กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 20 / 2 Kings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เฮเซคียาห์ประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
20:1 ในวันเหล่านั้นเฮเซคียาห์ประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ และผู้พยากรณ์อิสยาห์บุตรชายของอามอสมาเข้าเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อย ด้วยว่าเจ้าจะต้องตายและไม่ฟื้น’”

Ailing King Hezekiah Recovers (2 Chr. 32:24)
20:1 In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order; for thou shalt die, and not live.

20:2 แล้วเฮเซคียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าหาฝาผนัง และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ โดยทูลว่า

20:2 Then he turned his face to the wall, and prayed unto the LORD, saying,

20:3 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ บัดนี้ขอทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ในความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทำสิ่งซึ่งประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไร” และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว

20:3 I beseech thee, O LORD, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

20:4 และต่อมา ก่อนที่อิสยาห์ออกไปถึงลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน โดยตรัสว่า

20:4 And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the LORD came to him, saying,

20:5 “จงกลับไปและบอกเฮเซคียาห์เจ้านายแห่งประชากรของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้า ตรัสดังนี้ว่า ‘เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นน้ำตาทั้งหลายของเจ้าแล้ว ดูเถิด เราจะรักษาเจ้าให้หาย ในวันที่สามเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

20:5 Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up unto the house of the LORD.

20:6 และเราจะเพิ่มวันเวลาของเจ้าอีกสิบห้าปี และเราจะช่วยเจ้าและกรุงนี้ให้รอดพ้นจากมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และเราจะป้องกันกรุงนี้ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา’”

20:6 And I will add unto thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria; and I will defend this city for mine own sake, and for my servant David's sake.

20:7 และอิสยาห์พูดว่า “จงเอาขนมมะเดื่อมาก้อนหนึ่ง” และเขาทั้งหลายเอาขนมมะเดื่อมาวางไว้บนฝีนั้น และพระองค์ทรงหายเป็นปกติ

20:7 And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered.

20:8 และเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสำคัญว่าพระเยโฮวาห์จะทรงรักษาข้าพเจ้าให้หาย และว่าข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในวันที่สาม”

20:8 And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that the LORD will heal me, and that I shall go up into the house of the LORD the third day?

20:9 และอิสยาห์ทูลว่า “พระองค์จะได้หมายสำคัญนี้จากพระเยโฮวาห์ว่า พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำสิ่งนี้ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ จะให้เงาคืบหน้าไปสิบขั้น หรือย้อนกลับมาสิบขั้น”

20:9 And Isaiah said, This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?

20:10 และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เป็นการง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขั้น แต่จงให้เงาย้อนกลับมาสิบขั้นเถิด”

20:10 And Hezekiah answered, It is a light thing for the shadow to go down ten degrees: nay, but let the shadow return backward ten degrees.

20:11 และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนำเงาย้อนกลับมาสิบขั้น ซึ่งเงานั้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส

20:11 And Isaiah the prophet cried unto the LORD: and he brought the shadow ten degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz.

เฮเซคียาห์สำแดงคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้คนบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
20:12 ในเวลานั้น เบโรดัคบาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรงส่งจดหมายหลายฉบับ และเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่า เฮเซคียาห์ได้ประชวร

Hezekiah Shows His Treasures to Men of Babylon (2 Chr. 32:27-31)
20:12 At that time Berodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah: for he had heard that Hezekiah had been sick.

20:13 และเฮเซคียาห์ทรงต้อนรับเขาทั้งหลาย และทรงให้พวกเขาชมคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ คือเงิน และทองคำ และเครื่องเทศต่าง ๆ และน้ำมันหอมอันมีค่า และคลังพระแสงของพระองค์ทั้งหมด และทุกสิ่งซึ่งมีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดในพระราชวังของพระองค์หรือในราชอาณาจักรของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งเฮเซคียาห์ไม่ได้สำแดงแก่เขาทั้งหลาย

20:13 And Hezekiah hearkened unto them, and shewed them all the house of his precious things, the silver, and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armour, and all that was found in his treasures: there was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah shewed them not.

20:14 แล้วอิสยาห์ผู้พยากรณ์มาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ว่า “คนเหล่านี้ได้ทูลอะไรบ้าง และเขาทั้งหลายได้มาเฝ้าพระองค์จากที่ไหน” และเฮเซคียาห์ตรัสว่า “พวกเขามาจากแผ่นดินไกล คือจากบาบิโลน”

20:14 Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men? and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon.

20:15 และท่านทูลว่า “เขาทั้งหลายได้เห็นอะไรบ้างในพระราชวังของพระองค์” และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “พวกเขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเราไม่ได้สำแดงแก่พวกเขาเลย”

20:15 And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in mine house have they seen: there is nothing among my treasures that I have not shewed them.

20:16 และอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์

20:16 And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the LORD.

20:17 ดูเถิด วันเวลากำลังย่างเข้ามา ที่สรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้า และที่สิ่งทั้งปวงซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมไว้จนถึงทุกวันนี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

20:17 Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon: nothing shall be left, saith the LORD.

20:18 และลูกบางคนของเจ้าซึ่งจะออกมาจากเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าจะให้กำเนิด เขาทั้งหลายจะนำเอาไปเสีย และพวกเขาจะเป็นขันทีในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน”

20:18 And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.

20:19 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งท่านได้กล่าวนั้นก็ดีอยู่” และพระองค์ตรัสว่า “ก็ดีแล้วมิใช่หรือ ถ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรา”

20:19 Then said Hezekiah unto Isaiah, Good is the word of the LORD which thou hast spoken. And he said, Is it not good, if peace and truth be in my days?

เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
20:20 และพระราชกิจนอกนั้นของเฮเซคียาห์ และยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ และที่พระองค์ทรงสร้างสระและรางระบายน้ำนำน้ำเข้ามาในนครอย่างไร ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

Death of Hezekiah (2 Chr. 32:32-33)
20:20 And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how he made a pool, and a conduit, and brought water into the city, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

20:21 และเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และมนัสเสห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

20:21 And Hezekiah slept with his fathers: and Manasseh his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope