กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 1 / 2 Kings 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

กษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ
1:1 จากนั้นโมอับได้กบฏต่อคนอิสราเอล หลังจากอาหับสิ้นพระชนม์แล้ว

King Ahaziah of Israel Inquires of Baal-zebub
1:1 Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab.

1:2 และอาหัสยาห์ทรงตกลงมาจากช่องหน้าต่างตาข่ายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรียและประชวร และพระองค์ได้ทรงส่งบรรดาผู้สื่อสารไป และตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครนว่า เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้หรือไม่”

1:2 And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick: and he sent messengers, and said unto them, Go, enquire of Baalzebub the god of Ekron whether I shall recover of this disease.

เอลียาห์ติเตียนกษัตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
1:3 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับเอลียาห์ชาวทิชบีว่า “จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้สื่อสารของกษัตริย์แห่งสะมาเรีย และจงพูดกับเขาเหล่านั้นว่า ‘เพราะไม่มีพระเจ้าสักองค์ในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านทั้งหลายจึงไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน’

Elijah's Reproof; Delivered from Soldiers
1:3 But the angel of the LORD said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel, that ye go to enquire of Baalzebub the god of Ekron?

1:4 เพราะฉะนั้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’” และเอลียาห์ก็จากไป

1:4 Now therefore thus saith the LORD, Thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed.

1:5 และเมื่อผู้สื่อสารเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ทำไมพวกเจ้าพากันกลับมาตอนนี้”

1:5 And when the messengers turned back unto him, he said unto them, Why are ye now turned back?

1:6 และเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “มีชายคนหนึ่งมาพบกับพวกข้าพระองค์ และพูดกับพวกข้าพระองค์ว่า ‘จงกลับไปหากษัตริย์ผู้ส่งพวกท่านมา และทูลพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เพราะไม่มีพระเจ้าสักองค์ในอิสราเอลแล้วหรือ เจ้าจึงส่งคนไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’”

1:6 And they said unto him, There came a man up to meet us, and said unto us, Go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus saith the LORD, Is it not because there is not a God in Israel, that thou sendest to enquire of Baalzebub the god of Ekron? therefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die.

1:7 และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “คนที่ได้มาพบเจ้าทั้งหลายและบอกถ้อยคำเหล่านี้แก่พวกเจ้านั้นเป็นคนในลักษณะใด”

1:7 And he said unto them, What manner of man was he which came up to meet you, and told you these words?

1:8 และเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านมีขนมากและมีหนังคาดเอวของท่านไว้” และพระองค์ตรัสว่า “เป็นเอลียาห์ชาวทิชบี”

1:8 And they answered him, He was an hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, It is Elijah the Tishbite.

1:9 แล้วกษัตริย์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาไปหาเอลียาห์ และเขาได้ขึ้นไปหาท่าน และดูเถิด ท่านนั่งอยู่บนยอดภูเขา และเขากล่าวแก่ท่านว่า “เจ้า คนของพระเจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘ลงมา’”

1:9 Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him: and, behold, he sat on the top of an hill. And he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down.

1:10 และเอลียาห์ตอบและพูดกับนายกองห้าสิบคนว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า แล้วขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบคนของเจ้าเถิด” และไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับทั้งห้าสิบคนของเขาเสีย

1:10 And Elijah answered and said to the captain of fifty, If I be a man of God, then let fire come down from heaven, and consume thee and thy fifty. And there came down fire from heaven, and consumed him and his fifty.

1:11 อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาอีกพวกหนึ่งไปด้วย และเขาตอบและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ คนของพระเจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘ลงมาเร็ว ๆ’”

1:11 Again also he sent unto him another captain of fifty with his fifty. And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, Come down quickly.

1:12 และเอลียาห์ตอบและพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าข้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบคนของเจ้าเถิด” และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับทั้งห้าสิบคนของเขาเสีย

1:12 And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven, and consume thee and thy fifty. And the fire of God came down from heaven, and consumed him and his fifty.

1:13 และอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพวกที่สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขา และนายกองคนที่สามของทหารห้าสิบคนนั้นได้ขึ้นไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และวิงวอนท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ คนของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านห้าสิบคนนี้เป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน

1:13 And he sent again a captain of the third fifty with his fifty. And the third captain of fifty went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him, and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life, and the life of these fifty thy servants, be precious in thy sight.

1:14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และได้เผาผลาญนายกองห้าสิบทั้งสองคนก่อนหน้านั้นเสียพร้อมทั้งทหารห้าสิบคนของพวกเขา เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน”

1:14 Behold, there came fire down from heaven, and burnt up the two captains of the former fifties with their fifties: therefore let my life now be precious in thy sight.

1:15 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่เอลียาห์ว่า “จงลงไปกับเขาเถิด อย่ากลัวเขาเลย” และท่านได้ลุกขึ้นและลงไปกับเขาเข้าเฝ้ากษัตริย์

1:15 And the angel of the LORD said unto Elijah, Go down with him: be not afraid of him. And he arose, and went down with him unto the king.

1:16 และท่านทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เนื่องด้วยเจ้าได้ส่งบรรดาผู้สื่อสารไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลที่จะทูลถามพระวจนะของพระองค์อย่างนั้นหรือ เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’”

1:16 And he said unto him, Thus saith the LORD, Forasmuch as thou hast sent messengers to enquire of Baalzebub the god of Ekron, is it not because there is no God in Israel to enquire of his word? therefore thou shalt not come down off that bed on which thou art gone up, but shalt surely die.

อาหัสยาห์สิ้นชีวิต แล้วเยโฮรัมขึ้นครอบครองแทน
1:17 ดังนั้น พระองค์จึงสิ้นพระชนม์ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งเอลียาห์ได้กล่าวแล้วนั้น และเยโฮรัมได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ ในปีที่สองแห่งรัชกาลของเยโฮรัมราชโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ เพราะพระองค์หามีโอรสไม่

Ahaziah Dies; Jehoram Succeeds Him
1:17 So he died according to the word of the LORD which Elijah had spoken. And Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah; because he had no son.

1:18 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาหัสยาห์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

1:18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope