กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 17 / 2 Samuel 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

อาหิโธเฟลกับหุชัยให้คำปรึกษาแตกต่างกัน
17:1 ยิ่งกว่านั้น อาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า “ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์เลือกทหารหนึ่งหมื่นสองพันคน และข้าพระองค์จะยกออกไปไล่ตามดาวิดในคืนวันนี้

Ahithophel and Hushai Counsel Differently
17:1 Moreover Ahithophel said unto Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night:

17:2 และข้าพระองค์จะไปทันดาวิดขณะเมื่อพระองค์ยังเหนื่อยล้าอยู่และอ่อนกำลัง และจะกระทำให้พระองค์กลัวจนตัวสั่น และพวกทหารทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็จะหนีไป และข้าพระองค์จะฆ่าฟันแต่กษัตริย์เท่านั้น

17:2 And I will come upon him while he is weary and weak handed, and will make him afraid: and all the people that are with him shall flee; and I will smite the king only:

17:3 และข้าพระองค์จะนำประชากรทั้งสิ้นให้กลับมาอยู่ฝ่ายพระองค์ เมื่อได้คนที่พระองค์แสวงหานั้นแล้วก็เหมือนได้ประชากรกลับมาทั้งหมด แล้วประชากรทั้งปวงก็จะอยู่อย่างสงบสุข”

17:3 And I will bring back all the people unto thee: the man whom thou seekest is as if all returned: so all the people shall be in peace.

17:4 และคำทูลนี้เป็นที่พอพระทัยอับซาโลมอย่างมาก รวมทั้งบรรดาผู้อาวุโสแห่งอิสราเอลด้วย

17:4 And the saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.

17:5 ดังนั้น อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชัยคนอารคีเข้ามาด้วย และจงให้พวกเราฟังคำปรึกษาของเขาเช่นกัน”

17:5 Then said Absalom, Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he saith.

17:6 และเมื่อหุชัยมาเข้าเฝ้าอับซาโลมแล้ว อับซาโลมได้ตรัสกับท่านว่า “อาหิโธเฟลได้พูดอย่างนี้แล้ว เราทั้งหลายควรจะทำตามคำปรึกษาของเขาหรือไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูดมาเถิด”

17:6 And when Hushai was come to Absalom, Absalom spake unto him, saying, Ahithophel hath spoken after this manner: shall we do after his saying? if not; speak thou.

17:7 และหุชัยได้กราบทูลอับซาโลมว่า “คำปรึกษาซึ่งอาหิโธเฟลกราบทูลนั้น ก็ไม่ดีสำหรับเวลานี้”

17:7 And Hushai said unto Absalom, The counsel that Ahithophel hath given is not good at this time.

17:8 หุชัยกราบทูลว่า “ด้วยพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่า พระราชบิดาของพระองค์และพวกทหารของดาวิด พวกเขาเป็นผู้มีกำลังมาก และเขาทั้งหลายกำลังเดือดดาลใจ เหมือนอย่างหมีในทุ่งนาที่ลูกของมันถูกขโมยไป และพระราชบิดาของพระองค์เป็นนักรบ และดาวิดจะไม่พักอยู่กับพวกทหาร

17:8 For, said Hushai, thou knowest thy father and his men, that they be mighty men, and they be chafed in their minds, as a bear robbed of her whelps in the field: and thy father is a man of war, and will not lodge with the people.

17:9 ดูเถิด บัดนี้พระองค์ได้แอบซุ่มอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งแห่งใด หรือในสถานที่อื่นใด และต่อมาเมื่อมีบางคนถูกโค่นทำลายลงในครั้งแรก ผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเรื่องนั้นจะพูดว่า ‘มีการฆ่าฟันอย่างทารุณในท่ามกลางพวกทหารที่ติดตามอับซาโลม’

17:9 Behold, he is hid now in some pit, or in some other place: and it will come to pass, when some of them be overthrown at the first, that whosoever heareth it will say, There is a slaughter among the people that follow Absalom.

17:10 และนอกจากนี้คนที่กล้าหาญ ผู้ที่จิตใจเหมือนอย่างสิงโตก็จะละลายไปหมดสิ้น เพราะบรรดาคนอิสราเอลทราบว่า พระราชบิดาของพระองค์เป็นนักรบ และเขาเหล่านั้นที่อยู่กับดาวิดเป็นคนกล้าหาญ

17:10 And he also that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, shall utterly melt: for all Israel knoweth that thy father is a mighty man, and they which be with him are valiant men.

17:11 ฉะนั้น ข้าพระองค์ขอถวายคำปรึกษาว่า ขอรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นมายังพระองค์ ตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา ให้มากมายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเล และขอให้พระองค์เสด็จไปสู้รบด้วยพระองค์เอง

17:11 Therefore I counsel that all Israel be generally gathered unto thee, from Dan even to Beersheba, as the sand that is by the sea for multitude; and that thou go to battle in thine own person.

17:12 ดังนั้น เราทั้งหลายจะไปพบกับดาวิด ณ ที่หนึ่งที่ใดที่จะพบพระองค์ได้ และพวกเราจะเข้าโจมตีพระองค์เหมือนอย่างน้ำค้างตกใส่พื้นดิน และดาวิดกับพวกทหารทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็จะไม่มีเหลือสักคนเดียว

17:12 So shall we come upon him in some place where he shall be found, and we will light upon him as the dew falleth on the ground: and of him and of all the men that are with him there shall not be left so much as one.

17:13 ยิ่งกว่านั้น ถ้าพระองค์จะถอยร่นเข้าไปในนคร เมื่อนั้นคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกมาผูกมัดนครนั้น และเราทั้งหลายจะลากนครนั้นลงไปในแม่น้ำ จนกระทั่งจะไม่พบก้อนกรวดสักก้อนหนึ่งที่นั่นเลย”

17:13 Moreover, if he be gotten into a city, then shall all Israel bring ropes to that city, and we will draw it into the river, until there be not one small stone found there.

17:14 และอับซาโลมกับคนอิสราเอลทั้งปวงพูดว่า “คำปรึกษาของหุชัยคนอารคีดีกว่าคำปรึกษาของอาหิโธเฟล” เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตั้งพระทัยที่จะให้คำปรึกษาอันดีของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงนำเหตุร้ายมายังอับซาโลม

17:14 And Absalom and all the men of Israel said, The counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. For the LORD had appointed to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that the LORD might bring evil upon Absalom.

17:15 แล้วหุชัยได้พูดกับศาโดกและอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิตว่า “อาหิโธเฟลได้ให้คำปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แก่อับซาโลมและพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล และข้าพเจ้าได้ให้คำปรึกษาอย่างนี้

17:15 Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled.

17:16 ฉะนั้น บัดนี้จงรีบส่งคนไปกราบทูลดาวิดว่า ‘คืนวันนี้อย่าพักอยู่ ณ ที่ราบในถิ่นทุรกันดาร แต่จงรีบเสด็จข้ามไปเสีย เกรงว่ากษัตริย์และพวกทหารทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์จะถูกกลืนไปหมดสิ้น’”

17:16 Now therefore send quickly, and tell David, saying, Lodge not this night in the plains of the wilderness, but speedily pass over; lest the king be swallowed up, and all the people that are with him.

17:17 เวลานั้น โยนาธานและอาหิมาอัสกำลังคอยอยู่ที่เอนโรเกล ด้วยว่าเขาทั้งสองไม่กล้าเข้าไปในนครให้ใครเห็น และมีสาวใช้คนหนึ่งไปแจ้งข่าวแก่พวกเขา และเขาทั้งสองได้ไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิด

17:17 Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel; for they might not be seen to come into the city: and a wench went and told them; and they went and told king David.

17:18 อย่างไรก็ตาม มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นเขาทั้งสอง จึงไปกราบทูลอับซาโลม แต่เขาทั้งสองก็รีบไปโดยเร็ว และมายังบ้านชายคนหนึ่งที่บาฮูริม ซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ที่ลานบ้านของเขา เขาทั้งสองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั้น

17:18 Nevertheless a lad saw them, and told Absalom: but they went both of them away quickly, and came to a man's house in Bahurim, which had a well in his court; whither they went down.

17:19 และหญิงแม่บ้านได้ปิดปากบ่อน้ำไว้ และได้เกลี่ยข้าวเปลือกไว้บนนั้น และสิ่งนั้นไม่เป็นที่รู้ได้เลย

17:19 And the woman took and spread a covering over the well's mouth, and spread ground corn thereon; and the thing was not known.

17:20 และเมื่อข้าราชการทหารของอับซาโลมมาถึงบ้านของหญิงคนนี้ เขาทั้งหลายพูดว่า “อาหิมาอัสกับโยนาธานอยู่ที่ไหน” และหญิงคนนั้นได้พูดกับพวกเขาว่า “เขาทั้งสองข้ามลำธารน้ำไปแล้ว” และเมื่อเขาเหล่านั้นเที่ยวหาและไม่พบเขาทั้งสอง พวกเขาได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

17:20 And when Absalom's servants came to the woman to the house, they said, Where is Ahimaaz and Jonathan? And the woman said unto them, They be gone over the brook of water. And when they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem.

17:21 และต่อมา หลังจากคนเหล่านั้นไปแล้ว ชายทั้งสองก็ขึ้นมาจากบ่อน้ำ และไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิด และทูลดาวิดว่า “ขอทรงลุกขึ้น และรีบข้ามแม่น้ำไป เพราะอาหิโธเฟลได้ให้คำปรึกษาต่อสู้พระองค์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้”

17:21 And it came to pass, after they were departed, that they came up out of the well, and went and told king David, and said unto David, Arise, and pass quickly over the water: for thus hath Ahithophel counselled against you.

17:22 ดังนั้น ดาวิดทรงลุกขึ้นพร้อมกับพวกทหารทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ และเขาทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดน พอรุ่งเช้าก็ไม่มีเหลือสักคนเดียวในพวกเขาที่ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดน

17:22 Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over Jordan: by the morning light there lacked not one of them that was not gone over Jordan.

17:23 และเมื่ออาหิโธเฟลเห็นว่า ไม่ได้กระทำตามคำปรึกษาของตน ท่านได้ผูกอานลาของท่าน ลุกขึ้น และท่านกลับไปยังนครของตน ไปยังบ้านของตน และสั่งเสียครอบครัวของท่าน แล้วผูกคอตาย และถูกฝังไว้ที่อุโมงค์บิดาของท่าน

17:23 And when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass, and arose, and gat him home to his house, to his city, and put his household in order, and hanged himself, and died, and was buried in the sepulchre of his father.

17:24 แล้วดาวิดได้เสด็จมายังเมืองมาหะนาอิม และอับซาโลมได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดน ทั้งพระองค์และคนอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์

17:24 Then David came to Mahanaim. And Absalom passed over Jordan, he and all the men of Israel with him.

17:25 และอับซาโลมทรงตั้งอามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรชายของคนหนึ่งชื่ออิธราคนอิสราเอล ซึ่งได้เข้าไปหาอาบีกายิลบุตรสาวของนาหาช น้องสาวของเศรุยาห์มารดาของโยอาบ

17:25 And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man's son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.

17:26 ดังนั้น คนอิสราเอลและอับซาโลมได้ตั้งเต็นท์อยู่ในแผ่นดินแห่งกิเลอาด

17:26 So Israel and Absalom pitched in the land of Gilead.

17:27 และต่อมา เมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม โชบีบุตรชายของนาหาชชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน และมาคีร์บุตรชายของอัมมีเอลชาวโลเดบาร์ และบารซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิม

17:27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim,

17:28 ได้นำที่นอน อ่างน้ำและภาชนะดินเผา ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคั่ว ถั่วต่าง ๆ เมล็ดถั่ว และถั่วคั่ว

17:28 Brought beds, and basons, and earthen vessels, and wheat, and barley, and flour, and parched corn, and beans, and lentiles, and parched pulse,

17:29 น้ำผึ้ง เนยข้น แกะ และเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดาวิด และให้พวกทหารที่อยู่กับพระองค์รับประทาน เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่า “พวกทหารหิว กระหายและเหนื่อยล้า ในถิ่นทุรกันดาร”

17:29 And honey, and butter, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat: for they said, The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope