กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 15 / Deuteronomy 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ปีแห่งการปลดปล่อย
15:1 “ทุก ๆ สิ้นเจ็ดปีท่านจะต้องมีการปลดปล่อย

The Sabbatic Year
15:1 At the end of every seven years thou shalt make a release.

15:2 และการปลดปล่อยนั้นจงเป็นดังนี้คือ เจ้าหนี้ทุกคนจะต้องยกสิ่งที่ให้เพื่อนบ้านของเขายืมไปนั้นเสีย อย่าให้เขาทวงสิ่งนั้นคืนจากเพื่อนบ้านของเขาหรือจากพี่น้องของเขาเลย เพราะว่าสิ่งนั้นได้เรียกว่าการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว

15:2 And this is the manner of the release: Every creditor that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not exact it of his neighbour, or of his brother; because it is called the LORD'S release.

15:3 ท่านจะทวงคืนจากคนต่างประเทศก็ได้ แต่ถ้ามีสิ่งใดของท่านซึ่งอยู่กับพี่น้องของท่านก็จงให้มือของท่านปล่อยสิ่งนั้นไป

15:3 Of a foreigner thou mayest exact it again: but that which is thine with thy brother thine hand shall release;

15:4 เว้นแต่เมื่อไม่มีคนยากจนในท่ามกลางท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงอวยพรแก่ท่านเป็นอย่างยิ่งในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นมรดกยึดครองนั้น

15:4 Save when there shall be no poor among you; for the LORD shall greatly bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it:

15:5 ถ้าท่านเพียงแต่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้

15:5 Only if thou carefully hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day.

15:6 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ต่อท่านนั้น และท่านจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมสิ่งของของท่าน แต่ท่านอย่ายืมสิ่งของของเขาเลย และท่านจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติ แต่เขาทั้งหลายจะไม่ปกครองเหนือท่าน

15:6 For the LORD thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.

15:7 ถ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลายมีคนยากจนสักคนหนึ่งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ภายในประตูเมืองใด ๆ ในแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่ามีใจแข็งกระด้างหรือหดมือของท่านไว้เสียจากพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้น

15:7 If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother:

15:8 แต่ท่านจงยื่นมือของท่านให้เขาด้วยใจกว้างขวาง และในสิ่งใด ๆ ที่เขาต้องการนั้น จงให้เขายืมเพียงพอตามความต้องการของเขาเป็นแน่

15:8 But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth.

15:9 จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีความคิดชั่วในจิตใจของท่านว่า ‘ปีที่เจ็ด คือปีแห่งการปลดปล่อยนั้นมาถึงแล้ว’ และท่านก็มีแววตาอันชั่วร้ายต่อพี่น้องของท่านที่ยากจน และท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลย และเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เรื่องท่าน และสิ่งนั้นก็เป็นบาปต่อท่าน

15:9 Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee.

15:10 ท่านจงให้เขาเป็นแน่ และเมื่อท่านให้เขาแล้วอย่าให้จิตใจของท่านคิดเสียดาย เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่าน และในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านลงมือทำ

15:10 Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.

15:11 เพราะว่าคนยากจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ‘ท่านจะต้องยื่นมือของท่านต่อพี่น้องของท่าน ต่อคนยากจนและคนขัดสนของท่านซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านด้วยใจกว้างขวาง’

15:11 For the poor shall never cease out of the land: therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy, in thy land.

15:12 และถ้าพี่น้องของท่านซึ่งเป็นชายคนฮีบรูหรือเป็นหญิงคนฮีบรู ถูกขายไว้แก่ท่าน และได้ปรนนิบัติท่านหกปีแล้ว ดังนั้นในปีที่เจ็ดท่านจงปลดปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นไปจากท่าน

15:12 And if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee six years; then in the seventh year thou shalt let him go free from thee.

15:13 และเมื่อท่านปลดปล่อยเขาเป็นอิสระจากท่าน ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า

15:13 And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty:

15:14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดเตรียมของให้แก่เขา จากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อย่ำองุ่นของท่าน ท่านจงให้แก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่าน

15:14 Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.

15:15 และท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินแห่งอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรื่องนี้แก่ท่านในวันนี้

15:15 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the LORD thy God redeemed thee: therefore I command thee this thing to day.

15:16 และต่อมา ถ้าทาสนั้นกล่าวแก่ท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน’ เพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่กับท่านมีความสุขสบายดี

15:16 And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee; because he loveth thee and thine house, because he is well with thee;

15:17 ดังนั้น ท่านจงเอาเหล็กแหลมแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตู และเขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป และท่านจงกระทำอย่างนี้แก่ทาสหญิงของท่านด้วย

15:17 Then thou shalt take an aul, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.

15:18 เมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่านนั้น ท่านอย่าคิดเสียดาย เพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมาหกปีแล้ว ด้วยว่าเขาได้ให้ผลประโยชน์แก่ท่านมากกว่าลูกจ้างเป็นสองเท่า และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านในบรรดากิจการซึ่งท่านได้กระทำนั้น

15:18 It shall not seem hard unto thee, when thou sendest him away free from thee; for he hath been worth a double hired servant to thee, in serving thee six years: and the LORD thy God shall bless thee in all that thou doest.

15:19 บรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้ซึ่งเกิดในฝูงวัวของท่านหรือฝูงแพะแกะของท่านนั้น ท่านจงถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าใช้วัวหัวปีของท่านทำงาน หรือตัดขนจากแกะหัวปีของท่าน

15:19 All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the LORD thy God: thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.

15:20 ท่านจงรับประทานสัตว์หัวปีนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทุก ๆ ปี ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้นั้น ทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่าน

15:20 Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year in the place which the LORD shall choose, thou and thy household.

15:21 และถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใด ๆ คือพิการหรือตาบอด หรือมีตำหนิเลวร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านอย่าถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

15:21 And if there be any blemish therein, as if it be lame, or blind, or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the LORD thy God.

15:22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งผู้ที่เป็นมลทินและผู้ที่สะอาดก็จะรับประทานได้ด้วย อย่างเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง

15:22 Thou shalt eat it within thy gates: the unclean and the clean person shall eat it alike, as the roebuck, and as the hart.

15:23 เพียงแต่ท่านอย่ารับประทานเลือดของมัน ท่านจงเทเลือดนั้นลงบนดินเหมือนอย่างเทน้ำ”

15:23 Only thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it upon the ground as water.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope