กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 11 / Leviticus 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

พระราชบัญญัติต่าง ๆ เรื่องอาหาร
11:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

Ceremonial Dietary Laws
11:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,

11:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ต่าง ๆ ท่ามกลางบรรดาสัตว์ในแผ่นดินโลกซึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับประทานได้

11:2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.

11:3 สัตว์ใดก็ตามที่กีบแยกและมีเท้าแยกและเคี้ยวเอื้อง ในท่ามกลางสัตว์ต่าง ๆ เจ้าทั้งหลายจะรับประทานได้

11:3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.

11:4 อย่างไรก็ตามสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่กีบแยก เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทาน เช่นอูฐ เพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่แยก เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:5 และกระจงผา เพราะว่ามันเคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่แยก เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:6 และกระต่าย เพราะว่ามันเคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่แยก เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:7 และหมู ถึงแม้ว่ามันมีกีบแยกและมีเท้าแยก แต่มันไม่เคี้ยวเอื้อง เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.

11:8 เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้เลย และเจ้าทั้งหลายอย่าแตะต้องซากของมัน สัตว์เหล่านี้เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.

11:9 สัตว์ที่อยู่ในน้ำทั้งหมดเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจะรับประทานได้ อะไรก็ตามที่มีครีบและมีเกล็ดซึ่งอยู่ในน้ำ ในทะเลและในแม่น้ำ เจ้าทั้งหลายจะรับประทานได้

11:9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.

11:10 และทุกอย่างในทะเลและในแม่น้ำ ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวในน้ำ และสิ่งมีชีวิตใด ๆ ซึ่งอยู่ในน้ำ ซึ่งไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่เจ้าทั้งหลาย

11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:

11:11 สัตว์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่เจ้าทั้งหลาย พวกเจ้าอย่ารับประทานเนื้อของพวกมัน แต่เจ้าทั้งหลายจงถือว่าซากของพวกมันเป็นที่น่ารังเกียจ

11:11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.

11:12 อะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำซึ่งไม่มีครีบและเกล็ด จะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่เจ้าทั้งหลาย

11:12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.

11:13 และต่อไปนี้เป็นนกซึ่งเจ้าทั้งหลายจงถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจท่ามกลางนกทั้งหลาย นกเหล่านี้จะรับประทานไม่ได้ พวกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ คือนกอินทรี นกแร้งเครา นกออก

11:13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

11:14 และนกแร้ง นกเหยี่ยวดำ ตามชนิดของมัน

11:14 And the vulture, and the kite after his kind;

11:15 บรรดานกกา ตามชนิดของมัน

11:15 Every raven after his kind;

11:16 และนกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล นกเหยี่ยว ตามชนิดของมัน

11:16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

11:17 และนกเค้าแมวเล็ก นกกาน้ำ นกเค้าแมวใหญ่

11:17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,

11:18 และหงส์ นกกระทุง นกแร้งอียิปต์

11:18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,

11:19 และนกกระสาดำ นกกระสาตามชนิดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว

11:19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

11:20 และแมลงมีปีกซึ่งคลานสี่ขา จะต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่เจ้าทั้งหลาย

11:20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.

11:21 แต่ในบรรดาแมลงมีปีกที่คลานสี่ขานี้ เจ้าทั้งหลายจะรับประทานจำพวกที่มีขาพับเหนือเท้าของมันที่ใช้กระโดดไปบนแผ่นดินได้

11:21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;

11:22 ในจำพวกแมลงต่อไปนี้เจ้าทั้งหลายรับประทานได้ ตั๊กแตนวัยบินตามชนิดของมัน จิ้งหรีดตามชนิดของมัน จักจั่นตามชนิดของมัน และตั๊กแตนตามชนิดของมัน

11:22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.

11:23 แต่แมลงมีปีกอย่างอื่นซึ่งมีสี่ขา จะต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่เจ้าทั้งหลาย

11:23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.

11:24 และสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เจ้าทั้งหลายเป็นมลทินได้ คือผู้ใดก็ตามแตะต้องซากของพวกมันจะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.

11:25 และผู้ใดก็ตามถือซากของพวกมัน จะต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.

11:26 ซากของสัตว์ทั้งปวงที่กีบแยกและเท้าไม่แยก ที่ไม่ได้เคี้ยวเอื้องเป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย ทุกคนที่แตะต้องสัตว์เหล่านี้จะเป็นมลทิน

11:26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.

11:27 และอะไรก็ตามซึ่งเดินด้วยอุ้งเท้าในท่ามกลางบรรดาสัตว์สี่ขาทุกอย่าง สัตว์เหล่านั้นเป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย ผู้ใดแตะต้องซากสัตว์เหล่านั้นจะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.

11:28 และผู้ใดถือซากของพวกมัน จะต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น สัตว์เหล่านั้นเป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.

11:29 ในท่ามกลางบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน ชนิดต่อไปนี้เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกัน คือ อีเห็น หนู และเต่าตามชนิดของมัน

11:29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,

11:30 และตุ๊กแก กิ้งก่า จิ้งจก หอยทากและตัวตุ่น

11:30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.

11:31 ในท่ามกลางบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดเหล่านี้เป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย ผู้ใดแตะต้องพวกมันเมื่อพวกมันตายแล้ว จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.

11:32 และเมื่อพวกมันตายตกทับสิ่งใด ๆ ก็ตาม สิ่งนั้นก็จะเป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นภาชนะใด ๆ ที่เป็นไม้ หรือเสื้อผ้า หรือหนังสัตว์ หรือกระสอบ หรือภาชนะใด ๆ ก็ตามที่ใช้เพื่องานอย่างหนึ่งอย่างใด ภาชนะนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น ภาชนะนั้นจะต้องแช่น้ำ ดังนี้แหละภาชนะนั้นก็จะสะอาด

11:32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.

11:33 และถ้าพวกมันตกลงไปในภาชนะดินเผาใด ๆ สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในภาชนะนั้นจะเป็นมลทิน และเจ้าทั้งหลายจงทุบภาชนะนั้นเสีย

11:33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.

11:34 อาหารทุกอย่างที่รับประทานได้ซึ่งมีน้ำดังกล่าวปนอยู่ก็จะเป็นมลทิน และน้ำดื่มทั้งสิ้นซึ่งดื่มได้จากภาชนะนั้นทุกอย่างจะเป็นมลทิน

11:34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.

11:35 และถ้าส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่สิ่งใด ๆ สิ่งนั้น ๆ ก็จะเป็นมลทิน ไม่ว่าเป็นเตาอบหรือเตาสำหรับหม้อหุงต้ม จะต้องทุบเตาเหล่านั้นเสีย ด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทิน และจะเป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.

11:36 อย่างไรก็ตามน้ำพุหรือบ่อซึ่งมีน้ำมากมายจะเป็นของสะอาด แต่สิ่งใดที่แตะต้องซากสัตว์เหล่านั้นจะเป็นมลทิน

11:36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.

11:37 และถ้าส่วนใดของซากสัตว์เหล่านั้นตกใส่เมล็ดพืชที่จะใช้หว่าน พืชนั้นก็ยังสะอาดอยู่

11:37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.

11:38 แต่ถ้าเอาเมล็ดพืชนั้นแช่น้ำไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่น้ำนั้น พืชนั้นก็จะเป็นมลทินแก่เจ้าทั้งหลาย

11:38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.

11:39 และถ้าสัตว์ใด ๆ ซึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับประทานได้นั้นตายเอง ผู้ที่แตะต้องซากสัตว์นั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.

11:40 และผู้ใดที่รับประทานซากสัตว์นั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น เช่นเดียวกันผู้ใดที่ถือซากสัตว์นั้นไปก็จะต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

11:40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.

11:41 และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปบนแผ่นดินจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ อย่ารับประทานสัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้น

11:41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.

11:42 สิ่งใดก็ตามที่เลื้อยไปด้วยท้อง และสิ่งใดก็ตามที่เดินสี่ขา หรือสิ่งใดก็ตามที่มีหลายขา ในท่ามกลางทุกสิ่งที่คลานไปบนแผ่นดิน เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานสิ่งเหล่านั้น เพราะพวกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

11:42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.

11:43 เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำให้ตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลานใด ๆ ทั้งอย่ากระทำให้ตัวเองเป็นมลทินด้วยสัตว์เหล่านี้เลย เกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นมลทินด้วยสัตว์เหล่านี้

11:43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

11:44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และเจ้าทั้งหลายจะบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ ทั้งเจ้าทั้งหลายอย่าทำตัวให้เป็นมลทินด้วยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคลานไปบนแผ่นดิน

11:44 For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.

11:45 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

11:45 For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.

11:46 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องสัตว์และนก และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เคลื่อนไหวไปมาในน้ำ และสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน

11:46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:

11:47 เพื่อจะได้มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นมลทินและสิ่งที่ไม่เป็นมลทิน และระหว่างสัตว์ที่รับประทานได้ และสัตว์ที่รับประทานไม่ได้

11:47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope