กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 6 / 2 Kings 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืนมา
6:1 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์กล่าวกับเอลีชาว่า “บัดนี้ ดูเถิด สถานที่ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านนั้นก็คับแคบเกินไปสำหรับพวกข้าพเจ้า

Elisha Recovers Lost Axe Head
6:1 And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us.

6:2 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องท่าน ขอให้พวกข้าพเจ้าไปที่แม่น้ำจอร์แดน และให้ทุกคนเอาไม้คนละหนึ่งท่อนมา และให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสถานที่สำหรับพวกข้าพเจ้าที่นั่น ที่พวกข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ได้” และท่านตอบว่า “พวกเจ้าจงไปเถอะ”

6:2 Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye.

6:3 และคนหนึ่งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอไปพร้อมกับพวกผู้รับใช้ของท่านด้วยเถิด” และท่านตอบว่า “เราจะไป”

6:3 And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go.

6:4 ดังนั้น ท่านจึงไปกับเขาทั้งหลาย และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงแม่น้ำจอร์แดนแล้ว พวกเขาก็โค่นต้นไม้

6:4 So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down wood.

6:5 แต่ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่ หัวขวานตกลงไปในน้ำ และเขาร้องและพูดว่า “แย่แล้ว นายท่าน ด้วยว่าได้ยืมขวานนั้นมา”

6:5 But as one was felling a beam, the axe head fell into the water: and he cried, and said, Alas, master! for it was borrowed.

6:6 และคนของพระเจ้าพูดว่า “ขวานนั้นตกที่ไหน” และเขาชี้ที่ให้ท่านทราบ และท่านก็ตัดกิ่งไม้อันหนึ่งและทิ้งไม้นั้นลงไปที่นั่น และขวานเหล็กนั้นก็ลอยขึ้นมา

6:6 And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place. And he cut down a stick, and cast it in thither; and the iron did swim.

6:7 ฉะนั้นท่านจึงพูดว่า “เจ้าจงหยิบขวานนั้นขึ้นมา” และเขาเอื้อมมือออกไปและหยิบขวานนั้นขึ้นมา

6:7 Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand, and took it.

เอลีชาให้กษัตริย์แห่งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
6:8 แล้วกษัตริย์แห่งซีเรียสู้รบกับอิสราเอล และพระองค์ทรงปรึกษากับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “เราจะตั้งค่ายของเรา ณ ที่นั้นที่นี้”

Elisha Reveals Ben-hadad's Plans to the King
6:8 Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

6:9 และคนของพระเจ้าส่งไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอล ทูลว่า “ขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านไปยังสถานที่แห่งนั้น เพราะคนซีเรียได้ยกลงไปที่นั่นแล้ว”

6:9 And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

6:10 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งไปยังสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกพระองค์ และเตือนพระองค์ให้ระวัง และพระองค์ทรงช่วยตัวเองให้รอดพ้นที่นั่นมิใช่เพียงครั้งสองครั้ง

6:10 And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

6:11 ฉะนั้นพระทัยของกษัตริย์แห่งซีเรียก็วุ่นวายเป็นอันมากเพราะเรื่องนี้ และพระองค์ทรงเรียกพวกผู้รับใช้ของพระองค์มา และตรัสแก่พวกเขาว่า “พวกเจ้าจะไม่แสดงให้เราเห็นหรือว่า คนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอล”

6:11 Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

6:12 และผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดพระเจ้าข้า แต่เอลีชาผู้พยากรณ์ซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่กษัตริย์แห่งอิสราเอล”

6:12 And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

เอลีชาอยู่ในเมืองโดธาน
6:13 และพระองค์ตรัสว่า “จงไปสอดแนมดูว่า เขาอยู่ที่ไหน เพื่อเราจะส่งคนไปจับเขามา” และมีคนทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในเมืองโดธาน”

Elisha at Dothan
6:13 And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

6:14 ฉะนั้นพระองค์จึงทรงส่งบรรดาม้า รถม้าศึก และกองทัพใหญ่ไปที่นั่น และพวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมนครนั้นไว้

6:14 Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

6:15 และเมื่อคนใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไป ดูเถิด กองทัพล้อมนครไว้พร้อมด้วยบรรดาม้าและรถม้าศึก และคนใช้ของท่านพูดกับท่านว่า “แย่แล้ว นายของข้าพเจ้า พวกเราจะทำอย่างไรดี”

6:15 And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

6:16 และท่านตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะพวกที่อยู่ฝ่ายพวกเรานั้นมากกว่าพวกที่อยู่ฝ่ายพวกเขา”

6:16 And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

6:17 และเอลีชาอธิษฐานและทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น” และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้น และเขาเห็นและดูเถิด ภูเขานั้นเต็มไปด้วยม้าและรถม้าศึกเพลิงอยู่รอบเอลีชา

6:17 And Elisha prayed, and said, LORD, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the LORD opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

เอลีชานำทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุงสะมาเรีย
6:18 และเมื่อคนซีเรียลงมายังท่าน เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสีย” และพระองค์ทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำของเอลีชา

Blinded Syrians Led to Samaria
6:18 And when they came down to him, Elisha prayed unto the LORD, and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha.

6:19 และเอลีชาพูดกับคนเหล่านั้นว่า “นี่ไม่ใช่ทางไป และนี่ก็ไม่ใช่นครด้วย จงตามข้าพเจ้ามา และข้าพเจ้าจะพาท่านทั้งหลายไปหาชายคนนั้นที่พวกท่านแสวงหา” แต่ท่านพาพวกเขาไปยังกรุงสะมาเรีย

6:19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria.

6:20 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปในกรุงสะมาเรียแล้ว เอลีชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปิดตาของคนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะเห็นได้” และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็เห็น และดูเถิด พวกเขาอยู่กลางกรุงสะมาเรีย

6:20 And it came to pass, when they were come into Samaria, that Elisha said, LORD, open the eyes of these men, that they may see. And the LORD opened their eyes, and they saw; and, behold, they were in the midst of Samaria.

6:21 และกษัตริย์แห่งอิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงเห็นพวกเขาแล้ว ได้ตรัสกับเอลีชาว่า “บิดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าพวกเขาไหม จะให้ข้าพเจ้าฆ่าพวกเขาไหม”

6:21 And the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, My father, shall I smite them? shall I smite them?

6:22 และท่านทูลตอบว่า “ขอพระองค์อย่าทรงประหารพวกเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่พระองค์จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอโปรดจัดอาหารและน้ำต่อหน้าเขาทั้งหลายเถิด เพื่อพวกเขาจะรับประทานและดื่ม และกลับไปหาเจ้านายของพวกเขา”

6:22 And he answered, Thou shalt not smite them: wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? set bread and water before them, that they may eat and drink, and go to their master.

6:23 และพระองค์ทรงจัดเสบียงมื้อใหญ่ให้แก่เขาทั้งหลาย และเมื่อพวกเขาได้กินและดื่มแล้ว พระองค์ทรงปล่อยพวกเขาไป และเขาทั้งหลายกลับไปหาเจ้านายของตน ดังนั้นกองทัพของคนซีเรียจึงมิได้เข้ามาในแผ่นดินแห่งอิสราเอลอีกเลย

6:23 And he prepared great provision for them: and when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syria came no more into the land of Israel.

กองทัพซีเรียล้อมกรุงสะมาเรีย
6:24 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียทรงรวบรวมกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์และเสด็จขึ้นไปและล้อมกรุงสะมาเรีย

Syrian Siege of Samaria
6:24 And it came to pass after this, that Benhadad king of Syria gathered all his host, and went up, and besieged Samaria.

6:25 มีการกันดารอาหารอย่างหนักในสะมาเรีย และดูเถิด พวกเขาล้อมกรุงนั้นไว้จนหัวลาตัวหนึ่งขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึ่งลิตรเป็นเงินห้าเชเขล

6:25 And there was a great famine in Samaria: and, behold, they besieged it, until an ass's head was sold for fourscore pieces of silver, and the fourth part of a cab of dove's dung for five pieces of silver.

6:26 และขณะที่กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพง มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย”

6:26 And as the king of Israel was passing by upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help, my lord, O king.

6:27 และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้จากไหน จากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือ”

6:27 And he said, If the LORD do not help thee, whence shall I help thee? out of the barnfloor, or out of the winepress?

6:28 และกษัตริย์ตรัสกับนางว่า “เจ้าเป็นอะไรไป” และนางทูลตอบว่า “หญิงคนนี้พูดกับข้าพระองค์ว่า ‘จงเอาลูกชายของเจ้ามาให้พวกเรากินเสียวันนี้เถิด และพวกเราจะกินลูกชายของฉันวันพรุ่งนี้’

6:28 And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him to day, and we will eat my son to morrow.

6:29 ดังนั้น พวกเราจึงต้มลูกชายของข้าพระองค์และกินเขาเสีย และรุ่งขึ้นข้าพระองค์พูดกับนางว่า ‘จงเอาลูกชายของเจ้ามา เพื่อพวกเราจะกินเขาเสีย’ และนางก็ซ่อนลูกชายของนางไว้”

6:29 So we boiled my son, and did eat him: and I said unto her on the next day, Give thy son, that we may eat him: and she hath hid her son.

6:30 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินเหล่าถ้อยคำของหญิงนั้น พระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์ และพระองค์ดำเนินผ่านไปบนกำแพง และประชากรก็มองดู และดูเถิด พระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อของพระองค์

6:30 And it came to pass, when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes; and he passed by upon the wall, and the people looked, and, behold, he had sackcloth within upon his flesh.

6:31 แล้วพระองค์ตรัสว่า “ขอพระเจ้าทรงกระทำต่อเราและให้หนักยิ่งกว่า หากศีรษะของเอลีชาบุตรชายของชาฟัทยังตั้งอยู่บนเขาในวันนี้”

6:31 Then he said, God do so and more also to me, if the head of Elisha the son of Shaphat shall stand on him this day.

เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา
6:32 แต่เอลีชานั่งอยู่ในบ้านของท่าน และพวกผู้อาวุโสก็นั่งอยู่พร้อมกับท่าน และกษัตริย์ทรงส่งชายคนหนึ่งมาจากต่อพระพักตร์พระองค์ แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารคนนั้นจะมาถึงเอลีชา ท่านก็พูดกับพวกผู้อาวุโสว่า “ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่า บุตรชายของฆาตกรคนนี้ได้ส่งคนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้าไป ดูเถิด เมื่อผู้สื่อสารคนนั้นมา จงปิดประตูเสีย และกันเขาไว้ที่ประตู เสียงเท้าของนายของเขาตามหลังเขามามิใช่หรือ”

Jehoram Seeks Elisha's Life
6:32 But Elisha sat in his house, and the elders sat with him; and the king sent a man from before him: but ere the messenger came to him, he said to the elders, See ye how this son of a murderer hath sent to take away mine head? look, when the messenger cometh, shut the door, and hold him fast at the door: is not the sound of his master's feet behind him?

6:33 และขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ ดูเถิด ผู้สื่อสารคนนั้นลงมาหาท่าน และเขาพูดว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าควรรอคอยสิ่งใดจากพระเยโฮวาห์ต่อไปอีก”

6:33 And while he yet talked with them, behold, the messenger came down unto him: and he said, Behold, this evil is of the LORD; what should I wait for the LORD any longer?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope