กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 16 / 2 Samuel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ศิบาผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ
16:1 และเมื่อดาวิดเสด็จผ่านยอดเนินเขาไปหน่อยหนึ่ง ดูเถิด ศิบาผู้รับใช้ของเมฟีโบเชทได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ พร้อมกับลาคู่หนึ่งที่ผูกอานแล้ว และได้บรรทุกขนมปังสองร้อยก้อน องุ่นแห้งหนึ่งร้อยพวง และผลไม้ฤดูร้อนหนึ่งร้อยชิ้น กับน้ำองุ่นหนึ่งถุงหนัง

Ziba, Unfaithful Servant of Mephibosheth
16:1 And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba the servant of Mephibosheth met him, with a couple of asses saddled, and upon them two hundred loaves of bread, and an hundred bunches of raisins, and an hundred of summer fruits, and a bottle of wine.

16:2 และกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ที่เจ้านำสิ่งเหล่านี้มามีความหมายอะไร” และศิบากราบทูลว่า “ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์ของกษัตริย์จะได้ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสำหรับให้พวกชายหนุ่มรับประทาน และน้ำองุ่นเพื่อผู้ที่อ่อนเปลี้ยอยู่กลางถิ่นทุรกันดารจะได้ดื่ม”

16:2 And the king said unto Ziba, What meanest thou by these? And Ziba said, The asses be for the king's household to ride on; and the bread and summer fruit for the young men to eat; and the wine, that such as be faint in the wilderness may drink.

16:3 และกษัตริย์ตรัสว่า “บุตรชายแห่งเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า” และศิบากราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ท่านอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยท่านพูดว่า ‘วันนี้วงศ์วานแห่งอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรแห่งบิดาของเราให้แก่เรา’”

16:3 And the king said, And where is thy master's son? And Ziba said unto the king, Behold, he abideth at Jerusalem: for he said, To day shall the house of Israel restore me the kingdom of my father.

16:4 แล้วกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ดูเถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของเจ้าทั้งหมด” และศิบากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจว่า ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์”

16:4 Then said the king to Ziba, Behold, thine are all that pertained unto Mephibosheth. And Ziba said, I humbly beseech thee that I may find grace in thy sight, my lord, O king.

ชิเมอีแช่งด่ากษัตริย์ดาวิด
16:5 และเมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมาถึงบาฮูริม ดูเถิด มีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในครอบครัววงศ์วานของซาอูลชื่อชิเมอีบุตรชายของเกราได้ออกมา เขาออกมาและแช่งด่าขณะที่เขากำลังเดินมา

Shimei Curses David
16:5 And when king David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera: he came forth, and cursed still as he came.

16:6 และเขาเอาหินขว้างดาวิดและขว้างบรรดาข้าราชการทหารของกษัตริย์ดาวิด พวกทหารและผู้มีกำลังมากทั้งสิ้นก็อยู่ข้างขวาพระหัตถ์ของพระองค์และข้างซ้ายของพระองค์

16:6 And he cast stones at David, and at all the servants of king David: and all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left.

16:7 และเมื่อชิเมอีแช่งด่านั้นเขาพูดอย่างนี้ว่า “จงไปเสียให้พ้น จงไปเสียให้พ้น เจ้าผู้กระทำให้เลือดตก และเจ้าผู้เป็นคนของเบลีอัล

16:7 And thus said Shimei when he cursed, Come out, come out, thou bloody man, and thou man of Belial:

16:8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนองเจ้า ในเรื่องโลหิตทั้งสิ้นแห่งวงศ์วานของซาอูลผู้ซึ่งเจ้าเข้าครอบครองแทนอยู่นั้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมือของอับซาโลมบุตรชายของเจ้า และดูเถิด เจ้าจะพินาศเพราะเหตุบาปของเจ้า เพราะเจ้าเป็นผู้กระทำให้เลือดตก”

16:8 The LORD hath returned upon thee all the blood of the house of Saul, in whose stead thou hast reigned; and the LORD hath delivered the kingdom into the hand of Absalom thy son: and, behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man.

16:9 ดังนั้น อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์ได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาแช่งด่ากษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปและตัดหัวมันออกเสีย”

16:9 Then said Abishai the son of Zeruiah unto the king, Why should this dead dog curse my lord the king? let me go over, I pray thee, and take off his head.

16:10 และกษัตริย์ตรัสว่า “บุตรชายทั้งสองของเศรุยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับพวกเจ้า จงให้เขาแช่งด่าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จงแช่งด่าดาวิด’ แล้วใครจะพูดว่า ‘ทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนี้’”

16:10 And the king said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah? so let him curse, because the LORD hath said unto him, Curse David. Who shall then say, Wherefore hast thou done so?

16:11 และดาวิดได้ตรัสกับอาบีชัยและข้าราชการทหารทั้งสิ้นของพระองค์ว่า “ดูเถิด ลูกของเราเองที่ได้ออกมาจากบั้นเอวของเรายังแสวงหาชีวิตของเรา ยิ่งกว่านั้น คนเบนยามินคนนี้จะกระทำเช่นกันมิใช่หรือ ปล่อยเขาเถิด และให้เขาแช่งด่าไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขาแล้ว

16:11 And David said to Abishai, and to all his servants, Behold, my son, which came forth of my bowels, seeketh my life: how much more now may this Benjamite do it? let him alone, and let him curse; for the LORD hath bidden him.

16:12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาแช่งด่าเราในวันนี้”

16:12 It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.

16:13 และขณะดาวิดกับข้าราชการทหารของพระองค์กำลังดำเนินไปตามทาง ชิเมอีก็เดินไปตามเนินเขาฝั่งตรงข้ามกับพระองค์ และขณะที่เขาเดินไปก็แช่งด่าไป และเอาก้อนหินขว้างใส่พระองค์ และเอาฝุ่นซัดใส่

16:13 And as David and his men went by the way, Shimei went along on the hill's side over against him, and cursed as he went, and threw stones at him, and cast dust.

16:14 และกษัตริย์กับข้าราชการทหารทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็รู้สึกเหนื่อยล้า และได้หยุดพักให้ตัวสดชื่นที่นั่น

16:14 And the king, and all the people that were with him, came weary, and refreshed themselves there.

อับซาโลมกับผู้ร่วมคบคิดมายังกรุงเยรูซาเล็ม
16:15 และอับซาโลมกับพวกทหารทั้งสิ้น ตลอดทั้งคนอิสราเอลได้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และอาหิโธเฟลได้มาพร้อมกับท่าน

Absalom Brings His Forces to Jerusalem
16:15 And Absalom, and all the people the men of Israel, came to Jerusalem, and Ahithophel with him.

16:16 และต่อมา เมื่อหุชัยชาวอารคี สหายของดาวิดเข้าเฝ้าอับซาโลม หุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

16:16 And it came to pass, when Hushai the Archite, David's friend, was come unto Absalom, that Hushai said unto Absalom, God save the king, God save the king.

16:17 และอับซาโลมตรัสกับหุชัยว่า “นี่คือความมีน้ำใจของท่านต่อสหายของท่านหรือ ทำไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่า”

16:17 And Absalom said to Hushai, Is this thy kindness to thy friend? why wentest thou not with thy friend?

16:18 และหุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า “มิใช่อย่างนั้น แต่พระเยโฮวาห์กับประชากรเหล่านี้กับคนอิสราเอลทั้งสิ้นเลือกตั้งผู้ใดไว้ ข้าพระองค์จะอยู่ฝ่ายผู้นั้น และข้าพระองค์จะอาศัยอยู่กับผู้นั้น

16:18 And Hushai said unto Absalom, Nay; but whom the LORD, and this people, and all the men of Israel, choose, his will I be, and with him will I abide.

16:19 และอีกประการหนึ่ง ข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติผู้ใด ข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติต่อพระพักตร์ราชโอรสของท่านผู้นั้นมิใช่หรือ ข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระราชบิดาของพระองค์แล้วอย่างไร ข้าพระองค์จะปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยอย่างนั้น”

16:19 And again, whom should I serve? should I not serve in the presence of his son? as I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence.

16:20 ดังนั้น อับซาโลมตรัสกับอาหิโธเฟลว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรดี ในท่ามกลางพวกท่านจงให้คำปรึกษาเถิด”

16:20 Then said Absalom to Ahithophel, Give counsel among you what we shall do.

16:21 และอาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า “จงเข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งพระราชบิดาทรงละทิ้งไว้ให้เฝ้าพระราชวัง และเมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินว่าพระราชบิดาของพระองค์เกลียดชังพระองค์แล้ว บรรดามือของคนเหล่านั้นที่อยู่ฝ่ายพระองค์ก็จะเข้มแข็งขึ้น”

16:21 And Ahithophel said unto Absalom, Go in unto thy father's concubines, which he hath left to keep the house; and all Israel shall hear that thou art abhorred of thy father: then shall the hands of all that are with thee be strong.

16:22 ดังนั้น พวกเขาได้กางเต็นท์ให้อับซาโลมไว้บนหลังคาของพระราชวัง และอับซาโลมได้เข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทั้งสิ้น

16:22 So they spread Absalom a tent upon the top of the house; and Absalom went in unto his father's concubines in the sight of all Israel.

16:23 และในวันเหล่านั้น คำปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ท่านทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามจากพระดำรัสของพระเจ้า คำปรึกษาทั้งสิ้นที่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั้น

16:23 And the counsel of Ahithophel, which he counselled in those days, was as if a man had enquired at the oracle of God: so was all the counsel of Ahithophel both with David and with Absalom.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope