กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 4 / 2 Samuel 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

อิชโบเชทถูกฆ่า
4:1 และเมื่อราชโอรสของซาอูลทรงได้ยินว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตที่เฮโบรนแล้ว พระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนกำลังลง และอิสราเอลทั้งปวงก็เป็นทุกข์

Ish-bosheth Murdered
4:1 And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were feeble, and all the Israelites were troubled.

4:2 และราชโอรสของซาอูลยังมีชายอีกสองคนที่เป็นหัวหน้ากองกำลัง ชื่อของคนหนึ่งคือบาอานาห์ และชื่อของอีกคนหนึ่งคือเรคาบ ทั้งสองคนเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย

4:2 And Saul's son had two men that were captains of bands: the name of the one was Baanah, and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon a Beerothite, of the children of Benjamin: (for Beeroth also was reckoned to Benjamin:

4:3 และชาวเบเอโรทหนีไปยังเมืองกิททาอิม และเป็นผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้)

4:3 And the Beerothites fled to Gittaim, and were sojourners there until this day.)

4:4 และโยนาธานราชโอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อย เด็กคนนี้มีอายุห้าขวบ ครั้นเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากยิสเรเอลนั้น พี่เลี้ยงของเขาได้อุ้มเขาขึ้นและหนีไป และต่อมาเมื่อพี่เลี้ยงรีบหนีไปนั้นเด็กก็หล่นลงและเป็นง่อย ชื่อของท่านคือเมฟีโบเชท

4:4 And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up, and fled: and it came to pass, as she made haste to flee, that he fell, and became lame. And his name was Mephibosheth.

4:5 และบุตรชายทั้งสองของริมโมน ชาวเบเอโรท คือเรคาบและบาอานาห์นั้นได้ออกไป และพอแดดร้อนจัดก็มาถึงตำหนักของอิชโบเชท ขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมอยู่บนแท่นบรรทมตอนเที่ยงวัน

4:5 And the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Baanah, went, and came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a bed at noon.

4:6 และเขาทั้งสองเข้าไปกลางตำหนัก ทำเหมือนพวกเขาจะขนข้าวสาลี และเขาทั้งสองได้แทงพระองค์ใต้กระดูกซี่โครงที่ห้า และเรคาบกับบาอานาห์พี่ชายของเขาได้หนีไป

4:6 And they came thither into the midst of the house, as though they would have fetched wheat; and they smote him under the fifth rib: and Rechab and Baanah his brother escaped.

4:7 เพราะว่าเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้น พระองค์บรรทมอยู่บนแท่นบรรทมในห้องบรรทมของพระองค์ พวกเขาได้ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์และตัดพระเศียรของพระองค์เสีย แล้วนำพระเศียรนั้นไป และเขาทั้งสองเดินทางตามที่ราบตลอดคืน

4:7 For when they came into the house, he lay on his bed in his bedchamber, and they smote him, and slew him, and beheaded him, and took his head, and gat them away through the plain all night.

4:8 และเขาทั้งสองนำพระเศียรของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่เมืองเฮโบรน และกราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะของอิชโบเชทบุตรชายของซาอูลศัตรูของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวิตของพระองค์ และในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์เหนือซาอูลและเชื้อสายของเขา”

4:8 And they brought the head of Ishbosheth unto David to Hebron, and said to the king, Behold the head of Ishbosheth the son of Saul thine enemy, which sought thy life; and the LORD hath avenged my lord the king this day of Saul, and of his seed.

4:9 และดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห์พี่ชายของเขา บุตรชายทั้งสองของริมโมนชาวเบเอโรท และตรัสแก่เขาทั้งสองว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก

4:9 And David answered Rechab and Baanah his brother, the sons of Rimmon the Beerothite, and said unto them, As the LORD liveth, who hath redeemed my soul out of all adversity,

4:10 เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดบอกเราว่า ‘ดูเถิด ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว’ โดยคิดว่าตนนำข่าวดีมา เราก็จับคนนั้นและฆ่าเขาเสียที่ศิกลาก ผู้ซึ่งคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสำหรับข่าวของเขานั้น

4:10 When one told me, saying, Behold, Saul is dead, thinking to have brought good tidings, I took hold of him, and slew him in Ziklag, who thought that I would have given him a reward for his tidings:

4:11 ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เมื่อพวกคนชั่วได้ฆ่าคนชอบธรรมในบ้านและบนที่นอนของเขานั้น ฉะนั้นบัดนี้เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าทั้งสองหรือ และทำลายเจ้าเสียจากแผ่นดินโลก”

4:11 How much more, when wicked men have slain a righteous person in his own house upon his bed? shall I not therefore now require his blood of your hand, and take you away from the earth?

4:12 และดาวิดจึงตรัสสั่งพวกคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาได้ฆ่าเขาทั้งสองเสีย และตัดมือตัดเท้าของเขาทั้งสองออก แล้วแขวนศพของเขาทั้งสองไว้เหนือสระในเมืองเฮโบรน แต่พวกเขาได้นำพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮโบรน

4:12 And David commanded his young men, and they slew them, and cut off their hands and their feet, and hanged them up over the pool in Hebron. But they took the head of Ishbosheth, and buried it in the sepulchre of Abner in Hebron.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope