กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 4 / Leviticus 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่บาป
4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Sin Offerings
4:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

4:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำบาปต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และจะละเมิดต่อพระบัญญัติเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด

4:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them:

4:3 ถ้าปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ได้กระทำบาปตามอย่างบาปของประชากร สำหรับบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น ก็ให้เขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

4:3 If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people; then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the LORD for a sin offering.

4:4 และจงให้เขานำวัวหนุ่มนั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้เขาวางมือของตนบนหัววัวตัวนั้น และให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:4 And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the LORD; and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the LORD.

4:5 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะต้องเอาเลือดวัวหนุ่มนั้น และนำเลือดนั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:5 And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood, and bring it to the tabernacle of the congregation:

4:6 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือด และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านแห่งสถานบริสุทธิ์เจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:6 And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before the LORD, before the vail of the sanctuary.

4:7 และปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดวัวหนุ่มทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:7 And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.

4:8 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวหนุ่มที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

4:8 And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

4:9 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

4:9 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away,

4:10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวหนุ่มที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องเผาบูชา

4:10 As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.

4:11 และหนังของวัวหนุ่มพร้อมกับเนื้อวัวทั้งหมด หัว ขา เครื่องในและมูลของมัน

4:11 And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,

4:12 คือวัวหนุ่มทั้งตัวนั้น จงให้เขาเอาออกไปเสียข้างนอกค่ายถึงสถานที่ที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้า และให้เผามันเสียบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ไหนก็จงให้เผามันเสียที่นั่น

4:12 Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire: where the ashes are poured out shall he be burnt.

4:13 และถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำบาปเพราะความไม่รู้ และบาปนั้นถูกซ่อนไว้จากสายตาของที่ประชุม และพวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:13 And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which should not be done, and are guilty;

4:14 เมื่อบาปที่พวกเขาได้กระทำนั้นเป็นที่ล่วงรู้แล้ว ก็จงให้ชุมนุมชนถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวสำหรับบาปนั้น และให้นำวัวนั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:14 When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.

4:15 และจงให้พวกผู้อาวุโสของชุมนุมชนวางมือของตนบนหัวของวัวหนุ่มนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:15 And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the LORD: and the bullock shall be killed before the LORD.

4:16 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะนำเลือดของวัวหนุ่มนั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:16 And the priest that is anointed shall bring of the bullock's blood to the tabernacle of the congregation:

4:17 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือดเล็กน้อย และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:17 And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the vail.

4:18 และเขาจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชา ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:18 And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.

4:19 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้นั้น และเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา

4:19 And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.

4:20 และเขาจงกระทำอย่างนี้แก่วัวหนุ่มนี้ คือเขาได้กระทำแก่วัวหนุ่มที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ให้เขากระทำแก่วัวหนุ่มนี้อย่างนั้น และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา และเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัย

4:20 And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this: and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them.

4:21 และจงให้เขาเอาวัวหนุ่มนั้นออกไปเสียข้างนอกค่าย และเผาวัวนั้นเสียอย่างกับที่เขาเผาวัวตัวแรกนั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของชุมนุมชน

4:21 And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.

4:22 เมื่อผู้ครอบครองกระทำบาป และได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาประการหนึ่งประการใดเพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the LORD his God concerning things which should not be done, and is guilty;

4:23 หรือถ้าบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว เขาจะต้องนำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิ

4:23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:

4:24 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวแพะตัวนั้น และให้ฆ่าแพะตัวนั้นเสียในสถานที่ที่เขาฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

4:24 And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.

4:25 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องเผาบูชา

4:25 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering.

4:26 และเขาจงเผาไขมันทั้งหมดของแพะตัวนั้นเสียบนแท่นบูชา เช่นเดียวกับไขมันที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา สำหรับบาปของเขา และเขาจะได้รับการอภัย

4:26 And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him.

4:27 และถ้าประชากรทั่วไปคนหนึ่งคนใดกระทำบาปเพราะความไม่รู้ คือเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and be guilty;

4:28 หรือถ้าบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว ก็จงให้เขานำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวเมียหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิ สำหรับบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น

4:28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.

4:29 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นในสถานที่ที่ถวายเครื่องเผาบูชา

4:29 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering.

4:30 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแพะนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชานั้น

4:30 And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar.

4:31 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากแพะตัวนั้น อย่างที่เอาไขมันออกเสียจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับการอภัย

4:31 And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the LORD; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.

4:32 และถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เขาจะต้องนำลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมา

4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.

4:33 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าลูกแกะตัวนั้นเสียเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา

4:33 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.

4:34 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชา

4:34 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar:

4:35 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากลูกแกะนั้น อย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา เหมือนเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น และเขาจะได้รับการอภัย”

4:35 And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope