กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 10 / 2 Samuel 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทำสงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
10:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ กษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนม์ และฮานูนราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

War with Ammon and Syria (1 Chr. 19:1-19)
10:1 And it came to pass after this, that the king of the children of Ammon died, and Hanun his son reigned in his stead.

10:2 ดังนั้น ดาวิดจึงตรัสว่า “เราจะแสดงความกรุณาต่อฮานูนราชโอรสของนาหาช เหมือนอย่างที่บิดาของท่านได้แสดงความกรุณาต่อเรา” และดาวิดได้ส่งไปโดยมือของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ให้ปลอบประโลมท่านเกี่ยวกับเรื่องราชบิดาของท่าน และพวกผู้รับใช้ของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน

10:2 Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David's servants came into the land of the children of Ammon.

10:3 และบรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่า “พระองค์ดำริว่าดาวิดส่งพวกผู้ปลอบประโลมมาหาพระองค์ เพราะดาวิดนับถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั้นหรือ ดาวิดมิได้ส่งพวกผู้รับใช้ของเขามาหาพระองค์เพื่อค้นหาและสอดแนมดูนคร และเพื่อจะคว่ำนครนี้เสียดอกหรือ”

10:3 And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?

10:4 ดังนั้น ฮานูนจึงจับพวกผู้รับใช้ของดาวิด และโกนเคราของพวกเขาออกเสียครึ่งหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายของพวกเขาออกเสียที่ตรงกลางสะโพก และปล่อยพวกเขาไป

10:4 Wherefore Hanun took David's servants, and shaved off the one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away.

10:5 เมื่อมีบางคนกราบทูลดาวิดให้ทรงทราบ พระองค์ได้ส่งคนไปรับผู้รับใช้เหล่านั้น เพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของเจ้าทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา”

10:5 When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed: and the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.

10:6 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายเป็นที่น่ารังเกียจต่อดาวิด คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็นทหารราบจำนวนสองหมื่นคน และจากกษัตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์หนึ่งพันคน และจากชาวเมืองอิชโทบหนึ่งหมื่นสองพันคน

10:6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob, and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men.

10:7 และเมื่อดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้น พระองค์ทรงส่งโยอาบและกองทัพทั้งสิ้นผู้มีกำลังมากไป

10:7 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.

10:8 และคนอัมโมนได้ยกออกมา และจัดทัพไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง คนซีเรียชาวเมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคนเมืองอิชโทบ และชาวเมืองมาอาคาห์อยู่ในชนบทต่างหาก

10:8 And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and Maacah, were by themselves in the field.

10:9 เมื่อโยอาบเห็นว่าการสู้รบนี้ขนาบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังท่าน ท่านได้คัดเลือกเอาบรรดาคนอิสราเอลที่เลือกสรรไว้แล้ว และให้พวกเขาจัดทัพเข้าสู้คนซีเรีย

10:9 When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians:

10:10 และท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน เพื่อเขาจะให้คนเหล่านั้นจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน

10:10 And the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother, that he might put them in array against the children of Ammon.

10:11 และท่านกล่าวว่า “ถ้ากำลังของคนซีเรียเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของข้า แล้วเจ้าจงยกมาช่วยข้า แต่ถ้ากำลังของคนอัมโมนเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของเจ้า แล้วข้าจะยกไปช่วยเจ้า

10:11 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will come and help thee.

10:12 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราทั้งหลายเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของพวกเรา และเพื่อนครต่าง ๆ ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด”

10:12 Be of good courage, and let us play the men for our people, and for the cities of our God: and the LORD do that which seemeth him good.

10:13 และโยอาบกับกองทหารที่อยู่กับท่านได้รุกเข้าประชิดสู้รบกับคนซีเรีย และเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าท่าน

10:13 And Joab drew nigh, and the people that were with him, unto the battle against the Syrians: and they fled before him.

10:14 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว เขาทั้งหลายก็หนีไปต่อหน้าอาบีชัยด้วย และเข้าไปในนคร ดังนั้นโยอาบได้หันกลับจากคนอัมโมน และมายังกรุงเยรูซาเล็ม

10:14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.

10:15 และเมื่อคนซีเรียเห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายได้รวบรวมเข้าด้วยกัน

10:15 And when the Syrians saw that they were smitten before Israel, they gathered themselves together.

10:16 และฮาดัดเอเซอร์ทรงส่งคนไปนำคนซีเรียซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นออกมา และเขาทั้งหลายได้มายังตำบลเฮลาม และโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นำหน้าพวกเขา

10:16 And Hadarezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the river: and they came to Helam; and Shobach the captain of the host of Hadarezer went before them.

10:17 และเมื่อมีคนกราบทูลดาวิด พระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งหมด ข้ามแม่น้ำจอร์แดน และมาถึงตำบลเฮลาม และคนซีเรียได้จัดทัพเข้าต่อสู้กับดาวิดและได้สู้รบกับพระองค์

10:17 And when it was told David, he gathered all Israel together, and passed over Jordan, and came to Helam. And the Syrians set themselves in array against David, and fought with him.

10:18 และคนซีเรียหนีไปต่อหน้าคนอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถม้าศึกเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย และประหารโชบัคแม่ทัพของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งได้สิ้นชีวิตที่นั่น

10:18 And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.

10:19 และเมื่อบรรดากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายก็กระทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล และยอมรับใช้คนอิสราเอล ดังนั้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป

10:19 And when all the kings that were servants to Hadarezer saw that they were smitten before Israel, they made peace with Israel, and served them. So the Syrians feared to help the children of Ammon any more.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope