กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 9 / 2 Samuel 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดแสดงความเมตตาต่อเมฟีโบเชท
9:1 และดาวิดตรัสว่า “วงศ์วานของซาอูลมีเหลืออยู่บ้างหรือไม่ เพื่อเราจะแสดงความเมตตาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธาน”

David and Crippled Mephibosheth
9:1 And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan's sake?

9:2 และในวงศ์วานของซาอูลมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อศิบา และเมื่อพวกเขาเรียกเขาให้มาเฝ้าดาวิด กษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าคือศิบาหรือ” และเขาทูลว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์คือศิบา”

9:2 And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he.

9:3 และกษัตริย์ได้ตรัสว่า “ไม่มีใครในวงศ์วานของซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือ เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา” และศิบากราบทูลกษัตริย์ว่า “ยังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง ซึ่งเท้าทั้งสองของท่านเป็นง่อย”

9:3 And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may shew the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet.

9:4 และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เขาอยู่ที่ไหน” และศิบาได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ท่านอยู่ในบ้านของมาคีร์บุตรชายของอัมมีเอลในเมืองโลเดบาร์”

9:4 And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar.

9:5 แล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั่งให้คนไปนำท่านมาจากบ้านของมาคีร์บุตรชายของอัมมีเอลที่โลเดบาร์

9:5 Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar.

9:6 บัดนี้ เมื่อเมฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิด ท่านซบหน้าลงและกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า “เมฟีโบเชทเอ๋ย” และท่านทูลตอบว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์”

9:6 Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant!

9:7 และดาวิดตรัสกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราจะแสดงความเมตตาต่อเจ้าเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของเจ้า และเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของเจ้าคืนให้แก่เจ้า และเจ้าจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป”

9:7 And David said unto him, Fear not: for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually.

9:8 และท่านก็กราบถวายบังคมและทูลว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งพระองค์จะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระองค์”

9:8 And he bowed himself, and said, What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?

9:9 แล้วกษัตริย์ตรัสเรียกศิบาผู้รับใช้ของซาอูล และตรัสกับเขาว่า “บรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอูลและของวงศ์วานทั้งสิ้นของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรสแห่งเจ้านายของเจ้าแล้ว

9:9 Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house.

9:10 ฉะนัน ตัวเจ้า พวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า จงทำนาให้เขา และเจ้าจงนำผลผลิตที่ได้นั้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้น จะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไป” เวลานั้นศิบามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยี่สิบคน

9:10 Thou therefore, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat: but Mephibosheth thy master's son shall eat bread alway at my table. Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.

9:11 แล้วศิบาได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์จะกระทำตามทุกอย่างที่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์นั้น” กษัตริย์ได้ตรัสว่า “สำหรับเมฟีโบเชทนั้น เขาจะรับประทานที่โต๊ะของเรา เหมือนอย่างเป็นโอรสคนหนึ่งของกษัตริย์”

9:11 Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table, as one of the king's sons.

9:12 และเมฟีโบเชทมีบุตรชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่ามีคา และทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของศิบาได้เป็นผู้รับใช้ของเมฟีโบเชท

9:12 And Mephibosheth had a young son, whose name was Micha. And all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth.

9:13 ดังนั้น เมฟีโบเชทได้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษัตริย์เสมอ และเท้าของท่านเป็นง่อยทั้งสองข้าง

9:13 So Mephibosheth dwelt in Jerusalem: for he did eat continually at the king's table; and was lame on both his feet.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope