กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 6 / Leviticus 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิดและการชดใช้
6:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Trespass Offerings and Restitution
6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:2 “ถ้าผู้ใดทำบาปและทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และโกหกต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือในเรื่องมิตรภาพ หรือในสิ่งที่ใช้ความรุนแรงไปแย่งชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา

6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;

6:3 หรือพบสิ่งที่หายไปแล้วและโกหกเกี่ยวกับสิ่งนั้น และสาบานตนเป็นความเท็จ ในข้อใด ๆ เหล่านี้ที่ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำก็เป็นบาป

6:3 Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:

6:4 ดังนั้นเพราะเขาได้กระทำบาปแล้วและมีความผิด จงให้เขาคืนของที่เขาได้มาโดยการชิงมานั้นเสีย หรือสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยการหลอกลวง หรือสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือสิ่งที่หายไปที่เขาได้พบนั้น

6:4 Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,

6:5 หรือสิ่งสารพัดที่เขาได้สาบานเท็จไว้ เขาจะต้องคืนให้เต็มตามจำนวน และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าและมอบให้แก่เจ้าของของสิ่งเหล่านั้น ในวันที่ถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขา

6:5 Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.

6:6 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

6:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:

6:7 และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รับการอภัยในสิ่งสารพัดที่เขาได้กระทำซึ่งเป็นการละเมิดนั้น”

6:7 And the priest shall make an atonement for him before the LORD: and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.

ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
6:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Priest and Burnt Offerings
6:8 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:9 “จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา คือเป็นเครื่องเผาบูชา เพราะการเผาได้อยู่บนแท่นบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้า และจงให้ไฟบนแท่นบูชาลุกอยู่เรื่อยไป

6:9 Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering: It is the burnt offering, because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it.

6:10 และจงให้ปุโรหิตสวมเครื่องยศผ้าป่านของตน และสวมกางเกงผ้าป่านที่ร่างกายของเขา และให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่เผาเครื่องบูชาแล้วซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้น และจงให้เขานำมูลเถ้านั้นไปไว้ข้างแท่นบูชา

6:10 And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar.

6:11 และจงให้เขาถอดเครื่องยศที่สวมอยู่ออก และสวมเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่ง และนำมูลเถ้านั้นออกไปข้างนอกค่ายยังสถานที่ที่สะอาด

6:11 And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place.

6:12 และให้รักษาไฟที่อยู่บนแท่นบูชาให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลย และจงให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าบนแท่นบูชา และให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่นบูชา และจงให้เขาเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชานั้น

6:12 And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out: and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.

6:13 ต้องรักษาไฟให้ติดอยู่บนแท่นบูชาเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด

6:13 The fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out.

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา
6:14 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องธัญญบูชา จงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนถวายเครื่องธัญญบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่หน้าแท่นบูชา

Law of the Meat Offering
6:14 And this is the law of the meat offering: the sons of Aaron shall offer it before the LORD, before the altar.

6:15 และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือมาจากเครื่องธัญญบูชา กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดซึ่งอยู่บนเครื่องธัญญบูชา และจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาเป็นที่ระลึก เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

6:15 And he shall take of it his handful, of the flour of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense which is upon the meat offering, and shall burn it upon the altar for a sweet savour, even the memorial of it, unto the LORD.

6:16 และส่วนที่เหลืออยู่นั้นจงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขารับประทาน ให้รับประทานพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อในสถานที่บริสุทธิ์ จงให้เขาทั้งหลายรับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน

6:16 And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat: with unleavened bread shall it be eaten in the holy place; in the court of the tabernacle of the congregation they shall eat it.

6:17 อย่าใส่เชื้อในขนมปังนั้นแล้วอบ เราได้ให้ส่วนนี้เป็นส่วนของเครื่องบูชาด้วยไฟของเราสำหรับเขาทั้งหลาย เป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่บาป และเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

6:17 It shall not be baken with leaven. I have given it unto them for their portion of my offerings made by fire; it is most holy, as is the sin offering, and as the trespass offering.

6:18 และจงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางลูกหลานของอาโรนรับประทานสิ่งเหล่านี้ จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลายเกี่ยวกับเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทุกคนที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์”

6:18 All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute for ever in your generations concerning the offerings of the LORD made by fire: every one that toucheth them shall be holy.

บรรดาเครื่องธัญญบูชาของปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด
6:19 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Every Meat Offering for Priests to Be Wholly Burned
6:19 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:20 “นี่เป็นเครื่องบูชาของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ที่พวกเขาจะต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันที่เขารับการเจิม คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชาประจำ ให้ถวายตอนเช้าครึ่งหนึ่ง และตอนเย็นครึ่งหนึ่ง

6:20 This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the LORD in the day when he is anointed; the tenth part of an ephah of fine flour for a meat offering perpetual, half of it in the morning, and half thereof at night.

6:21 จงทำเครื่องธัญญบูชาคลุกเคล้าด้วยน้ำมันปิ้งในกระทะเหล็ก และเมื่อปิ้งแล้วเจ้าจงนำเข้ามา และทุกแผ่นของเครื่องธัญญบูชาที่ปิ้งแล้ว เจ้าจงถวายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

6:21 In a pan it shall be made with oil; and when it is baken, thou shalt bring it in: and the baken pieces of the meat offering shalt thou offer for a sweet savour unto the LORD.

6:22 และจงให้ปุโรหิตจากบุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้ถูกเจิมตั้งแทนเขาถวายสิ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แด่พระเยโฮวาห์ จงให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดเสีย

6:22 And the priest of his sons that is anointed in his stead shall offer it: it is a statute for ever unto the LORD; it shall be wholly burnt.

6:23 ด้วยว่าบรรดาเครื่องธัญญบูชาสำหรับปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทานเครื่องธัญญบูชานั้น”

6:23 For every meat offering for the priest shall be wholly burnt: it shall not be eaten.

เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
6:24 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Sin Offering is Holy
6:24 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:25 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป จงฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่ฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด

6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy.

6:26 จงให้ปุโรหิตผู้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั้น ให้เขารับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ ในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน

6:26 The priest that offereth it for sin shall eat it: in the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation.

6:27 สิ่งใด ๆ ก็ตามที่จะแตะต้องเนื้อสัตว์นั้นก็จะบริสุทธิ์ และเมื่อประพรมแล้วมีเลือดของสัตว์นั้นติดบนเครื่องยศใด ๆ เจ้าจงซักเครื่องยศส่วนที่ติดเลือดนั้นในสถานที่บริสุทธิ์

6:27 Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy: and when there is sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled in the holy place.

6:28 แต่จงทำลายภาชนะดินเผาที่ใช้ต้มเนื้อนั้นเสีย และถ้าต้มในภาชนะทองเหลืองก็จงขัดและล้างเสียด้วยน้ำ

6:28 But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden in a brasen pot, it shall be both scoured, and rinsed in water.

6:29 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด

6:29 All the males among the priests shall eat thereof: it is most holy.

6:30 และเครื่องบูชาไถ่บาป ซึ่งได้นำเลือดเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปในสถานที่บริสุทธิ์นั้น อย่ารับประทานเลย เครื่องบูชาไถ่บาปนั้นต้องเผาไฟเสีย”

6:30 And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place, shall be eaten: it shall be burnt in the fire.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope