กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 19 / Leviticus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า
19:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Some Applications of God's Laws
19:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

19:2 “จงพูดกับบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า เจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์

19:2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the LORD your God am holy.

19:3 เจ้าทุกคนจะต้องเคารพบิดามารดาของตน และจะต้องถือรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า

19:3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the LORD your God.

19:4 เจ้าทั้งหลายอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหันไปนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระทั้งหลายไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า

19:4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the LORD your God.

19:5 และถ้าเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงถวายเครื่องสันติบูชานั้นด้วยความสมัครใจของตนเอง

19:5 And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the LORD, ye shall offer it at your own will.

19:6 จงรับประทานเครื่องบูชานั้นเสียในวันเดียวกันที่เจ้าทั้งหลายถวายเครื่องบูชานั้นและในวันรุ่งขึ้น และถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนถึงวันที่สาม จงเผาส่วนนั้นเสียด้วยไฟ

19:6 It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow: and if ought remain until the third day, it shall be burnt in the fire.

19:7 และถ้ารับประทานเครื่องบูชานั้นในวันที่สามก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย

19:7 And if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.

19:8 เพราะฉะนั้น ทุกคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา เพราะเขาได้ลบหลู่สิ่งบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน

19:8 Therefore every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the LORD: and that soul shall be cut off from among his people.

19:9 และเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาของพวกเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บข้าวที่ร่วงหล่นของเจ้า

19:9 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest.

19:10 และเจ้าอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บผลองุ่นทุกลูกในสวนองุ่นของเจ้า เจ้าจงเหลือสิ่งเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนและคนต่างชาติ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

19:10 And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the LORD your God.

19:11 เจ้าทั้งหลายอย่าลักทรัพย์ ทั้งอย่าคดโกงและโกหกต่อกันและกัน

19:11 Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.

19:12 และเจ้าทั้งหลายอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เราคือพระเยโฮวาห์

19:12 And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.

19:13 เจ้าอย่าฉ้อโกงเพื่อนบ้านของเจ้า ทั้งอย่าปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า

19:13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.

19:14 เจ้าอย่าสาปแช่งคนหูหนวก หรือวางสิ่งกีดขวางต่อหน้าคนตาบอดเพื่อให้เขาสะดุด แต่จงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์

19:14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD.

19:15 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม เจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือเห็นแก่หน้าคนใหญ่คนโต แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม

19:15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour.

19:16 เจ้าอย่าเทียวขึ้นเทียวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตน ทั้งเจ้าอย่าปองร้ายต่อโลหิตของเพื่อนบ้านของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์

19:16 Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the LORD.

19:17 เจ้าอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจของเจ้า แต่ในทุกกรณีเจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อไม่ต้องรับโทษเพราะบาปของเขา

19:17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.

19:18 เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทต่อลูกหลานแห่งชนชาติของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าเหมือนตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์

19:18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.

19:19 พวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา เจ้าอย่าให้สัตว์ของเจ้าผสมพันธุ์กับสัตว์ต่างชนิดกัน เจ้าอย่าหว่านเมล็ดพืชต่างพันธุ์ผสมกันไว้ในนาของเจ้า ทั้งเจ้าอย่าสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน

19:19 Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.

19:20 ถ้าผู้ใดก็ตามเข้านอนกับผู้หญิงที่เป็นทาสหญิง ที่ได้หมั้นกันไว้กับสามีแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือปล่อยนางเป็นอิสระ ก็จะต้องลงโทษนางด้วยแส้ แต่อย่าให้พวกเขาถึงตาย เพราะว่าทาสหญิงนั้นไม่เป็นอิสระ

19:20 And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free.

19:21 และจงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

19:21 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering.

19:22 และปุโรหิตจะต้องทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยการถวายแกะตัวผู้นั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำไป และเขาจะได้รับการอภัยบาปที่เขาได้กระทำไปแล้วนั้น

19:22 And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the LORD for his sin which he hath done: and the sin which he hath done shall be forgiven him.

19:23 และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าไปในแผ่นดินและจะได้ปลูกต้นไม้ทุกชนิดสำหรับใช้เป็นอาหาร ดังนั้นผลไม้ที่ได้นั้นเจ้าทั้งหลายจะต้องถือว่าไม่ได้เข้าสุหนัต สามปีจะถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตแก่พวกเจ้า อย่ารับประทานผลไม้นั้นเลย

19:23 And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised: three years shall it be as uncircumcised unto you: it shall not be eaten of.

19:24 แต่ในปีที่สี่ ผลไม้ทั้งหมดที่ได้นั้นจะเป็นของบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์

19:24 But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy to praise the LORD withal.

19:25 และในปีที่ห้า เจ้าทั้งหลายจะรับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลไม้ทวีขึ้นเพื่อพวกเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

19:25 And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof: I am the LORD your God.

19:26 เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ใด ๆ พร้อมกับเลือด และพวกเจ้าอย่าเป็นหมอผีหรือเป็นหมอดู

19:26 Ye shall not eat any thing with the blood: neither shall ye use enchantment, nor observe times.

19:27 เจ้าทั้งหลายอย่าตัดผมเป็นวงกลมรอบศีรษะของพวกเจ้า ทั้งเจ้าอย่าโกนมุมเคราของเจ้า

19:27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard.

19:28 เจ้าทั้งหลายอย่ากรีดเนื้อของพวกเจ้าเพราะเหตุคนตาย ทั้งอย่าทำเครื่องหมายสักใด ๆ ลงที่ตัวเจ้าทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์

19:28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD.

19:29 อย่าทำให้บุตรสาวของตนขายตัวด้วยทำให้นางเป็นหญิงโสเภณี เกรงว่าแผ่นดินนั้นจะตกเป็นที่ค้าขายโสเภณี และแผ่นดินจะเต็มไปด้วยความชั่ว

19:29 Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness.

19:30 เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

19:30 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.

19:31 อย่าเข้าเกี่ยวข้องกับพวกคนทรง ทั้งอย่าเที่ยวค้นหาพวกพ่อมดแม่มด เพื่อทำให้ตนเป็นมลทินเพราะพวกเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

19:31 Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God.

19:32 เจ้าจงลุกขึ้นเคารพคนผมหงอก และให้เกียรติต่อหน้าคนชรา และจงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์

19:32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God: I am the LORD.

19:33 และถ้าคนต่างชาติอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้าทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าบีบบังคับเขา

19:33 And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.

19:34 แต่คนต่างชาติที่อาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลายนั้น พวกเจ้าจงนับว่าเป็นเหมือนกับคนที่บังเกิดท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และเจ้าจงรักเขาเหมือนรักตนเอง เพราะว่าเจ้าทั้งหลายเคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า

19:34 But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the LORD your God.

19:35 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม ในการวัดความยาว ในการชั่งน้ำหนัก หรือในการนับจำนวน

19:35 Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure.

19:36 เจ้าทั้งหลายจงมีตาชั่งเที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้ได้พาเจ้าทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์

19:36 Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt.

19:37 ฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์”

19:37 Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them: I am the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope