กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 27 / Leviticus 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

พระราชบัญญัติเรื่องการปฏิญาณ
27:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Laws concerning Dedications
27:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

27:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อผู้ใดจะปฏิญาณบนตัวไว้ บุคคลที่ปฏิญาณไว้นั้นจะเป็นของพระเยโฮวาห์ ตามการประเมินราคาของเจ้า

27:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When a man shall make a singular vow, the persons shall be for the LORD by thy estimation.

27:3 และเจ้าจงประเมินราคาของผู้ชายอายุตั้งแต่ยี่สิบปีถึงหกสิบปี คือเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินห้าสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์

27:3 And thy estimation shall be of the male from twenty years old even unto sixty years old, even thy estimation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary.

27:4 ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิง เจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสามสิบเชเขล

27:4 And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.

27:5 และถ้าผู้นั้นอายุห้าขวบถึงยี่สิบปี ดังนั้น สำหรับผู้ชายเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินยี่สิบเชเขล และสำหรับผู้หญิงให้เป็นเงินสิบเชเขล

27:5 And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.

27:6 และถ้าผู้นั้นอายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบ ดังนั้น สำหรับผู้ชายเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินห้าเชเขล และสำหรับผู้หญิงเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสามเชเขล

27:6 And if it be from a month old even unto five years old, then thy estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female thy estimation shall be three shekels of silver.

27:7 และถ้าผู้นั้นอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป ถ้าเป็นผู้ชายดังนั้นเจ้าจงประเมินราคาให้เป็นเงินสิบห้าเชเขล และสำหรับผู้หญิงให้เป็นเงินสิบเชเขล

27:7 And if it be from sixty years old and above; if it be a male, then thy estimation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels.

27:8 แต่ถ้าผู้นั้นยากจนกว่าการประเมินราคาของเจ้า ดังนั้น จงให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าปุโรหิต และจงให้ปุโรหิตประเมินราคาของเขา ปุโรหิตจะประเมินราคาของผู้ที่ปฏิญาณตามความสามารถของคนนั้น

27:8 But if he be poorer than thy estimation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall value him; according to his ability that vowed shall the priest value him.

27:9 และถ้าของถวายนั้นเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ทุกสิ่งที่มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์จากของดังกล่าวนั้น จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์

27:9 And if it be a beast, whereof men bring an offering unto the LORD, all that any man giveth of such unto the LORD shall be holy.

27:10 อย่าให้เขานำอะไรมาแทนหรือแลกเปลี่ยนไป เอาของดีมาเปลี่ยนของไม่ดี หรือเอาของไม่ดีมาเปลี่ยนของดี และถ้าเขาจะทำการเปลี่ยนสัตว์แทนสัตว์ ดังนั้นทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยน จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์

27:10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good: and if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof shall be holy.

27:11 และถ้าสัตว์ใด ๆ ซึ่งพวกเขานำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์นั้นเป็นมลทิน ดังนั้น จงให้ผู้นั้นนำสัตว์ตัวนั้นมาต่อหน้าปุโรหิต

27:11 And if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice unto the LORD, then he shall present the beast before the priest:

27:12 และปุโรหิตจะประเมินราคาให้ ไม่ว่าเป็นของดีหรือของไม่ดี เจ้าผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตประเมินราคาเท่าใดก็จงให้เป็นเท่านั้น

27:12 And the priest shall value it, whether it be good or bad: as thou valuest it, who art the priest, so shall it be.

27:13 แต่ถ้าเขาอยากจะมาไถ่สัตว์ตัวนั้น ดังนั้น จงให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้

27:13 But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy estimation.

27:14 และเมื่อคนใดจะถวายบ้านของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ดังนั้นปุโรหิตจะต้องประเมินราคาของบ้านนั้น ไม่ว่าของดีหรือของไม่ดี ปุโรหิตประเมินราคาเท่าใดก็จงให้เป็นเท่านั้น

27:14 And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand.

27:15 และถ้าผู้ที่ถวายบ้านไว้อยากจะไถ่บ้านของเขา ดังนั้น จงให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้ และบ้านนั้นจะเป็นของเขาได้

27:15 And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be his.

27:16 และถ้าผู้ใดถวายไร่นาส่วนหนึ่งแด่พระเยโฮวาห์ซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน ดังนั้น จงให้เจ้าประเมินราคาของไร่นาตามจำนวนเมล็ดพืชที่หว่านลงในไร่นานั้น ถ้าไร่นาใช้เมล็ดข้าวบาร์เลย์หนึ่งโฮเมอร์ จงให้ประเมินราคาเป็นเงินห้าสิบเชเขล

27:16 And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his possession, then thy estimation shall be according to the seed thereof: an homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.

27:17 ถ้าเขาถวายไร่นาของตนในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ก็จงคงไว้ตามราคาที่เจ้าประเมิน

27:17 If he sanctify his field from the year of jubile, according to thy estimation it shall stand.

27:18 แต่ถ้าเขาถวายไร่นาของตนภายหลังปีแห่งการเฉลิมฉลอง ดังนั้น จงให้ปุโรหิตคำนวณเงินให้แก่เขาตามจำนวนปีที่เหลืออยู่ จนกว่าจะถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง และจงให้หักเสียจากราคาที่เจ้าประเมินไว้

27:18 But if he sanctify his field after the jubile, then the priest shall reckon unto him the money according to the years that remain, even unto the year of the jubile, and it shall be abated from thy estimation.

27:19 และถ้าผู้ที่ถวายไร่นาอยากจะไถ่ไร่นานั้น ดังนั้น จงให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้ และไร่นานั้นจะเป็นของเขาอย่างแน่นอน

27:19 And if he that sanctified the field will in any wise redeem it, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be assured to him.

27:20 และถ้าเขาไม่อยากที่จะไถ่ไร่นา หรือถ้าเขาได้ขายไร่นานั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้ว อย่าให้ไถ่ไร่นานั้นอีกเลย

27:20 And if he will not redeem the field, or if he have sold the field to another man, it shall not be redeemed any more.

27:21 แต่ไร่นานั้นเมื่อออกไปในปีแห่งการเฉลิมฉลอง จงถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เหมือนไร่นาที่ได้มอบถวายแล้ว ไร่นานั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกปุโรหิต

27:21 But the field, when it goeth out in the jubile, shall be holy unto the LORD, as a field devoted; the possession thereof shall be the priest's.

27:22 และถ้าคนใดซื้อไร่นามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา

27:22 And if a man sanctify unto the LORD a field which he hath bought, which is not of the fields of his possession;

27:23 ดังนั้น จงให้ปุโรหิตคำนวณมูลค่าไร่นาของเขาตามที่เจ้าประเมินราคาไว้นับจนถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง และในวันนั้นเขาจะต้องถวายเงินตามจำนวนที่เจ้าประเมินราคาไว้ เหมือนเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์

27:23 Then the priest shall reckon unto him the worth of thy estimation, even unto the year of the jubile: and he shall give thine estimation in that day, as a holy thing unto the LORD.

27:24 ในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ไร่นานั้นจะต้องกลับไปเป็นของผู้ที่ขายที่ดินนั้น คือแก่ผู้ซึ่งที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา

27:24 In the year of the jubile the field shall return unto him of whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong.

27:25 และการประเมินราคาทุกอย่างของเจ้าจะต้องเป็นไปตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ คือยี่สิบเกราห์จะเป็นหนึ่งเชเขล

27:25 And all thy estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel.

จงอย่าขายลูกสัตว์หัวปีและสิ่งของที่ถวายแล้ว
27:26 เฉพาะลูกสัตว์หัวปีเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นลูกสัตว์หัวปีถวายแด่พระเยโฮวาห์ อย่าให้ผู้ใดนำมาถวาย ไม่ว่าวัวตัวผู้หรือแกะก็ตาม ลูกสัตว์หัวปีนั้นเป็นของพระเยโฮวาห์

Firstling of Beasts, and Dedicated Things Not to Be Sold
27:26 Only the firstling of the beasts, which should be the LORD'S firstling, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORD'S.

27:27 และถ้าเป็นสัตว์มลทิน ดังนั้น จงให้เขาไถ่มันตามราคาที่เจ้าประเมินไว้ และจงเพิ่มหนึ่งในห้าของราคาที่เจ้าประเมินไว้นั้น หรือถ้าไม่ไถ่มันไว้ ดังนั้นจงขายเสียตามราคาที่เจ้าประเมินไว้

27:27 And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to thine estimation, and shall add a fifth part of it thereto: or if it be not redeemed, then it shall be sold according to thy estimation.

27:28 อย่างไรก็ตามสิ่งใดที่ได้มอบถวายแล้ว ซึ่งมนุษย์ได้มอบถวายแด่พระเยโฮวาห์จากสิ่งทั้งปวงที่เขามีอยู่ ทั้งคนหรือสัตว์ และไร่นาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา อย่าขายหรือไถ่เลย เพราะทุกสิ่งที่ได้มอบถวายแล้วเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์

27:28 Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD.

27:29 สิ่งใดที่มนุษย์จะมอบถวายนั้น ซึ่งได้มอบถวายแล้ว จะไถ่คืนไม่ได้ แต่จะต้องถูกฆ่าเสียอย่างแน่นอน

27:29 None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death.

สิบชักหนึ่งทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์
27:30 และสิบชักหนึ่งทั้งหมดที่ได้จากแผ่นดิน ไม่ว่าเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดิน หรือผลไม้จากต้นไม้ ก็เป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

All the Tithe is the Lord's
27:30 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD'S: it is holy unto the LORD.

27:31 และถ้าคนใดอยากจะไถ่สิบชักหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเขา เขาจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของส่วนนั้น

27:31 And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof.

27:32 และเกี่ยวกับเรื่องสิบชักหนึ่งที่ได้มาจากฝูงวัว หรือมาจากฝูงแพะแกะ คือสัตว์ใด ๆ ที่ลอดใต้ไม้เท้า สิบชักหนึ่งนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

27:32 And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD.

27:33 อย่าให้เขาสืบเสาะหาว่าของดีหรือของไม่ดี ทั้งอย่าให้เขาเปลี่ยนสัตว์ตัวนั้น ถ้าเขาเปลี่ยนสัตว์ตัวนั้นแล้ว ดังนั้นทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ สัตว์นั้นจะไถ่คืนไม่ได้”

27:33 He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed.

27:34 สิ่งเหล่านี้เป็นบรรดาพระบัญญัติที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสสสำหรับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนาย

27:34 These are the commandments, which the LORD commanded Moses for the children of Israel in mount Sinai.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope