กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 23 / Leviticus 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

วันสะบาโต
23:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Sabbath
23:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเจ้าทั้งหลายจะต้องประกาศว่าเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ คือเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของเรานั้นมีดังนี้

23:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

23:3 จงทำงานในกำหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแห่งการพักสงบ เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าทั้งหลายอย่าทำการงานใด ๆ ในวันนั้น วันนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์ในที่อยู่อาศัยทั้งหลายของพวกเจ้า

23:3 Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the LORD in all your dwellings.

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
23:4 นี่เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์ เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเจ้าทั้งหลายจะต้องประกาศตามเวลากำหนดของเทศกาลเลี้ยงเหล่านั้น

Passover and Feast of Unleavened Bread
23:4 These are the feasts of the LORD, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.

23:5 ในเวลาเย็น วันที่สิบสี่ของเดือนแรกเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์

23:5 In the fourteenth day of the first month at even is the LORD'S passover.

23:6 และในวันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถวายแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าทั้งหลายจะต้องรับประทานขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน

23:6 And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the LORD: seven days ye must eat unleavened bread.

23:7 ในวันแรกเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันนั้นพวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ

23:7 In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

23:8 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันนั้นพวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ”

23:8 But ye shall offer an offering made by fire unto the LORD seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

การถวายผลแรก
23:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

First Fruits
23:9 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:10 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่พวกเจ้า และจงเก็บเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้น ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจงนำเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในผลิตผลรุ่นแรกของพวกเจ้าไปให้ปุโรหิต

23:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

23:11 และเขาจะเอาฟ่อนข้าวนั้นโบกพัดไปมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อจะเป็นที่พอพระทัยสำหรับพวกเจ้า วันรุ่งขึ้นหลังจากวันสะบาโตปุโรหิตจะเอาฟ่อนข้าวนั้นโบกพัดไปมา

23:11 And he shall wave the sheaf before the LORD, to be accepted for you: on the morrow after the sabbath the priest shall wave it.

23:12 และในวันที่เจ้าทั้งหลายเอาฟ่อนข้าวโบกพัดไปมานั้น พวกเจ้าจงถวายลูกแกะตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่งปีปราศจากตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

23:12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.

23:13 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กันนั้น จะต้องเป็นแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันจงเป็นน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน

23:13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the LORD for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin.

23:14 และเจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานขนมปัง หรือข้าวคั่ว หรือข้าวสด จนกว่าจะถึงวันเดียวกันที่พวกเจ้าได้นำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าในบรรดาที่อยู่อาศัยของเจ้าทั้งหลาย

23:14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

เครื่องบูชาโบกพัดและเทศกาลเพ็นเทคอสต์
23:15 และจากวันที่เจ้าทั้งหลายได้นำฟ่อนข้าวแห่งเครื่องบูชาโบกพัดมาถวาย เจ้าทั้งหลายจงนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากวันสะบาโต จนครบเจ็ดวันสะบาโต

The Wave Loaves: Pentecost
23:15 And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:

23:16 เจ้าทั้งหลายจงนับไปให้ได้ห้าสิบวัน คือจนถึงวันรุ่งขึ้นหลังจากวันสะบาโตที่เจ็ด และพวกเจ้าจงถวายเครื่องธัญญบูชาใหม่แด่พระเยโฮวาห์

23:16 Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto the LORD.

23:17 เจ้าทั้งหลายจงนำขนมปังสองก้อนทำด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากที่อยู่อาศัยของพวกเจ้ามาโบกพัดไปมา ขนมปังนั้นจงทำด้วยแป้งละเอียด ใส่เชื้อแล้วอบ ขนมปังนั้นเป็นผลแรกถวายแด่พระเยโฮวาห์

23:17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals: they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the LORD.

23:18 และพร้อมกับขนมปังนั้นเจ้าทั้งหลายจงเอาลูกแกะเจ็ดตัวอายุไม่เกินหนึ่งปี ปราศจากตำหนิ วัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้สองตัวมาถวาย สัตว์เหล่านี้จะเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน คือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

23:18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto the LORD, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto the LORD.

23:19 แล้วเจ้าทั้งหลายจงถวายลูกแพะหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และลูกแกะสองตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีเป็นเครื่องสันติบูชา

23:19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings.

23:20 และปุโรหิตจงเอาสิ่งเหล่านี้โบกพัดไปมาพร้อมกับขนมปังจากผลแรก เป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร้อมกับลูกแกะสองตัว สัตว์เหล่านี้จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์สำหรับปุโรหิต

23:20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the LORD, with the two lambs: they shall be holy to the LORD for the priest.

23:21 และในวันเดียวกันนั้น เจ้าทั้งหลายจงประกาศว่า วันนั้นจงเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเจ้า ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ วันนั้นจงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ในบรรดาที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย

23:21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.

23:22 และเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของพวกเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บข้าวใด ๆ ที่ร่วงหล่นของเจ้า เจ้าจงเหลือสิ่งเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนและคนต่างชาติ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย”

23:22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am the LORD your God.

เทศกาลแห่งเสียงแตร
23:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Feast of Trumpets
23:23 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:24 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ในเดือนที่เจ็ด ในวันที่หนึ่งของเดือนนั้น เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันสะบาโต เป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์

23:24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.

23:25 ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ แต่พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

23:25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the LORD.

วันแห่งการลบมลทิน
23:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Day of Atonement
23:26 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:27 “เช่นเดียวกันในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนี้จะต้องเป็นวันแห่งการลบมลทิน วันนั้นจงให้เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง และนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

23:27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the LORD.

23:28 และในวันเดียวกันนั้น เจ้าทั้งหลายอย่าทำงานใด ๆ เพราะเป็นวันแห่งการลบมลทิน เพื่อจะทำการลบมลทินให้พวกเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

23:28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the LORD your God.

23:29 เพราะในวันเดียวกันนั้น ผู้ใดก็ตามที่ไม่ทรมานจิตใจ ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน

23:29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.

23:30 และในวันเดียวกันนั้น ผู้ใดก็ตามที่ทำการงานใด ๆ เราจะทำลายผู้นั้นเสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา

23:30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people.

23:31 เจ้าทั้งหลายอย่าทำงานใด ๆ เลย จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าในบรรดาที่อยู่อาศัยของเจ้าทั้งหลาย

23:31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

23:32 วันนั้นจงให้เป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแก่พวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง เริ่มตั้งแต่เวลาเย็นในวันที่เก้าของเดือน เจ้าทั้งหลายจะต้องฉลองวันสะบาโตของพวกเจ้า จากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น”

23:32 It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your sabbath.

เทศกาลแห่งการอยู่เพิง
23:33 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Feast of Tabernacles
23:33 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:34 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ดนี้ จงให้เป็นวันเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเวลาเจ็ดวัน

23:34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto the LORD.

23:35 ในวันแรกจะมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ

23:35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

23:36 ในเจ็ดวันนั้นเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ ในวันที่แปดจะเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ และในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ

23:36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein.

23:37 นี่เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งเจ้าทั้งหลายจะต้องประกาศเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้นำเครื่องบูชาด้วยไฟ เครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชา เครื่องสัตวบูชาและเครื่องดื่มบูชา มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทุกสิ่งตามวันกำหนดนั้น ๆ

23:37 These are the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:

23:38 นอกเหนือจากบรรดาวันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ และนอกเหนือจากของถวายทั้งหลายของพวกเจ้า และนอกเหนือจากเครื่องบูชาปฏิญาณทั้งหลายของพวกเจ้า และนอกเหนือจากบรรดาเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของพวกเจ้า ซึ่งเจ้าทั้งหลายนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์

23:38 Beside the sabbaths of the LORD, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the LORD.

23:39 เช่นเดียวกันในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด เมื่อเจ้าทั้งหลายได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั้นเข้ามาแล้ว พวกเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเวลาเจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็นวันสะบาโต และในวันที่แปดจะเป็นวันสะบาโต

23:39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the LORD seven days: on the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.

23:40 และในวันแรกเจ้าทั้งหลายจงนำกิ่งไม้จากต้นที่สวยงาม ใบอินทผลัม กิ่งไม้ที่มีใบดก และกิ่งต้นหลิวแห่งธารน้ำ และพวกเจ้าจงปีติยินดีอยู่เจ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

23:40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before the LORD your God seven days.

23:41 และเจ้าทั้งหลายจงถือเป็นเทศกาลเลี้ยงปีละเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงให้เทศกาลนี้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า เจ้าทั้งหลายจงฉลองเทศกาลเลี้ยงนี้ในเดือนที่เจ็ด

23:41 And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

23:42 เจ้าทั้งหลายจงอาศัยอยู่ในเพิงเป็นเวลาเจ็ดวัน ทุกคนที่เกิดในวงศ์วานแห่งอิสราเอลจงอาศัยอยู่ในเพิง

23:42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths:

23:43 เพื่อตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลายจะได้ทราบว่า เมื่อเราพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น เราได้ให้พวกเขาอาศัยอยู่ในเพิง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

23:43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

23:44 และดังนี้แหละ โมเสสได้ประกาศให้ชนชาติอิสราเอลทราบถึงเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์

23:44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope