กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 24 / Leviticus 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

น้ำมันมะกอกสำหรับคันประทีป
24:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Olive Oil for the Lampstand
24:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

24:2 “จงบัญชาแก่ชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่คั้นไว้นั้นมาให้เจ้าสำหรับจุดประทีป เพื่อจะทำให้คันประทีปนั้นลุกอยู่เสมอ

24:2 Command the children of Israel, that they bring unto thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually.

24:3 ข้างนอกม่านของหีบพระโอวาท ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน จงให้อาโรนจัดเตรียมประทีปนั้นอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงรุ่งเช้า จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า

24:3 Without the vail of the testimony, in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD continually: it shall be a statute for ever in your generations.

24:4 จงให้เขาจัดเตรียมประทีปซึ่งอยู่บนคันประทีปบริสุทธิ์ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่เสมอ

24:4 He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually.

ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
24:5 เจ้าจงเอาแป้งละเอียด และอบขนมปังสิบสองก้อน แต่ละก้อนใช้แป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์

The Twelve Loaves of Showbread
24:5 And thou shalt take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth deals shall be in one cake.

24:6 และเจ้าจงจัดขนมปังนั้นวางบนโต๊ะบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นสองแถว ๆ ละหกก้อน

24:6 And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the LORD.

24:7 และเจ้าจงเอากำยานบริสุทธิ์ใส่ไว้แต่ละแถว เพื่อจะให้อยู่บนขนมปังเป็นที่ระลึก คือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

24:7 And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD.

24:8 ทุก ๆ วันสะบาโตจงให้เขาจัดเตรียมขนมปังไว้ให้เป็นระเบียบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ คือเอามาจากชนชาติอิสราเอลเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์

24:8 Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant.

24:9 และขนมปังนี้จงให้เป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และพวกเขาจงรับประทานขนมปังนี้ในสถานที่บริสุทธิ์ เพราะขนมปังนี้เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดสำหรับพระองค์ที่ได้จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์”

24:9 And it shall be Aaron's and his sons'; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute.

บทลงโทษสำหรับการหมิ่นประมาทและอาชญากรรมอื่น ๆ
24:10 และบุตรชายคนหนึ่งของหญิงคนอิสราเอล ซึ่งบิดาของเขาเป็นคนอียิปต์ ออกไปท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และบุตรชายของหญิงคนอิสราเอลคนนี้กับชายคนอิสราเอลคนหนึ่งได้ทะเลาะวิวาทกันในค่าย

Punishment for Blasphemy and Other Crimes
24:10 And the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel: and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp;

24:11 และบุตรชายของหญิงคนอิสราเอลคนนั้นได้หมิ่นประมาทและได้แช่งด่าพระนามของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายได้นำตัวเขามายังโมเสส (และมารดาของเขาชื่อเชโลมิทบุตรสาวของดิบรีคนเผ่าดาน)

24:11 And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the LORD, and cursed. And they brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:)

24:12 และพวกเขาจึงควบคุมเขาไว้จนกว่าพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์จะเป็นที่เปิดเผยต่อเขาทั้งหลาย

24:12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them.

24:13 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

24:13 And the LORD spake unto Moses, saying,

24:14 “จงนำผู้ที่แช่งด่านั้นออกไปข้างนอกค่าย และให้บรรดาผู้ที่ได้ยินเขาพูดวางมือของตนไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดาชุมนุมชนเอาหินขว้างเขาเสีย

24:14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.

24:15 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ผู้ใดก็ตามแช่งด่าพระเจ้าของเขา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปของเขา

24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin.

24:16 และผู้ใดที่หมิ่นประมาทพระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และจงให้ชุมนุมชนทั้งหมดเอาหินขว้างเขาให้ตาย คนต่างชาติหรือชาวเมืองนั้นก็ดี เมื่อเขาหมิ่นประมาทพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกประหารชีวิต

24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death.

24:17 และผู้ที่ฆ่าผู้อื่นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

24:17 And he that killeth any man shall surely be put to death.

24:18 และผู้ที่ฆ่าสัตว์จะต้องชดใช้สิ่งนั้น สัตว์แทนสัตว์

24:18 And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.

24:19 และถ้าผู้ใดทำให้เพื่อนบ้านของตนมีตำหนิ เขาทำให้มีตำหนิอย่างไร ก็จงให้ทำแก่เขาอย่างนั้น

24:19 And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him;

24:20 กระดูกหักแทนกระดูกหัก ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขาทำให้ผู้อื่นมีตำหนิอย่างไร เขาก็จะต้องถูกทำให้มีตำหนิอย่างนั้นเหมือนกัน

24:20 Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.

24:21 และผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ ผู้นั้นจะต้องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดที่ฆ่าคน ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต

24:21 And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.

24:22 เจ้าทั้งหลายจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับคนต่างชาติ และสำหรับชาวเมืองของตน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

24:22 Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country: for I am the LORD your God.

24:23 และโมเสสพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขาพาคนที่แช่งด่านั้นออกไปนอกค่าย และเอาหินขว้างเขาเสีย และชนชาติอิสราเอลกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

24:23 And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the LORD commanded Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope