กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 10 / Deuteronomy 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ไม่มีพระอื่นใดเสมอเหมือนพระเยโฮวาห์
10:1 “ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิม และขึ้นมาหาเราบนภูเขาและเจ้าจงทำหีบไม้ไว้ด้วย

No God Like Jehovah
10:1 At that time the LORD said unto me, Hew thee two tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood.

10:2 และเราจะจารึกบรรดาถ้อยคำที่อยู่ในแผ่นศิลาแผ่นเดิมที่เจ้าทำแตกเสียนั้น และเจ้าจงเก็บแผ่นศิลาเหล่านั้นไว้ในหีบ’

10:2 And I will write on the tables the words that were in the first tables which thou brakest, and thou shalt put them in the ark.

10:3 และข้าพเจ้าได้ทำหีบด้วยไม้กระถิน และสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นเหมือนอย่างเดิม และขึ้นไปบนภูเขา โดยมีแผ่นศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้า

10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in mine hand.

10:4 และพระองค์ได้ทรงจารึกบนแผ่นศิลาเหล่านั้นตามอย่างที่ได้ทรงจารึกไว้ครั้งก่อนนั้น คือพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่มีการประชุมกันนั้น และพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลานั้นให้แก่ข้าพเจ้า

10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.

10:5 แล้วข้าพเจ้าก็หันกลับและลงมาจากภูเขา และเก็บแผ่นศิลาเหล่านั้นไว้ในหีบซึ่งข้าพเจ้าได้ทำขึ้น และแผ่นศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่นั่น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้

10:5 And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made; and there they be, as the LORD commanded me.

10:6 และชนชาติอิสราเอลก็เดินทางจากเบเอโรทแห่งลูกหลานของยาอาคัน มาถึงโมเสราห์ อาโรนก็สิ้นชีวิตที่นั่นและเขาถูกฝังไว้ที่นั่น และเอเลอาซาร์บุตรชายของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขา

10:6 And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jaakan to Mosera: there Aaron died, and there he was buried; and Eleazar his son ministered in the priest's office in his stead.

10:7 เขาทั้งหลายเดินทางออกจากที่นั่นมาถึงกุดโกดาห์ และจากกุดโกดาห์มาถึงโยทบาธาห์เป็นแผ่นดินที่มีแม่น้ำลำธารมาก

10:7 From thence they journeyed unto Gudgodah; and from Gudgodah to Jotbath, a land of rivers of waters.

10:8 ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ได้แยกเผ่าเลวี ให้หามหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ให้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิบัติพระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึงทุกวันนี้

10:8 At that time the LORD separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the LORD, to stand before the LORD to minister unto him, and to bless in his name, unto this day.

10:9 ดังนั้น เลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดกของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้กับเขาแล้วนั้น

10:9 Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren; the LORD is his inheritance, according as the LORD thy God promised him.

10:10 และข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อนนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน และในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังข้าพเจ้าด้วย และพระเยโฮวาห์ไม่ทรงประสงค์จะทำลายท่าน

10:10 And I stayed in the mount, according to the first time, forty days and forty nights; and the LORD hearkened unto me at that time also, and the LORD would not destroy thee.

10:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้น เจ้าจงเดินทางนำหน้าประชากรต่อไปเถิด เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปและยึดครองแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่า จะให้แก่พวกเขานั้น’

10:11 And the LORD said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I sware unto their fathers to give unto them.

10:12 และบัดนี้ คนอิสราเอลเอ๋ย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอะไรเล่า นอกจากให้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตามพระมรรคาทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ และให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน

10:12 And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,

10:13 ให้รักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์สุขของท่าน

10:13 To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good?

10:14 ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน รวมทั้งโลกกับบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกด้วย

10:14 Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, the earth also, with all that therein is.

10:15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยโฮวาห์พอพระทัยในบรรพบุรุษของท่าน ได้ทรงรักเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงเลือกเชื้อสายของพวกเขาที่มาภายหลังเขาเหล่านั้น คือพวกท่านจากชนชาติทั้งหลาย เหมือนอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้

10:15 Only the LORD had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day.

10:16 เพราะฉะนั้น จงเข้าสุหนัตหนังหุ้มปลายหัวใจของท่านทั้งหลายเสีย และอย่าดื้อรั้นคอแข็งอีกต่อไป

10:16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.

10:17 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย และเป็นจอมของเจ้าทั้งปวง เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่ากลัว ซึ่งไม่เห็นแก่ผู้ใด ทั้งไม่ยอมรับสินบน

10:17 For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward:

10:18 พระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย และทรงรักคนต่างชาติโดยประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขา

10:18 He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment.

10:19 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักคนต่างชาติ เพราะว่าพวกท่านเคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์

10:19 Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt.

10:20 ท่านจงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบัติพระองค์และท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระองค์ และจงปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์

10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name.

10:21 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่าน และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทำกิจการใหญ่และน่ากลัวเหล่านี้ ซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว

10:21 He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen.

10:22 บรรพบุรุษของท่านได้ลงไปในอียิปต์เป็นจำนวนเจ็ดสิบคน และบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำให้ท่านมีมากดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์”

10:22 Thy fathers went down into Egypt with threescore and ten persons; and now the LORD thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope