีคนหลังนี้เกลียดชังนาง และทำหนังสือหย่าให้นางและใส่มือของนาง และส่งนางออกจากบ้านของเขา หรือถ้าสามีคนหลังนี้ที่ได้นางเป็นภรรยาของเขาถึงแก่ความตาย

24:3 And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife;

24:4 สามีคนเดิมที่ได้ส่งนางออกไปนั้นจะรับนางหลังจากที่นางเป็นมลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาของเขาอีกไม่ได้ เพราะว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นมีบาป

24:4 Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD: and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เรื่องชีวิตประจำวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
24:5 เมื่อชายคนใดมีภรรยาใหม่ ๆ อย่าให้เขาออกไปทำสงคราม ทั้งอย่าให้เขารับหน้าที่การงานใด ๆ แต่จงให้เขาอยู่บ้านเป็นอิสระปีหนึ่ง และจงให้เขาทำให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นรู้สึกร่าเริงยินดี

Rules for Daily Living, Neighborliness and Charity
24:5 When a man hath taken a new wife, he shall not go out to war, neither shall he be charged with any business: but he shall be free at home one year, and shall cheer up his wife which he hath taken.

24:6 อย่าให้ชายคนใดยึดหินโม่หรือลูกโม่ที่ปฏิญาณไว้นั้นเป็นประกัน เพราะว่าสิ่งที่ยึดเป็นประกันนั้นเขาใช้เลี้ยงชีพของเขา

24:6 No man shall take the nether or the upper millstone to pledge: for he taketh a man's life to pledge.

24:7 ถ้าพบชายคนใดกำลังลักพี่น้องชนชาติอิสราเอลคนหนึ่งคนใดไปและใช้เขาเป็นทาสหรือขายเขาเสีย ดังนั้นขโมยคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิต และท่านจะได้กำจัดความชั่วร้ายเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย

24:7 If a man be found stealing any of his brethren of the children of Israel, and maketh merchandise of him, or selleth him; then that thief shall die; and thou shalt put evil away from among you.

24:8 จงระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเรื้อนว่า ท่านได้เฝ้าระวังอย่างแข็งขันและกระทำตามบรรดาคำที่พวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีจะสอนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกเขาไว้อย่างไร ท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามอย่างนั้น

24:8 Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do.

24:9 จงระลึกถึงสิ่งที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำแก่มิเรียมตามทาง หลังจากท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์แล้ว

24:9 Remember what the LORD thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of Egypt.

24:10 เมื่อท่านให้พี่น้องของท่านยืมสิ่งใด ๆ ท่านอย่าเข้าไปในบ้านของเขาเพื่อเอาสิ่งที่เขาใช้เป็นของประกัน

24:10 When thou dost lend thy brother any thing, thou shalt not go into his house to fetch his pledge.

24:11 ท่านจงยืนอยู่ภายนอก และคนที่ยืมจากท่านนั้นจะนำของประกันออกมาให้ท่าน

24:11 Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou dost lend shall bring out the pledge abroad unto thee.

24:12 และถ้าเขาเป็นคนยากจน ท่านอย่าเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืน

24:12 And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge:

24:13 อย่างไรก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของประกันนั้นมาคืนให้แก่เขา เพื่อเขาจะมีเครื่องห่มกายของตนเมื่อเวลานอน และอวยพรแก่ท่าน และนี่จะเป็นความชอบธรรมแก่ท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

24:13 In any case thou shalt deliver him the pledge again when the sun goeth down, that he may sleep in his own raiment, and bless thee: and it shall be righteousness unto thee before the LORD thy God.

24:14 ท่านอย่ากดขี่ข่มเหงลูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขาเป็นพี่น้องของท่าน หรือเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านภายในประตูเมืองของท่าน

24:14 Thou shalt not oppress an hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren, or of thy strangers that are in thy land within thy gates:

24:15 ในวันนั้นท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างของเขาให้แก่เขา ทั้งจงจ่ายค่าจ้างนั้นก่อนดวงอาทิตย์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน และมีใจจดจ่ออยู่ที่ค่าจ้างนั้น เกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเยโฮวาห์ และเป็นบาปต่อท่าน

24:15 At his day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it; for he is poor, and setteth his heart upon it: lest he cry against thee unto the LORD, and it be sin unto thee.

24:16 อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตร ทั้งอย่าให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา จงให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง

24:16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.

24:17 ท่านอย่าบิดเบือนความยุติธรรมซึ่งควรได้แก่คนต่างชาติ ทั้งที่ควรได้แก่ลูกกำพร้าพ่อ ทั้งอย่ารับเสื้อผ้าของหญิงม่ายไว้เป็นของประกัน

24:17 Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless; nor take a widow's raiment to pledge:

24:18 แต่ท่านจงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงไถ่ท่านออกจากที่นั่น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทำเช่นนี้

24:18 But thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and the LORD thy God redeemed thee thence: therefore I command thee to do this thing.

24:19 เมื่อท่านเกี่ยวข้าวของท่านในนาของท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ง ท่านอย่ากลับไปเอาฟ่อนข้าวนั้นมาเลย จงให้ฟ่อนข้าวนั้นเป็นของคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอวยพรท่านในกิจการทั้งหลายแห่งมือของท่าน

24:19 When thou cuttest down thine harvest in thy field, and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow: that the LORD thy God may bless thee in all the work of thine hands.

24:20 เมื่อท่านฟาดต้นมะกอก ท่านอย่าเก็บที่กิ่งเดิมซ้ำครั้งที่สอง จงให้เหลือไว้สำหรับคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย

24:20 When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boughs again: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.

24:21 เมื่อท่านเก็บผลองุ่นจากสวนองุ่นของท่าน ท่านอย่าไปเก็บซ้ำอีก จงให้เหลือไว้สำหรับคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย

24:21 When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it afterward: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.

24:22 และท่านจงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทำเช่นนี้”

24:22 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt: therefore I command thee to do this thing.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope