กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 7 / Leviticus 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

วิธีถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
7:1 “เช่นเดียวกันนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด

How to Offer Trespass Offerings
7:1 Likewise this is the law of the trespass offering: it is most holy.

7:2 จงให้พวกเขาฆ่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นจงให้เขาประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

7:2 In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass offering: and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.

7:3 และจงให้เขาถวายไขมันทั้งหมดของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นเสีย ทั้งเนื้อสะโพกกับไขมันที่หุ้มเครื่องใน

7:3 And he shall offer of it all the fat thereof; the rump, and the fat that covereth the inwards,

7:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

7:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul that is above the liver, with the kidneys, it shall he take away:

7:5 และจงให้ปุโรหิตเผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

7:5 And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire unto the LORD: it is a trespass offering.

7:6 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ จงให้รับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด

7:6 Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place: it is most holy.

7:7 เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นอย่างไร เครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เป็นอย่างนั้น มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับเครื่องบูชาเหล่านั้น ปุโรหิตผู้ใช้เครื่องบูชาทำการลบมลทินบาปจะได้เครื่องบูชานั้น

7:7 As the sin offering is, so is the trespass offering: there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith shall have it.

7:8 และปุโรหิตคนใดที่ถวายเครื่องเผาบูชาของผู้ใด ปุโรหิตคนนั้นก็จะได้หนังของเครื่องเผาบูชาที่ตนถวายสำหรับตัวเอง

7:8 And the priest that offereth any man's burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.

7:9 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่อบในเตาอบ และของทั้งหมดซึ่งเตรียมไว้ในกระทะและในกระทะเหล็กนั้น จงให้เป็นของปุโรหิตผู้ถวายของเหล่านั้น

7:9 And all the meat offering that is baken in the oven, and all that is dressed in the fryingpan, and in the pan, shall be the priest's that offereth it.

7:10 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่คลุกเคล้าด้วยน้ำมันและที่ไม่คลุกเคล้าก็ตาม จะเป็นของบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เป็นของแต่ละคนทั่วกัน

7:10 And every meat offering, mingled with oil, and dry, shall all the sons of Aaron have, one as much as another.

วิธีถวายเครื่องสันติบูชา
7:11 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องสันติบูชา ซึ่งเขาจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์

How to Offer Peace Offerings
7:11 And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the LORD.

7:12 ถ้าเขาถวายเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณ ดังนั้นจงให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน ขนมทอดทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน พร้อมกับเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณนั้น

7:12 If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil, of fine flour, fried.

7:13 นอกจากขนมเหล่านั้นจงให้เขาถวายขนมปังใส่เชื้อมาเป็นเครื่องบูชาของเขา พร้อมด้วยเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณแห่งเครื่องสันติบูชาของเขา

7:13 Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.

7:14 และจงให้เขาถวายส่วนหนึ่งจากเครื่องบูชาทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ และส่วนนั้นจะเป็นของปุโรหิตผู้ประพรมเลือดแห่งเครื่องสันติบูชา

7:14 And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priest's that sprinkleth the blood of the peace offerings.

7:15 และเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขาเพื่อการขอบพระคุณนั้น จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้น อย่าให้เขาเหลือไว้จนถึงรุ่งเช้าเลย

7:15 And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the morning.

7:16 แต่ถ้าเครื่องบูชาของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความเต็มใจ จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่เขาถวายเครื่องบูชาของเขานั้น และในวันรุ่งขึ้นจะรับประทานส่วนที่เหลือนั้นก็ได้

7:16 But if the sacrifice of his offering be a vow, or a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offereth his sacrifice: and on the morrow also the remainder of it shall be eaten:

7:17 แต่ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่สาม จงเผาเสียด้วยไฟ

7:17 But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.

7:18 และถ้าเอาเนื้อใด ๆ ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขามารับประทานในวันที่สาม ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย ทั้งผู้ที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้นจะไม่เป็นที่โปรดปราน จะเป็นการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียน และผู้ใดที่รับประทานเนื้อนั้นจะต้องได้รับโทษความชั่วช้าของเขา

7:18 And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.

7:19 และเนื้อที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ อย่ารับประทานเลย จงเผาเนื้อนั้นเสียด้วยไฟ และสำหรับเนื้อนอกจากนั้น ทุกคนที่สะอาดก็รับประทานเนื้อนั้นได้

7:19 And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall be burnt with fire: and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.

7:20 แต่ผู้ใดรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ โดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน

7:20 But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.

7:21 ยิ่งกว่านั้น ผู้ใดที่จะแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ เช่นมลทินของคน หรือสัตว์ที่เป็นมลทินใด ๆ หรือสิ่งที่เป็นมลทินที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ และผู้นั้นรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”

7:21 Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which pertain unto the LORD, even that soul shall be cut off from his people.

7:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

7:22 And the LORD spake unto Moses, saying,

7:23 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานไขมันใด ๆ ของวัวตัวผู้ ของแกะหรือของแพะ

7:23 Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat.

7:24 และไขมันของสัตว์ที่ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย จะนำไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเป็นอันขาด

7:24 And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use: but ye shall in no wise eat of it.

7:25 ด้วยว่าผู้ใดก็ตามรับประทานไขมันของสัตว์ซึ่งคนได้ถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รับประทานนั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน

7:25 For whosoever eateth the fat of the beast, of which men offer an offering made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off from his people.

7:26 ยิ่งกว่านั้น เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดใด ๆ ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปีกหรือเลือดของสัตว์ใด ๆ ในที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าเลย

7:26 Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

7:27 ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดใด ๆ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”

7:27 Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.

ส่วนของพวกปุโรหิต
7:28 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Priests' Portion
7:28 And the LORD spake unto Moses, saying,

7:29 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ผู้ใดที่ถวายเครื่องสันติบูชาของตนแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครื่องสันติบูชาของเขา

7:29 Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD of the sacrifice of his peace offerings.

7:30 จงให้เขานำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์มาด้วยมือของตนเอง จงให้เขานำไขมันมาพร้อมกับเนื้อหน้าอกนั้น เพื่อเอาเนื้อหน้าอกนั้นโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

7:30 His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, the fat with the breast, it shall he bring, that the breast may be waved for a wave offering before the LORD.

7:31 และจงให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา แต่เนื้อหน้าอกนั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา

7:31 And the priest shall burn the fat upon the altar: but the breast shall be Aaron's and his sons'.

7:32 และเนื้อโคนขาข้างขวา เจ้าทั้งหลายจงให้ปุโรหิตเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงจากเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า

7:32 And the right shoulder shall ye give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offerings.

7:33 ในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของอาโรน ผู้ที่ถวายเลือดแห่งเครื่องสันติบูชาและไขมัน จะได้รับเนื้อโคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา

7:33 He among the sons of Aaron, that offereth the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right shoulder for his part.

7:34 เพราะว่าเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น เราได้รับเอาจากชนชาติอิสราเอลจากเครื่องสันติบูชาของพวกเขา และได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่อาโรนผู้เป็นปุโรหิตและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์จากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”

7:34 For the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings, and have given them unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever from among the children of Israel.

7:35 นี่เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิมบุตรชายทั้งหลายของเขา จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ในวันที่ท่านมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ในตำแหน่งปุโรหิต

7:35 This is the portion of the anointing of Aaron, and of the anointing of his sons, out of the offerings of the LORD made by fire, in the day when he presented them to minister unto the LORD in the priest's office;

7:36 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้มอบแก่เขาทั้งหลาย ในวันที่ท่านได้เจิมเขาทั้งหลายไว้เป็นปุโรหิต เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเขา

7:36 Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.

7:37 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องบูชาไถ่การละเมิด เครื่องบูชาถวายตัว และเครื่องสันติบูชา

7:37 This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings;

7:38 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที่พระองค์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้ถวายเครื่องบูชาของพวกเขาแด่พระเยโฮวาห์ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

7:38 Which the LORD commanded Moses in mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD, in the wilderness of Sinai.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope