กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 26 / Leviticus 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

ทรงทบทวนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวันสะบาโตและรูปเคารพ
26:1 “เจ้าทั้งหลายอย่าทำรูปเคารพหรือรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัว หรืออย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัว หรือเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งรูปสัณฐานใด ๆ ที่ทำด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของพวกเจ้า เพื่อกราบไหว้รูปนั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

Sabbath and Idolatry Laws Repeated
26:1 Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.

26:2 เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

26:2 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.

ทรงสัญญาว่าจะอวยพรแก่คนที่กระทำความชอบธรรม
26:3 ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและรักษาบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม

Blessings Promised for Righteousness
26:3 If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;

26:4 ดังนั้น เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าทั้งหลาย และแผ่นดินจะบังเกิดพืชผลและบรรดาต้นไม้ในไร่นาจะบังเกิดผล

26:4 Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.

26:5 และเวลานวดข้าวของพวกเจ้าจะยืดยาวถึงฤดูเก็บผลองุ่น และฤดูเก็บผลองุ่นจะยืดยาวไปถึงฤดูหว่าน และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานอาหารของพวกเจ้าอย่างอิ่มหนำ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายอย่างปลอดภัย

26:5 And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

26:6 และเราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน และเจ้าทั้งหลายจะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่จะทำให้พวกเจ้ากลัว และเราจะกำจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดิน ทั้งดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายเลย

26:6 And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.

26:7 และเจ้าทั้งหลายจะขับไล่บรรดาศัตรูของพวกเจ้า และเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าทั้งหลายด้วยดาบ

26:7 And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

26:8 และเจ้าทั้งหลายห้าคนจะขับไล่ศัตรูหนึ่งร้อยคน และพวกเจ้าหนึ่งร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหนึ่งหมื่นคนให้หนีไป และบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าพวกเจ้าด้วยดาบ

26:8 And five of you shall chase an hundred, and an hundred of you shall put ten thousand to flight: and your enemies shall fall before you by the sword.

26:9 เพราะเราจะเอาใจใส่เอ็นดูเจ้าทั้งหลาย และจะกระทำให้พวกเจ้ามีลูกดกและเจ้าทั้งหลายจะทวีมากขึ้น และตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้า

26:9 For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.

26:10 และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานของเก่าที่เก็บสะสมไว้ และจะต้องเอาของเก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่นั้น

26:10 And ye shall eat old store, and bring forth the old because of the new.

26:11 และเราจะตั้งพลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจิตใจของเราจะไม่เกลียดชังพวกเจ้า

26:11 And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

26:12 และเราจะดำเนินท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา

26:12 And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.

26:13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ผู้นำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้เป็นทาสของพวกเขา และเราได้หักแอกของเจ้าทั้งหลายเสีย เพื่อให้พวกเจ้ายืนตัวตรงได้

26:13 I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your yoke, and made you go upright.

บทลงโทษต่าง ๆ เพราะความบาป
26:14 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังเรา และจะไม่กระทำตามบทบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้

Punishments That Result from Sin
26:14 But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments;

26:15 และถ้าเจ้าทั้งหลายจะดูหมิ่นกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา หรือถ้าจิตใจของพวกเจ้าเกลียดชังคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่กระทำตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่พวกเจ้าฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา

26:15 And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant:

26:16 เช่นเดียวกันเราจะกระทำดังนี้แก่เจ้าทั้งหลาย คือเราจะตั้งความหวาดกลัวต่อหน้าพวกเจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บไข้ ซึ่งจะทำให้นัยน์ตาทรุดโทรม และกระทำให้จิตใจเศร้าหมอง และเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า เพราะบรรดาศัตรูของพวกเจ้าจะมากินพืชผลนั้น

26:16 I also will do this unto you; I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart: and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.

26:17 และเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้เจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าจะล้มตายต่อหน้าบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลาย บรรดาคนที่เกลียดชังพวกเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ติดตามเจ้าทั้งหลาย

26:17 And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies: they that hate you shall reign over you; and ye shall flee when none pursueth you.

26:18 และถ้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังเราเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ดังนั้น เราจึงจะลงโทษพวกเจ้าให้ทวีขึ้นอีกเจ็ดเท่าเพราะเหตุบาปของเจ้าทั้งหลาย

26:18 And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins.

26:19 และเราจะทำลายความเห่อเหิมในกำลังอำนาจของเจ้าทั้งหลาย และเราจะกระทำให้ฟ้าสวรรค์ของพวกเจ้าเป็นเหมือนเหล็ก และพื้นดินของเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนทองเหลือง

26:19 And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron, and your earth as brass:

26:20 และเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่า ๆ เพราะว่าแผ่นดินของพวกเจ้าจะไม่บังเกิดพืชผลของมัน ทั้งต้นไม้ต่าง ๆ ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลของมัน

26:20 And your strength shall be spent in vain: for your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits.

26:21 และถ้าเจ้าทั้งหลายยังดำเนินขัดแย้งต่อเราอยู่ และจะไม่ตั้งใจฟังเรา เราจะนำภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังพวกเจ้าตามบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย

26:21 And if ye walk contrary unto me, and will not hearken unto me; I will bring seven times more plagues upon you according to your sins.

26:22 และเราจะปล่อยบรรดาสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย ซึ่งจะแย่งชิงลูกหลานของเจ้าทั้งหลาย และทำลายสัตว์ใช้งานของพวกเจ้า และทำให้เจ้าทั้งหลายเหลืออยู่น้อยคน และถนนหลวงของพวกเจ้าก็จะร้างเปล่าไป

26:22 I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number; and your high ways shall be desolate.

26:23 และถ้าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายยังไม่หันมาหาเรา แต่ยังจะดำเนินขัดแย้งต่อเราอยู่

26:23 And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me;

26:24 ดังนั้น เราจะดำเนินขัดแย้งต่อเจ้าทั้งหลายด้วย และจะลงโทษแก่พวกเจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย

26:24 Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet seven times for your sins.

26:25 และเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าทั้งหลาย ซึ่งจะแก้แค้นการโต้เถียงเรื่องพันธสัญญาของเรา และเมื่อพวกเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ภายในนครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำโรคร้ายมาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของศัตรู

26:25 And I will bring a sword upon you, that shall avenge the quarrel of my covenant: and when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you; and ye shall be delivered into the hand of the enemy.

26:26 และเมื่อเราทำลายเสบียงอาหารของเจ้าทั้งหลายแล้ว ผู้หญิงสิบคนจะอบขนมปังของพวกเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว และต่อไปพวกเขาจะมอบขนมปังนั้นให้เจ้าทั้งหลายตามน้ำหนัก พวกเจ้าจะรับประทานและจะไม่อิ่ม

26:26 And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight: and ye shall eat, and not be satisfied.

26:27 และถ้าเจ้าทั้งหลายยังไม่ตั้งใจฟังเราเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ดำเนินขัดแย้งต่อเรา

26:27 And if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me;

26:28 ดังนั้น เราจะดำเนินขัดแย้งต่อเจ้าทั้งหลายอย่างเดือดดาลด้วย และเรา คือเราเอง จะลงโทษแก่พวกเจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะบาปทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลาย

26:28 Then I will walk contrary unto you also in fury; and I, even I, will chastise you seven times for your sins.

26:29 และเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อบุตรชายทั้งหลายของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อบุตรสาวทั้งหลายของพวกเจ้า

26:29 And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat.

26:30 และเราจะทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพวกเจ้า และโค่นทำลายรูปเคารพทั้งหลายของพวกเจ้า และโยนศพของเจ้าทั้งหลายลงเหนือซากรูปเคารพทั้งหลายของพวกเจ้า และจิตใจของเราจะเกลียดชังเจ้าทั้งหลาย

26:30 And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcases upon the carcases of your idols, and my soul shall abhor you.

26:31 และเราจะกระทำให้นครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลายถูกทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า และจะกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของพวกเจ้าถูกทิ้งร้าง และเราจะไม่ดมกลิ่นอันหอมหวานของเจ้าทั้งหลาย

26:31 And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours.

คำพยากรณ์ถึงการถูกกวาดไปเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
26:32 และเราจะนำแผ่นดินนั้นไปสู่การรกร้าง และบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะตกตะลึงเพราะแผ่นดินนั้น

Captivity and Dispersion Foretold
26:32 And I will bring the land into desolation: and your enemies which dwell therein shall be astonished at it.

26:33 และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และเราจะชักดาบออกมาไล่ตามเจ้าทั้งหลาย และแผ่นดินของพวกเจ้าจะรกร้าง และนครต่าง ๆ ของเจ้าทั้งหลายจะถูกทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า

26:33 And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you: and your land shall be desolate, and your cities waste.

26:34 ดังนั้น แผ่นดินจะชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมันตราบเท่าที่แผ่นดินนั้นยังว่างเปล่าอยู่ และเจ้าทั้งหลายต้องไปอยู่ในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเจ้า ซึ่งขณะนั้นแผ่นดินก็จะได้หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมัน

26:34 Then shall the land enjoy her sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemies' land; even then shall the land rest, and enjoy her sabbaths.

26:35 ตราบเท่าที่แผ่นดินยังว่างเปล่าอยู่ มันก็จะได้หยุดพัก เพราะแผ่นดินไม่ได้หยุดพักในสะบาโตทั้งหลายของพวกเจ้า ขณะเมื่อเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

26:35 As long as it lieth desolate it shall rest; because it did not rest in your sabbaths, when ye dwelt upon it.

26:36 และสำหรับคนเหล่านั้นของพวกเจ้าที่ยังเหลืออยู่ เราจะให้พวกเขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลาย และเสียงใบไม้ไหวจะไล่ตามพวกเขา และเขาทั้งหลายจะหนีไป เหมือนหนีจากดาบ และพวกเขาจะล้มลงทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตาม

26:36 And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.

26:37 และเขาทั้งหลายจะล้มลงทับกันและกัน เหมือนหนีจากดาบทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตาม และเจ้าทั้งหลายจะไม่มีกำลังต่อต้านบรรดาศัตรูของพวกเจ้า

26:37 And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none pursueth: and ye shall have no power to stand before your enemies.

26:38 และเจ้าทั้งหลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเจ้าจะกินเจ้าทั้งหลายเสีย

26:38 And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall eat you up.

26:39 และสำหรับคนเหล่านั้นของพวกเจ้าที่ยังเหลืออยู่จะทรุดโทรมไปในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเจ้าทั้งหลายนั้น เพราะความชั่วช้าของตน และเพราะความชั่วช้าของบรรพบุรุษของตน พวกเขาจะต้องทรุดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย

26:39 And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your enemies' lands; and also in the iniquities of their fathers shall they pine away with them.

พระเจ้าจะไม่ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
26:40 แต่ถ้าเขาทั้งหลายจะสารภาพความชั่วช้าของพวกเขา และความชั่วช้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ซึ่งพวกเขากระทำการละเมิดต่อเรา ด้วยการละเมิดของเขาทั้งหลายนั้น และที่พวกเขาได้ดำเนินขัดแย้งต่อเราด้วย

God Will not Forsake Abrahamic Covenant
26:40 If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;

26:41 และที่เราได้ดำเนินขัดแย้งต่อเขาทั้งหลายด้วย และได้นำพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลาย ดังนั้นถ้าจิตใจที่ไม่ได้เข้าสุหนัตของพวกเขาถ่อมลงแล้ว และจากนั้นเขาทั้งหลายยอมรับโทษเพราะความชั่วช้าของพวกเขาแล้ว

26:41 And that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept of the punishment of their iniquity:

26:42 ดังนั้น เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสอัค และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออับราฮัมด้วย และเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้น

26:42 Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land.

26:43 แผ่นดินจะต้องถูกละไว้จากเขาทั้งหลายด้วย และจะได้ชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั้นของมัน ขณะที่มันยังว่างเปล่าอยู่โดยไม่มีพวกเขา และเขาทั้งหลายจะยอมรับโทษเพราะความชั่วช้าของพวกเขา เพราะว่า เหตุเพราะเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และเพราะจิตใจของพวกเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา

26:43 The land also shall be left of them, and shall enjoy her sabbaths, while she lieth desolate without them: and they shall accept of the punishment of their iniquity: because, even because they despised my judgments, and because their soul abhorred my statutes.

26:44 และถึงอย่างนั้นก็ดี เมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของพวกเขา เราจะไม่ละทิ้งเขาทั้งหลายเสีย ทั้งเราจะไม่เกลียดชังพวกเขาเพื่อทำลายเขาทั้งหลายเสียให้หมดทีเดียว และเพื่อทำลายพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อพวกเขาเสีย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย

26:44 And yet for all that, when they be in the land of their enemies, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them: for I am the LORD their God.

26:45 แต่เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเราจะระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ซึ่งเราได้นำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ต่อสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์”

26:45 But I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I might be their God: I am the LORD.

26:46 สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ทั้งหลาย คำตัดสินทั้งปวง และพระราชบัญญัติทั้งสิ้น ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือของโมเสส

26:46 These are the statutes and judgments and laws, which the LORD made between him and the children of Israel in mount Sinai by the hand of Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope