กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 27 / Deuteronomy 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระราชบัญญัติได้จารึกไว้บนก้อนหินใหญ่หลายก้อนเพื่อตั้งไว้บนภูเขาเอบาล
27:1 และโมเสสพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลได้บัญชาประชากรว่า “จงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้

Law Copied on Stones to Be Set upon Mount Ebal
27:1 And Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, Keep all the commandments which I command you this day.

27:2 และต่อมาในวันที่ท่านทั้งหลายจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านจงตั้งก้อนหินใหญ่หลายก้อนขึ้นสำหรับท่าน และฉาบก้อนหินเหล่านั้นด้วยปูนขาว

27:2 And it shall be on the day when ye shall pass over Jordan unto the land which the LORD thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, and plaister them with plaister:

27:3 และเมื่อท่านข้ามไปแล้ว ท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัตินี้ไว้บนก้อนหินเหล่านั้น เพื่อท่านจะเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน เป็นแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน

27:3 And thou shalt write upon them all the words of this law, when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the LORD thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey; as the LORD God of thy fathers hath promised thee.

27:4 ฉะนั้น ต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว พวกท่านจงตั้งก้อนหินเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ไว้บนภูเขาเอบาล และท่านจงฉาบก้อนหินเหล่านั้นด้วยปูนขาว

27:4 Therefore it shall be when ye be gone over Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and thou shalt plaister them with plaister.

27:5 และท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั่น เป็นแท่นบูชาทำด้วยก้อนหินหลายก้อน ท่านอย่าใช้เครื่องมือเหล็กสกัดก้อนหินเหล่านั้น

27:5 And there shalt thou build an altar unto the LORD thy God, an altar of stones: thou shalt not lift up any iron tool upon them.

27:6 ท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยก้อนหินหลายก้อนที่ไม่ได้ตกแต่ง และท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชานั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

27:6 Thou shalt build the altar of the LORD thy God of whole stones: and thou shalt offer burnt offerings thereon unto the LORD thy God:

27:7 และท่านจงถวายเครื่องสันติบูชา และจงรับประทานเสียที่นั่น และร่าเริงยินดีต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

27:7 And thou shalt offer peace offerings, and shalt eat there, and rejoice before the LORD thy God.

27:8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัตินี้บนก้อนหินเหล่านั้นอย่างชัดเจน”

27:8 And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly.

การกล่าวทบทวนถึงพระพรและคำสาปแช่งต่าง ๆ บนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
27:9 และโมเสสกับพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งหลายว่า “โอ อิสราเอล จงระวังตัวและตั้งใจฟัง วันนี้ท่านได้กลายเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

Blessings and Curses to Be Repeated on Mounts Ebal and Gerizim
27:9 And Moses and the priests the Levites spake unto all Israel, saying, Take heed, and hearken, O Israel; this day thou art become the people of the LORD thy God.

27:10 ดังนั้น ท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และกระทำตามบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้”

27:10 Thou shalt therefore obey the voice of the LORD thy God, and do his commandments and his statutes, which I command thee this day.

27:11 และในวันเดียวกันนั้นโมเสสได้กำชับประชากรว่า

27:11 And Moses charged the people the same day, saying,

27:12 “เมื่อท่านทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้นแล้ว คนต่อไปนี้จงยืนอยู่บนภูเขาเกริซิมเพื่อกล่าวคำอวยพรแก่ประชากร คือสิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน

27:12 These shall stand upon mount Gerizim to bless the people, when ye are come over Jordan; Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Joseph, and Benjamin:

27:13 และคนต่อไปนี้จงยืนอยู่บนภูเขาเอบาลเพื่อกล่าวคำสาปแช่ง คือรูเบน กาด อาเชอร์ เศบูลุน ดานและนัฟทาลี

27:13 And these shall stand upon mount Ebal to curse; Reuben, Gad, and Asher, and Zebulun, Dan, and Naphtali.

27:14 และคนเลวีจงพูดและกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงด้วยเสียงดังว่า

27:14 And the Levites shall speak, and say unto all the men of Israel with a loud voice,

27:15 ‘ผู้ที่กระทำรูปเคารพแกะสลักหรือรูปหล่อใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่าง และตั้งรูปนั้นไว้ในสถานที่ลับ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงตอบและกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:15 Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the LORD, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen.

27:16 ‘ผู้ใดหมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:16 Cursed be he that setteth light by his father or his mother. And all the people shall say, Amen.

27:17 ‘ผู้ใดที่โยกย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้าน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:17 Cursed be he that removeth his neighbour's landmark. And all the people shall say, Amen.

27:18 ‘ผู้ใดทำให้คนตาบอดหลงทาง ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:18 Cursed be he that maketh the blind to wander out of the way. And all the people shall say, Amen.

27:19 ‘ผู้ใดที่บิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายควรได้รับ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:19 Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and widow. And all the people shall say, Amen.

27:20 ‘ผู้ใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:20 Cursed be he that lieth with his father's wife; because he uncovereth his father's skirt. And all the people shall say, Amen.

27:21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิดใด ๆ ก็ตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:21 Cursed be he that lieth with any manner of beast. And all the people shall say, Amen.

27:22 ‘ผู้ใดที่ร่วมหลับนอนกับพี่สาวหรือน้องสาวของตน จะเป็นบุตรสาวของบิดาของตน หรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:22 Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother. And all the people shall say, Amen.

27:23 ‘ผู้ใดร่วมหลับนอนกับแม่ยายของตน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:23 Cursed be he that lieth with his mother in law. And all the people shall say, Amen.

27:24 ‘ผู้ใดฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับ ๆ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:24 Cursed be he that smiteth his neighbour secretly. And all the people shall say, Amen.

27:25 ‘ผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลซึ่งไม่มีความผิด ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’

27:25 Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person. And all the people shall say, Amen.

27:26 ‘ผู้ใดไม่ยืนยันบรรดาถ้อยคำแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยการกระทำตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’”

27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. And all the people shall say, Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope