กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 5 / 2 Kings 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

นาอามานชาวซีเรียได้รับการรักษาให้หาย
5:1 บัดนี้ นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากสำหรับนายของตน และเป็นคนมีเกียรติ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ ท่านเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรื้อน

Naaman the Syrian Healed
5:1 Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the LORD had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.

5:2 และคนซีเรียได้ยกพวกไปปล้น และได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินแห่งอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามาน

5:2 And the Syrians had gone out by companies, and had brought away captive out of the land of Israel a little maid; and she waited on Naaman's wife.

5:3 และเธอพูดกับนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันได้อยู่กับผู้พยากรณ์ที่อยู่ในสะมาเรีย ด้วยว่าท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย”

5:3 And she said unto her mistress, Would God my lord were with the prophet that is in Samaria! for he would recover him of his leprosy.

5:4 และผู้หนึ่งเข้าไปและบอกเจ้านายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินแห่งอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้”

5:4 And one went in, and told his lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel.

5:5 และกษัตริย์แห่งซีเรียตรัสว่า “จงไปเถิด จงไปและเราจะส่งสารไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอล” และท่านก็ไป และนำเงินหนักสิบตะลันต์ ทองคำหนักหกพันเชเขล และเสื้อสิบชุดไปพร้อมกับท่าน

5:5 And the king of Syria said, Go to, go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed, and took with him ten talents of silver, and six thousand pieces of gold, and ten changes of raiment.

5:6 และท่านนำสารไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอลใจความว่า “บัดนี้ เมื่อสารนี้มาถึงท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานผู้รับใช้ของข้าพเจ้ามายังท่าน เพื่อท่านจะรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนของเขา”

5:6 And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy.

5:7 และต่อมา เมื่อกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้จึงส่งมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนให้หาย เราขอร้องเจ้าทั้งหลาย ขอใคร่ครวญว่า เขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไร”

5:7 And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes, and said, Am I God, to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me.

5:8 และต่อมา เมื่อเอลีชาคนของพระเจ้าได้ยินว่า กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์แล้ว ท่านจึงส่งคนไปยังกษัตริย์ ทูลว่า “เหตุไฉนพระองค์จึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์เสีย ขอให้เขามาหาข้าพระองค์เดี๋ยวนี้เถิด และเขาจะได้ทราบว่า มีผู้พยากรณ์คนหนึ่งในอิสราเอล”

5:8 And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel.

5:9 ดังนั้น นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถม้าศึกของท่าน และยืนอยู่ที่ประตูบ้านของเอลีชา

5:9 So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha.

5:10 และเอลีชาส่งผู้สื่อสารมายังท่านพูดว่า “จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนแก่ท่านเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด”

5:10 And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

5:11 แต่นาอามานก็โกรธและไปเสีย และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าพเจ้าเป็นแน่ และมายืนอยู่และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และโบกมือของเขาเหนือที่นั้นและรักษาคนเป็นโรคเรื้อนให้หาย

5:11 But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the LORD his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.

5:12 อาบานาและฟารปาร์แม่น้ำแห่งเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้าพเจ้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือ” ดังนั้นท่านจึงหันและไปเสียด้วยความเดือดดาล

5:12 Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage.

5:13 และพวกผู้รับใช้ของท่านเข้ามาใกล้ และพูดกับท่านและกล่าวว่า “บิดาของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้พยากรณ์ได้สั่งท่านให้กระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่ง ท่านจะไม่กระทำไปแล้วหรอกหรือ ถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้พยากรณ์กล่าวแก่ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด’ ท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าใด”

5:13 And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

5:14 แล้วท่านจึงลงไปและจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของคนของพระเจ้า และเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นเหมือนอย่างเนื้อเด็กเล็ก ๆ และท่านก็สะอาด

5:14 Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.

5:15 และท่านกลับไปยังคนของพระเจ้า ทั้งตัวท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่าน และมายืนอยู่ข้างหน้าเอลีชา และท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าในแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอรับของกำนัลสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิด”

5:15 And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant.

5:16 แต่ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉันนั้น” และเขารบเร้าท่านให้รับของกำนัลนั้นไว้ แต่ท่านปฏิเสธ

5:16 But he said, As the LORD liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it; but he refused.

5:17 และนาอามานกล่าวว่า “งั้นข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสักสองตัวแก่ผู้รับใช้ของท่านได้หรือไม่ เพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแก่พระอื่น ๆ เว้นแต่ถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั้น

5:17 And Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant two mules' burden of earth? for thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the LORD.

5:18 ในเรื่องนี้ขอพระเยโฮวาห์โปรดให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่าน คือเมื่อนายของข้าพเจ้าเข้าไปในนิเวศน์ของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่น และพระองค์ทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าโน้มคำนับในนิเวศน์ของพระริมโมน เมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงในนิเวศน์ของพระริมโมนนั้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในเรื่องนี้”

5:18 In this thing the LORD pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon: when I bow down myself in the house of Rimmon, the LORD pardon thy servant in this thing.

5:19 และเอลีชาพูดกับท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด” ดังนั้นนาอามานจึงออกไปจากเอลีชาได้ไม่ไกลนัก

5:19 And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way.

ความบาปและการลงโทษเกหะซี
5:20 แต่เกหะซีคนใช้ของเอลีชาคนของพระเจ้าพูดว่า “ดูเถิด นายของข้าพเจ้าได้ปล่อยนาอามานคนซีเรียคนนี้ไปเสีย โดยไม่รับสิ่งของที่เขานำมาจากมือของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะวิ่งตามเขาไปและเอามาจากเขาบ้าง”

Gahazi's Sin and Punishment
5:20 But Gehazi, the servant of Elisha the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman this Syrian, in not receiving at his hands that which he brought: but, as the LORD liveth, I will run after him, and take somewhat of him.

5:21 ดังนั้น เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเมื่อนาอามานเห็นเขาวิ่งตามตนมา ท่านจึงลงจากรถม้าศึกเพื่อต้อนรับเขาและพูดว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ”

5:21 So Gehazi followed after Naaman. And when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him, and said, Is all well?

5:22 และเขาพูดว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าได้ส่งข้าพเจ้ามาโดยกล่าวว่า ‘ดูเถิด บัดนี้มีชายหนุ่มสองคนในเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ มาหาข้าพเจ้าจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั้งสองสักหนึ่งตะลันต์และเสื้อสักสองชุดเถิด’”

5:22 And he said, All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from mount Ephraim two young men of the sons of the prophets: give them, I pray thee, a talent of silver, and two changes of garments.

5:23 และนาอามานพูดว่า “เอาไปสองตะลันต์เลย” และท่านรบเร้าเขา และเอาเงินสองตะลันต์ใส่กระสอบสองใบผูกไว้ พร้อมกับเสื้อสองตัว และให้คนใช้สองคนของท่านแบกไป และพวกเขาก็แบกสิ่งของเหล่านั้นเดินนำหน้าเกหะซีมา

5:23 And Naaman said, Be content, take two talents. And he urged him, and bound two talents of silver in two bags, with two changes of garments, and laid them upon two of his servants; and they bare them before him.

5:24 และเมื่อเขามาถึงป้อมปราการ เกหะซีก็รับสิ่งของเหล่านั้นจากมือของเขาทั้งสอง และเอาไปเก็บไว้ในบ้าน และเขาปล่อยคนเหล่านั้นไป และพวกเขาก็จากไป

5:24 And when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house: and he let the men go, and they departed.

5:25 แต่เกหะซีเข้าไปและยืนอยู่ต่อหน้านายของตน และเอลีชาพูดกับเขาว่า “เกหะซี เจ้าไปไหนมา” และเขาพูดว่า “ผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหน”

5:25 But he went in, and stood before his master. And Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither.

5:26 และท่านกล่าวแก่เขาว่า “จิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าหรือ เมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถม้าศึกของเขาเพื่อต้อนรับเจ้า นี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงิน รับเสื้อผ้า สวนต้นมะกอก และสวนองุ่น แกะและวัวตัวผู้ และคนใช้ชายหญิงหรือ

5:26 And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and menservants, and maidservants?

5:27 ฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิตย์” และเขาออกไปจากหน้าท่านเป็นคนโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะ

5:27 The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed for ever. And he went out from his presence a leper as white as snow.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope