กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 10 / 2 Kings 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
10:1 และอาหับมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในกรุงสะมาเรีย และเยฮูได้ทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับและส่งไปยังกรุงสะมาเรียถึงบรรดาผู้ครอบครองแห่งเมืองยิสเรเอล ถึงพวกผู้อาวุโส และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรสของอาหับว่า

Judgment on the House of Ahab
10:1 And Ahab had seventy sons in Samaria. And Jehu wrote letters, and sent to Samaria, unto the rulers of Jezreel, to the elders, and to them that brought up Ahab's children, saying,

10:2 “บัดนี้ ทันทีที่จดหมายฉบับนี้มาถึงท่านทั้งหลาย เมื่อเห็นว่าบรรดาโอรสของนายของพวกท่านอยู่กับท่านทั้งหลาย และพวกท่านมีบรรดารถม้าศึกและม้า นครที่มีป้อมด้วยและเครื่องอาวุธต่าง ๆ

10:2 Now as soon as this letter cometh to you, seeing your master's sons are with you, and there are with you chariots and horses, a fenced city also, and armour;

10:3 จงคัดเลือกโอรสของนายของท่านทั้งหลายองค์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด และจงตั้งท่านไว้บนบัลลังก์ของพระราชบิดาของท่าน และจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของพวกท่าน”

10:3 Look even out the best and meetest of your master's sons, and set him on his father's throne, and fight for your master's house.

10:4 แต่เขาทั้งหลายกลัวอย่างมาก และพูดว่า “ดูเถิด กษัตริย์สององค์ยังต้านทานพระองค์ไม่ได้แล้ว เราทั้งหลายจะต่อสู้พระองค์ได้อย่างไร”

10:4 But they were exceedingly afraid, and said, Behold, two kings stood not before him: how then shall we stand?

10:5 และผู้ที่ครอบครองเหนือพระราชวัง และผู้ที่ครอบครองเหนือนครนั้น พวกผู้อาวุโสเช่นกันและพวกพี่เลี้ยงของราชโอรสส่งไปทูลเยฮูว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และจะกระทำทุกอย่างที่พระองค์จะตรัสสั่งแก่พวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตั้งกษัตริย์องค์ใดเลย ขอพระองค์ทรงกระทำตามที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”

10:5 And he that was over the house, and he that was over the city, the elders also, and the bringers up of the children, sent to Jehu, saying, We are thy servants, and will do all that thou shalt bid us; we will not make any king: do thou that which is good in thine eyes.

10:6 แล้วพระองค์ทรงพระอักษรจดหมายไปถึงพวกเขาเป็นครั้งที่สองว่า “ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายเรา และถ้าพวกท่านยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา ท่านทั้งหลายจงนำศีรษะของบรรดาโอรสของนายของพวกท่านมายังเราที่เมืองยิสเรเอลพรุ่งนี้เวลานี้” บัดนี้ บรรดาโอรสของกษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน อยู่กับคนใหญ่คนโตในนคร ผู้ซึ่งได้ชุบเลี้ยงท่านทั้งหลายมา

10:6 Then he wrote a letter the second time to them, saying, If ye be mine, and if ye will hearken unto my voice, take ye the heads of the men your master's sons, and come to me to Jezreel by to morrow this time. Now the king's sons, being seventy persons, were with the great men of the city, which brought them up.

10:7 และต่อมา เมื่อจดหมายฉบับนี้มาถึงเขาทั้งหลาย พวกเขาก็จับบรรดาโอรสของกษัตริย์ และฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน และเอาศีรษะของพวกท่านใส่ตะกร้า และส่งไปยังพระองค์ที่เมืองยิสเรเอล

10:7 And it came to pass, when the letter came to them, that they took the king's sons, and slew seventy persons, and put their heads in baskets, and sent him them to Jezreel.

10:8 และมีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาและทูลพระองค์ว่า “พวกเขานำศีรษะของบรรดาโอรสของกษัตริย์มาแล้ว” และพระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงกองศีรษะเหล่านั้นไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงเวลารุ่งเช้า”

10:8 And there came a messenger, and told him, saying, They have brought the heads of the king's sons. And he said, Lay ye them in two heaps at the entering in of the gate until the morning.

10:9 และต่อมาพอรุ่งเช้า พระองค์เสด็จออกไปประทับยืน และตรัสกับประชากรทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายก็ชอบธรรม ดูเถิด เราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์เสีย แต่ผู้ใดเล่าได้สังหารบรรดาคนเหล่านี้

10:9 And it came to pass in the morning, that he went out, and stood, and said to all the people, Ye be righteous: behold, I conspired against my master, and slew him: but who slew all these?

10:10 บัดนี้ จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกถึงดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามที่พระองค์ได้ตรัสโดยเอลียาห์ผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว”

10:10 Know now that there shall fall unto the earth nothing of the word of the LORD, which the LORD spake concerning the house of Ahab: for the LORD hath done that which he spake by his servant Elijah.

10:11 ดังนั้น เยฮูทรงประหารทุกคนที่เหลืออยู่ในราชวงศ์ของอาหับในเมืองยิสเรเอล ทั้งคนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติพี่น้องของพระองค์ และพวกปุโรหิตของพระองค์ จนเยฮูไม่ให้พระองค์มีเหลือไว้สักคนเดียวเลย

10:11 So Jehu slew all that remained of the house of Ahab in Jezreel, and all his great men, and his kinsfolks, and his priests, until he left him none remaining.

10:12 และพระองค์ทรงลุกขึ้นและออกเดินทาง และเสด็จมายังกรุงสะมาเรีย และขณะเมื่อพระองค์ประทับที่โรงตัดขนแกะตามทางที่เสด็จ

10:12 And he arose and departed, and came to Samaria. And as he was at the shearing house in the way,

10:13 เยฮูทรงพบพระญาติทั้งหลายของอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคือใคร” และเขาทั้งหลายทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายคือญาติของอาหัสยาห์ และข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาคำนับบรรดาโอรสของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระราชินี”

10:13 Jehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye? And they answered, We are the brethren of Ahaziah; and we go down to salute the children of the king and the children of the queen.

10:14 และพระองค์ตรัสว่า “จับเขาทั้งหลายทั้งเป็น” และพวกเขาได้จับเขาทั้งหลายทั้งเป็นและประหารเขาทั้งหลายเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะ คือสี่สิบสองคนด้วยกัน พระองค์ไม่ให้มีเหลือไว้สักคนเดียว

10:14 And he said, Take them alive. And they took them alive, and slew them at the pit of the shearing house, even two and forty men; neither left he any of them.

เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
10:15 และเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่นแล้ว พระองค์ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชายของเรคาบซึ่งกำลังมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงคำนับเขาและตรัสกับเขาว่า “จิตใจของท่านซื่อตรง เหมือนอย่างจิตใจของเราซื่อตรงต่อจิตใจของท่านหรือ” และเยโฮนาดับทูลตอบว่า “ซื่อตรง พระเจ้าข้า” “ถ้าจิตใจของท่านซื่อตรงก็จงยื่นมือของท่านมาให้เรา” และเขาจึงยื่นมือของเขาให้พระองค์ และเยฮูก็จับเขาให้ขึ้นมาบนรถม้าศึกพร้อมกับพระองค์

Jehu Spares Jehonadab
10:15 And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is thine heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me thine hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

10:16 และพระองค์ตรัสว่า “จงมากับเราเถิด และดูความร้อนรนของเราเพื่อพระเยโฮวาห์” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงให้เขานั่งรถม้าศึกของพระองค์ไป

10:16 And he said, Come with me, and see my zeal for the LORD. So they made him ride in his chariot.

10:17 และเมื่อพระองค์มาถึงกรุงสะมาเรีย พระองค์ทรงประหารคนทั้งปวงที่เหลืออยู่แก่อาหับในกรุงสะมาเรียเสีย จนพระองค์ทรงทำลายอาหับเสียสิ้น ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสกับเอลียาห์

10:17 And when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in Samaria, till he had destroyed him, according to the saying of the LORD, which he spake to Elijah.

10:18 และเยฮูทรงรวบรวมบรรดาประชากรทั้งสิ้น และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “อาหับได้ปรนนิบัติพระบาอัลแต่เล็กน้อย แต่เยฮูจะปรนนิบัติพระองค์อย่างมาก

10:18 And Jehu gathered all the people together, and said unto them, Ahab served Baal a little; but Jehu shall serve him much.

เยฮูทำลายการนับถือพระบาอัลในอิสราเอล
10:19 ฉะนั้นบัดนี้ จงเรียกพวกผู้พยากรณ์ทั้งหมดของพระบาอัลให้มาหาเรา ทั้งบรรดาผู้รับใช้และปุโรหิตของพระองค์ อย่าให้ผู้ใดขาดไปเลย เพราะเรามีเครื่องสัตวบูชาอย่างใหญ่โตที่จะถวายแก่พระบาอัล ผู้ใดก็ตามที่ขาดไป เขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” แต่เยฮูทรงกระทำเป็นอุบายเพื่อที่พระองค์จะทรงทำลายบรรดาผู้นับถือพระบาอัล

Jehu Destroys Baal Worship in Israel
10:19 Now therefore call unto me all the prophets of Baal, all his servants, and all his priests; let none be wanting: for I have a great sacrifice to do to Baal; whosoever shall be wanting, he shall not live. But Jehu did it in subtilty, to the intent that he might destroy the worshippers of Baal.

10:20 และเยฮูตรัสว่า “จงจัดการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบาอัล” และเขาทั้งหลายก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั้น

10:20 And Jehu said, Proclaim a solemn assembly for Baal. And they proclaimed it.

10:21 และเยฮูทรงส่งไปตลอดทั่วอิสราเอลทั้งสิ้น และบรรดาผู้นับถือพระบาอัลก็มาทั้งหมด จนไม่มีเหลือสักคนเดียวที่ไม่ได้มา และเขาทั้งหลายเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล และนิเวศน์ของพระบาอัลก็เต็มแน่นขนัดจากสุดปลายข้างหนึ่งจนถึงอีกข้างหนึ่ง

10:21 And Jehu sent through all Israel: and all the worshippers of Baal came, so that there was not a man left that came not. And they came into the house of Baal; and the house of Baal was full from one end to another.

10:22 และพระองค์ตรัสกับผู้ที่ดูแลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสำหรับบรรดาผู้นับถือพระบาอัลออกมา” และเขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทั้งหลาย

10:22 And he said unto him that was over the vestry, Bring forth vestments for all the worshippers of Baal. And he brought them forth vestments.

10:23 และเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล พร้อมกับเยโฮนาดับบุตรชายของเรคาบ และตรัสกับบรรดาผู้นับถือพระบาอัลว่า “จงค้นดู และดูให้ดีว่าไม่มีผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นี่พร้อมกับพวกท่าน แต่ให้มีเฉพาะผู้นับถือพระบาอัลเท่านั้น”

10:23 And Jehu went, and Jehonadab the son of Rechab, into the house of Baal, and said unto the worshippers of Baal, Search, and look that there be here with you none of the servants of the LORD, but the worshippers of Baal only.

10:24 และเมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบูชาต่าง ๆ เยฮูทรงจัดตั้งคนแปดสิบคนไว้ภายนอก และตรัสว่า “ถ้าชายคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าทั้งหลายหนีรอดไปได้ คนที่ปล่อยให้เขาไป คนนั้นจะต้องเสียชีวิตของตนแทนชีวิตของเขา”

10:24 And when they went in to offer sacrifices and burnt offerings, Jehu appointed fourscore men without, and said, If any of the men whom I have brought into your hands escape, he that letteth him go, his life shall be for the life of him.

10:25 และต่อมา ทันทีที่พระองค์เสร็จการถวายเครื่องเผาบูชาแล้ว เยฮูตรัสกับทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จงเข้าไปและฆ่าพวกเขาเสีย อย่าให้ผู้ใดออกมาเลย” และเขาทั้งหลายฆ่าพวกเขาเสียด้วยคมดาบ และทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารโยนศพเขาทั้งหลายออกไว้ข้างนอก และไปยังนครแห่งนิเวศน์ของพระบาอัล

10:25 And it came to pass, as soon as he had made an end of offering the burnt offering, that Jehu said to the guard and to the captains, Go in, and slay them; let none come forth. And they smote them with the edge of the sword; and the guard and the captains cast them out, and went to the city of the house of Baal.

10:26 และเขาทั้งหลายนำเอาบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากนิเวศน์ของพระบาอัล และเผาพวกมันเสีย

10:26 And they brought forth the images out of the house of Baal, and burned them.

10:27 และเขาทั้งหลายทลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัล และทลายนิเวศน์ของพระบาอัลและกระทำให้นิเวศน์นั้นเป็นส้วมจนถึงทุกวันนี้

10:27 And they brake down the image of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught house unto this day.

10:28 ดังนั้นเยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลออกเสียจากอิสราเอล

10:28 Thus Jehu destroyed Baal out of Israel.

10:29 อย่างไรก็ตาม เยฮูไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป คือลูกวัวทองคำเหล่านั้นที่อยู่ในเมืองเบธเอลและที่อยู่ในเมืองดาน

10:29 Howbeit from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, Jehu departed not from after them, to wit, the golden calves that were in Bethel, and that were in Dan.

พระสัญญาสำหรับชั่วอายุที่สี่ของเยฮู
10:30 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยฮูว่า “เพราะเหตุเจ้าได้ทำดีในการกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา และได้กระทำต่อราชวงศ์ของอาหับตามทุกอย่างที่อยู่ในใจของเรา ลูกหลานของเจ้าชั่วอายุที่สี่จะได้นั่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล”

Jehu is Promised Four Generations
10:30 And the LORD said unto Jehu, Because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart, thy children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel.

10:31 แต่เยฮูไม่ได้ทรงระมัดระวังที่จะดำเนินในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัม ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

10:31 But Jehu took no heed to walk in the law of the LORD God of Israel with all his heart: for he departed not from the sins of Jeroboam, which made Israel to sin.

10:32 ในวันเวลาเหล่านั้น พระเยโฮวาห์ทรงเริ่มตัดส่วนของอิสราเอลออก และฮาซาเอลรบชนะเขาทั้งหลายทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอล

10:32 In those days the LORD began to cut Israel short: and Hazael smote them in all the coasts of Israel;

10:33 ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนฟากทิศตะวันออก ทั่วทั้งแผ่นดินแห่งกิเลอาด คนกาด คนรูเบนและคนมนัสเสห์ ตั้งแต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำอาร์โนน คือกิเลอาดและบาชาน

10:33 From Jordan eastward, all the land of Gilead, the Gadites, and the Reubenites, and the Manassites, from Aroer, which is by the river Arnon, even Gilead and Bashan.

เยฮูสิ้นพระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
10:34 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยฮู และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

Jehu Dies; Jehoahaz Succeeds Him
10:34 Now the rest of the acts of Jehu, and all that he did, and all his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

10:35 และเยฮูทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในกรุงสะมาเรีย และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

10:35 And Jehu slept with his fathers: and they buried him in Samaria. And Jehoahaz his son reigned in his stead.

10:36 และเวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรียนั้นคือยี่สิบแปดปี

10:36 And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty and eight years.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope