กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 3 / 2 Kings 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮรัมครอบครองเหนืออิสราเอล
3:1 บัดนี้ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอล ณ กรุงสะมาเรีย ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสิบสองปี

Jehoram Reigns King over Israel
3:1 Now Jehoram the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years.

3:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัลที่ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสร้างนั้นเสีย

3:2 And he wrought evil in the sight of the LORD; but not like his father, and like his mother: for he put away the image of Baal that his father had made.

3:3 แต่กระนั้น พระองค์ยังทรงเกาะติดอยู่กับบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป พระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปเหล่านั้น

3:3 Nevertheless he cleaved unto the sins of Jeroboam the son of Nebat, which made Israel to sin; he departed not therefrom.

โมอับกบฏต่ออิสราเอล
3:4 และเมชากษัตริย์แห่งโมอับทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ และพระองค์ต้องถวายลูกแกะหนึ่งแสนตัว และแกะตัวผู้หนึ่งแสนตัวพร้อมกับขนของมันให้แก่กษัตริย์แห่งอิสราเอล

Moab's Rebellion against Israel
3:4 And Mesha king of Moab was a sheepmaster, and rendered unto the king of Israel an hundred thousand lambs, and an hundred thousand rams, with the wool.

3:5 แต่ต่อมา เมื่ออาหับสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอล

3:5 But it came to pass, when Ahab was dead, that the king of Moab rebelled against the king of Israel.

3:6 และกษัตริย์เยโฮรัมได้ออกจากกรุงสะมาเรียในขณะเดียวกัน และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทั้งสิ้น

3:6 And king Jehoram went out of Samaria the same time, and numbered all Israel.

3:7 และพระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปสู้รบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าหรือไม่” และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะขึ้นไป ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชากรของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนประชากรของท่าน และบรรดาม้าของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนอย่างบรรดาม้าของท่าน”

3:7 And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, The king of Moab hath rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up: I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses.

3:8 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พวกเราจะขึ้นไปทางใด” และเยโฮรัมทรงตอบว่า “ไปทางถิ่นทุรกันดารแห่งเมืองเอโดม”

3:8 And he said, Which way shall we go up? And he answered, The way through the wilderness of Edom.

3:9 ดังนั้น กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษัตริย์แห่งยูดาห์และกษัตริย์แห่งเอโดม และกษัตริย์ทั้งสามองค์เสด็จอ้อมไปได้เจ็ดวัน และไม่มีน้ำให้กองทัพและให้บรรดาสัตว์ที่ติดตามพวกพระองค์มานั้น

3:9 So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom: and they fetched a compass of seven days' journey: and there was no water for the host, and for the cattle that followed them.

พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
3:10 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ตรัสว่า “อนิจจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกกษัตริย์สามองค์นี้มาพร้อมกันเพื่อจะมอบพวกพระองค์ไว้ในมือของโมอับ”

Jehoshaphat's Alliance with Jehoram Reproved
3:10 And the king of Israel said, Alas! that the LORD hath called these three kings together, to deliver them into the hand of Moab!

3:11 แต่เยโฮชาฟัทตรัสว่า “ที่นี่ไม่มีผู้พยากรณ์สักคนหนึ่งของพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกเราจะให้ท่านทูลถามพระเยโฮวาห์หรือ” และผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์แห่งอิสราเอลตอบและทูลว่า “เอลีชาบุตรชายของชาฟัทอยู่ที่นี่ เป็นผู้ที่เทน้ำบนมือของเอลียาห์”

3:11 But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD, that we may enquire of the LORD by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah.

3:12 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์อยู่กับท่าน” ดังนั้นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทและกษัตริย์แห่งเอโดมได้เสด็จลงไปหาท่าน

3:12 And Jehoshaphat said, The word of the LORD is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him.

3:13 และเอลีชาทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ข้าพระองค์มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์ ขอพระองค์เสด็จไปหาพวกผู้พยากรณ์ของเสด็จพ่อและพวกผู้พยากรณ์ของเสด็จแม่ของพระองค์เถิด” และกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับท่านว่า “หามิได้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกกษัตริย์ทั้งสามองค์นี้มาพร้อมกันเพื่อมอบพวกพระองค์ไว้ในมือของโมอับ”

3:13 And Elisha said unto the king of Israel, What have I to do with thee? get thee to the prophets of thy father, and to the prophets of thy mother. And the king of Israel said unto him, Nay: for the LORD hath called these three kings together, to deliver them into the hand of Moab.

3:14 และเอลีชาทูลว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซึ่งข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด แน่ทีเดียว ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้เห็นแก่พระพักตร์เยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้าพระองค์จะไม่มองพระพักตร์พระองค์หรือแลดูพระองค์เลย

3:14 And Elisha said, As the LORD of hosts liveth, before whom I stand, surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I would not look toward thee, nor see thee.

3:15 แต่บัดนี้ ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระองค์สักคนหนึ่ง” และต่อมาเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือท่าน

3:15 But now bring me a minstrel. And it came to pass, when the minstrel played, that the hand of the LORD came upon him.

พระเจ้าจะประทานน้ำและการมีชัย
3:16 และท่านทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงทำหุบเขานี้ให้เป็นสระทั่วไปหมด’

Elisha Promises Water and Victory
3:16 And he said, Thus saith the LORD, Make this valley full of ditches.

3:17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายจะไม่เห็นลม ทั้งจะไม่เห็นฝน ถึงอย่างไรก็ดีหุบเขานั้นจะมีน้ำเต็มไปหมด เพื่อพวกเจ้าจะได้ดื่ม ทั้งพวกเจ้า ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้งานของเจ้าทั้งหลาย’

3:17 For thus saith the LORD, Ye shall not see wind, neither shall ye see rain; yet that valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye, and your cattle, and your beasts.

3:18 และนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของพวกเจ้าด้วย

3:18 And this is but a light thing in the sight of the LORD: he will deliver the Moabites also into your hand.

3:19 และเจ้าทั้งหลายจะโจมตีนครที่มีป้อมทุกนคร และนครเอกทุกนคร และจะโค่นต้นไม้ที่ดีลงทุกต้น และจะอุดน้ำพุทุกแห่งเสีย และทำไร่นาที่ดีทุกแปลงให้เสียไปด้วยก้อนหินทั้งหลาย”

3:19 And ye shall smite every fenced city, and every choice city, and shall fell every good tree, and stop all wells of water, and mar every good piece of land with stones.

3:20 และต่อมาพอรุ่งเช้า เมื่อถวายเครื่องธัญญบูชา ดูเถิด มีน้ำมาจากทางเมืองเอโดม จนแผ่นดินมีน้ำเต็มหมด

3:20 And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.

คนโมอับพ่ายแพ้
3:21 และเมื่อคนโมอับทั้งปวงได้ยินว่าบรรดากษัตริย์ยกมาสู้รบกับตน พวกเขาก็รวบรวมบรรดาคนที่สวมเครื่องอาวุธได้และมีอายุสูงขึ้นไป และยกไปตั้งที่พรมแดน

Moabites Defeated
3:21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armour, and upward, and stood in the border.

3:22 และเขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนน้ำ และคนโมอับเห็นน้ำที่อยู่อีกฟากแดงเหมือนอย่างโลหิต

3:22 And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water on the other side as red as blood:

3:23 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “นี่เป็นโลหิต บรรดากษัตริย์ได้สู้รบกันเอง และฆ่ากันเองเป็นแน่ เพราะฉะนั้นบัดนี้ โมอับเอ๋ย ไปริบเอาข้าวของกันเถอะ”

3:23 And they said, This is blood: the kings are surely slain, and they have smitten one another: now therefore, Moab, to the spoil.

3:24 และเมื่อพวกเขามาถึงค่ายของอิสราเอล คนอิสราเอลได้ลุกขึ้นและต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าพวกเขา และเขาทั้งหลายได้รุกหน้าฆ่าฟันคนโมอับจนเข้าไปในแผ่นดินของคนโมอับเอง

3:24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.

3:25 และเขาทั้งหลายได้ทลายนครต่าง ๆ และทุกคนโยนก้อนหินของตนเข้าไปในไร่นาที่ดีทุกแปลงจนเต็ม และพวกเขาอุดน้ำพุเสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ดี ๆ เสียหมด มีแต่ก้อนหินของคีร์หะเรเชทซึ่งพวกเขาให้เหลือไว้ กระนั้นบรรดานักสลิงได้ล้อมนครไว้และโจมตีนครนั้น

3:25 And they beat down the cities, and on every good piece of land cast every man his stone, and filled it; and they stopped all the wells of water, and felled all the good trees: only in Kirharaseth left they the stones thereof; howbeit the slingers went about it, and smote it.

3:26 และเมื่อกษัตริย์แห่งโมอับทรงเห็นว่าการสู้รบกันนั้นดุเดือดเกินไปสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนเพื่อตีฝ่าออกมาทางกษัตริย์แห่งเมืองเอโดม แต่เขาทั้งหลายออกมาไม่ได้

3:26 And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him seven hundred men that drew swords, to break through even unto the king of Edom: but they could not.

3:27 แล้วพระองค์ทรงนำโอรสหัวปีของพระองค์ ที่ควรจะขึ้นครอบครองแทนพระองค์นั้น และถวายท่านเป็นเครื่องเผาบูชาเสียบนกำแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยิ่งต่อคนอิสราเอล และเขาทั้งหลายได้ยกถอยไปจากพระองค์และกลับมายังแผ่นดินของตน

3:27 Then he took his eldest son that should have reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel: and they departed from him, and returned to their own land.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope