กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 25 / 2 Kings 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การล้อมกรุงเยรูซาเล็ม การนำคนไปเป็นเชลยครั้งสุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)
25:1 และต่อมา ในวันที่สิบเดือนที่สิบปีที่เก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยกมา ตัวพระองค์พร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ เข้าสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม และล้อมกรุงนั้นไว้ และเขาทั้งหลายสร้างเครื่องล้อมไว้รอบกรุงนั้น

Siege of Jerusalem; Final Deportation (2 Chr. 36:17-20; Jer. 39:8-10)
25:1 And it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, in the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he, and all his host, against Jerusalem, and pitched against it; and they built forts against it round about.

25:2 และนครนั้นถูกล้อมอยู่จนถึงปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์เศเดคียาห์

25:2 And the city was besieged unto the eleventh year of king Zedekiah.

25:3 และในวันที่เก้าของเดือนที่สี่ การกันดารอาหารในนครนั้นก็ร้ายกาจนัก และไม่มีอาหารสำหรับประชากรแห่งแผ่นดินนั้น

25:3 And on the ninth day of the fourth month the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land.

25:4 และนครนั้นก็แตก และทหารทั้งสิ้นหนีออกไปในเวลากลางคืนตามทางประตูเมืองระหว่างกำแพงทั้งสองซึ่งอยู่ริมราชอุทยาน (บัดนี้คนเคลเดียอยู่รอบนครนั้น) และกษัตริย์ก็เสด็จตามทางไปที่ราบ

25:4 And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden: (now the Chaldees were against the city round about:) and the king went the way toward the plain.

25:5 และกองทัพของคนเคลเดียได้ไล่ตามกษัตริย์ และมาทันพระองค์ในที่ราบแห่งเมืองเยรีโค และกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์

25:5 And the army of the Chaldees pursued after the king, and overtook him in the plains of Jericho: and all his army were scattered from him.

25:6 แล้วเขาทั้งหลายจึงจับกษัตริย์และนำพระองค์ขึ้นมายังกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาห์ และพวกเขาได้พิพากษาพระองค์

25:6 So they took the king, and brought him up to the king of Babylon to Riblah; and they gave judgment upon him.

25:7 และเขาทั้งหลายประหารชีวิตบรรดาโอรสของเศเดคียาห์ต่อสายพระเนตรของพระองค์ แล้วทำพระเนตรของเศเดคียาห์ให้บอดไป และผูกมัดพระองค์ไว้ด้วยโซ่ตรวนทองเหลือง และพาพระองค์ไปยังกรุงบาบิโลน

25:7 And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetters of brass, and carried him to Babylon.

25:8 และในวันที่เจ็ดเดือนที่ห้าซึ่งเป็นปีที่สิบเก้าแห่งรัชกาลของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่งของกษัตริย์แห่งบาบิโลน ได้มายังกรุงเยรูซาเล็ม

25:8 And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem:

25:9 และท่านเผาพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวังของกษัตริย์ และเผาบ้านเรือนทั้งหมดของกรุงเยรูซาเล็ม และท่านเผาบ้านทั้งหมดของคนใหญ่คนโตด้วยไฟ

25:9 And he burnt the house of the LORD, and the king's house, and all the houses of Jerusalem, and every great man's house burnt he with fire.

25:10 และทหารคนเคลเดียทั้งหมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มลง

25:10 And all the army of the Chaldees, that were with the captain of the guard, brake down the walls of Jerusalem round about.

25:11 บัดนี้ ประชากรที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่ในนคร และบรรดาคนหลบหนีซึ่งหันไปอยู่ฝ่ายกษัตริย์แห่งบาบิโลน พร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั้น เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็นเชลย

25:11 Now the rest of the people that were left in the city, and the fugitives that fell away to the king of Babylon, with the remnant of the multitude, did Nebuzaradan the captain of the guard carry away.

25:12 แต่ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ละคนยากจนแห่งแผ่นดินไว้ให้เป็นคนทำสวนองุ่นและเป็นคนทำไร่ไถนา

25:12 But the captain of the guard left of the poor of the land to be vinedressers and husbandmen.

25:13 และเสาทองเหลืองเหล่านั้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และแท่นรองรับเหล่านั้นกับขันสาครทองเหลืองซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คนเคลเดียได้ทุบเป็นชิ้น ๆ และขนเอาทองเหลืองนั้นไปยังกรุงบาบิโลน

25:13 And the pillars of brass that were in the house of the LORD, and the bases, and the brasen sea that was in the house of the LORD, did the Chaldees break in pieces, and carried the brass of them to Babylon.

25:14 และบรรดาหม้อ พลั่ว และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง และช้อน และบรรดาภาชนะทองเหลืองซึ่งพวกเขาใช้ในงานปรนนิบัติ เขาทั้งหลายก็ขนเอาไปเสีย

25:14 And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they away.

25:15 ทั้งถาดรองไฟ และชาม และสำหรับสิ่งใด ๆ ที่ทำด้วยทองคำ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็ขนเอาเป็นทองคำ และสำหรับสิ่งใด ๆ ที่ทำด้วยเงิน ก็ขนเอาเป็นเงิน

25:15 And the firepans, and the bowls, and such things as were of gold, in gold, and of silver, in silver, the captain of the guard took away.

25:16 เสาหานสองต้น ขันสาครหนึ่งใบ และแท่นรองรับเหล่านั้นซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทองเหลืองของภาชนะทั้งหมดนี้ก็เหลือที่จะชั่งได้

25:16 The two pillars, one sea, and the bases which Solomon had made for the house of the LORD; the brass of all these vessels was without weight.

25:17 เสาต้นหนึ่งสูงสิบแปดศอก และบัวคว่ำที่อยู่บนเสานั้นทำด้วยทองเหลือง และบัวคว่ำนั้นสูงสามศอก และมีตาข่ายกับลูกทับทิมที่อยู่บนบัวคว่ำโดยรอบทำด้วยทองเหลืองทั้งหมด และเสาต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย

25:17 The height of the one pillar was eighteen cubits, and the chapiter upon it was brass: and the height of the chapiter three cubits; and the wreathen work, and pomegranates upon the chapiter round about, all of brass: and like unto these had the second pillar with wreathen work.

25:18 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเสไรอาห์ผู้เป็นปุโรหิตผู้ใหญ่และเศฟันยาห์ผู้เป็นปุโรหิตที่สอง กับผู้เฝ้าประตูสามคนนั้นไป

25:18 And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah the second priest, and the three keepers of the door:

25:19 และจากนครนั้นท่านได้จับข้าราชสำนักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพ กับอีกห้าคนที่เคยอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์ที่พบในนครนั้น และเลขาธิการเอกของผู้บัญชาการกองทัพ ซึ่งเกณฑ์ประชากรแห่งแผ่นดิน และหกสิบคนจากประชากรแห่งแผ่นดินซึ่งพบในนครนั้น

25:19 And out of the city he took an officer that was set over the men of war, and five men of them that were in the king's presence, which were found in the city, and the principal scribe of the host, which mustered the people of the land, and threescore men of the people of the land that were found in the city:

25:20 และเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์จับคนเหล่านี้ไป และพาพวกเขามาถึงกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาห์

25:20 And Nebuzaradan captain of the guard took these, and brought them to the king of Babylon to Riblah:

25:21 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงฟันเขาทั้งหลาย และประหารชีวิตของพวกเขาเสียที่ริบลาห์ในแผ่นดินแห่งฮามัท ดังนั้นยูดาห์จึงถูกกวาดออกไปพ้นจากแผ่นดินของตน

25:21 And the king of Babylon smote them, and slew them at Riblah in the land of Hamath. So Judah was carried away out of their land.

เกดาลิยาห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง
25:22 และสำหรับประชากรผู้เหลืออยู่ในแผ่นดินแห่งยูดาห์ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงเหลือไว้ พระองค์ได้ทรงตั้งเกดาลิยาห์บุตรชายของอาหิคัมบุตรชายของชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนือคนเหล่านั้น

Gedaliah Made Governor of Palestine
25:22 And as for the people that remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had left, even over them he made Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, ruler.

25:23 และเมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชาพลรบ ทั้งตัวเขาทั้งหลายและคนของพวกเขาได้ยินว่า กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตั้งเกดาลิยาห์ให้เป็นเจ้าเมือง พวกเขาก็มาหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ คืออิชมาเอลบุตรชายของเนธานิยาห์ และโยฮานันบุตรชายของคาเรอาห์ และเสไรอาห์บุตรชายของทันหุเมทคนเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุตรชายของคนมาอาคาห์ ทั้งเขาทั้งหลายและบรรดาคนของพวกเขา

25:23 And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men.

25:24 และเกดาลิยาห์ก็กระทำสัตย์ปฏิญาณแก่เขาทั้งหลายและบรรดาคนของพวกเขาว่า “อย่ากลัวที่จะเป็นผู้รับใช้ของคนเคลเดียเลย จงอาศัยในแผ่นดินนี้และปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลน และท่านทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุข”

25:24 And Gedaliah sware to them, and to their men, and said unto them, Fear not to be the servants of the Chaldees: dwell in the land, and serve the king of Babylon; and it shall be well with you.

25:25 แต่ต่อมา ในเดือนที่เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายของเนธานิยาห์บุตรชายของเอลีชามาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้เข้ามา และชายสิบคนมาพร้อมกับเขา และโจมตีเกดาลิยาห์ และเกดาลิยาห์รวมทั้งพวกยิวกับคนเคลเดียผู้อยู่กับท่านที่มิสปาห์ก็เสียชีวิต

25:25 But it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the seed royal, came, and ten men with him, and smote Gedaliah, that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mizpah.

25:26 และประชากรทั้งปวง ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ลุกขึ้น และมายังอียิปต์ เพราะพวกเขากลัวคนเคลเดีย

25:26 And all the people, both small and great, and the captains of the armies, arose, and came to Egypt: for they were afraid of the Chaldees.

25:27 และต่อมา ในปีที่สามสิบเจ็ดแห่งการตกเป็นเชลยของเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่สิบสองในวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั้น เอวิลเมโรดักกษัตริย์แห่งบาบิโลน ในปีที่พระองค์ทรงเริ่มครอบครอง ทรงพระกรุณาโปรดให้เยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ออกมาจากเรือนจำ

25:27 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the seven and twentieth day of the month, that Evilmerodach king of Babylon in the year that he began to reign did lift up the head of Jehoiachin king of Judah out of prison;

25:28 และพระองค์ตรัสด้วยคำอ่อนหวานแก่ท่าน และทรงตั้งบัลลังก์ของท่านให้สูงกว่าบัลลังก์ของกษัตริย์เหล่านั้นที่อยู่กับท่านในกรุงบาบิโลน

25:28 And he spake kindly to him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon;

25:29 และทรงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแห่งการเป็นนักโทษของท่าน และท่านได้รับประทานอาหารต่อพระพักตร์พระองค์อยู่เสมอ ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

25:29 And changed his prison garments: and he did eat bread continually before him all the days of his life.

25:30 และเบี้ยเลี้ยงที่ให้ท่านนั้นก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์อยู่เสมอ เป็นอัตรารายวันสำหรับทุกวัน ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

25:30 And his allowance was a continual allowance given him of the king, a daily rate for every day, all the days of his life.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope