กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 23 / 1 Samuel 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

การพเนจรและการหลบหนีของดาวิด
23:1 แล้วพวกเขาบอกดาวิดว่า “ดูเถิด คนฟีลิสเตียกำลังสู้รบกับเมืองเคอีลาห์อยู่ และเขาทั้งหลายปล้นเอาข้าวที่อยู่ลานนวดข้าว”

David's Wanderings and Escapes
23:1 Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they rob the threshingfloors.

23:2 ฉะนั้น ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียเหล่านี้หรือไม่” และพระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดว่า “จงไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียและช่วยเมืองเคอีลาห์ให้รอดพ้น”

23:2 Therefore David enquired of the LORD, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the LORD said unto David, Go, and smite the Philistines, and save Keilah.

23:3 และพวกทหารของดาวิดพูดกับท่านว่า “ดูเถิด พวกเราอยู่ในยูดาห์ก็หวาดกลัวอยู่แล้ว ถ้าเราทั้งหลายขึ้นไปยังเมืองเคอีลาห์สู้รบกับกองทัพของคนฟีลิสเตีย ก็จะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นสักเท่าใด”

23:3 And David's men said unto him, Behold, we be afraid here in Judah: how much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistines?

23:4 แล้วดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุกขึ้นลงไปยังเมืองเคอีลาห์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้า”

23:4 Then David enquired of the LORD yet again. And the LORD answered him and said, Arise, go down to Keilah; for I will deliver the Philistines into thine hand.

23:5 ดังนั้น ดาวิดกับพวกทหารของท่านได้ไปยังเมืองเคอีลาห์และต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้นำเอาฝูงสัตว์ของพวกคนฟีลิสเตียไป และฆ่าฟันเขาทั้งหลายเสียเป็นอันมาก ดังนั้นดาวิดได้ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้รอดพ้น

23:5 So David and his men went to Keilah, and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah.

23:6 และต่อมา เมื่ออาบียาธาร์บุตรชายของอาหิเมเลคตามดาวิดไปที่เมืองเคอีลาห์นั้น เขาลงมาพร้อมกับเอโฟดในมือของตน

23:6 And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand.

23:7 และมีคนทูลซาอูลว่า ดาวิดมาอยู่ที่เมืองเคอีลาห์แล้ว และซาอูลตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของเราแล้ว เพราะที่เขาเข้าไปในเมืองที่มีประตูและดาล เขาก็ขังตัวเองไว้”

23:7 And it was told Saul that David was come to Keilah. And Saul said, God hath delivered him into mine hand; for he is shut in, by entering into a town that hath gates and bars.

23:8 และซาอูลได้เรียกพลทหารทั้งปวงให้เข้าทำสงคราม ให้ลงไปยังเมืองเคอีลาห์เพื่อล้อมดาวิดกับพวกทหารของท่านไว้

23:8 And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men.

23:9 และดาวิดทราบว่าซาอูลแอบคิดปองร้ายต่อท่าน และท่านได้พูดกับอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิตว่า “จงนำเอาเอโฟดมาที่นี่เถิด”

23:9 And David knew that Saul secretly practised mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod.

23:10 แล้วดาวิดกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินอย่างแน่นอนว่า ซาอูลแสวงหาโอกาสที่จะมายังเคอีลาห์เพื่อทำลายนครนี้เสียเพราะเหตุข้าพระองค์

23:10 Then said David, O LORD God of Israel, thy servant hath certainly heard that Saul seeketh to come to Keilah, to destroy the city for my sake.

23:11 ชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ ซาอูลจะเสด็จลงมาตามที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินนั้นหรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพระองค์ขออ้อนวอนพระองค์ ขอทรงบอกผู้รับใช้ของพระองค์เถิด” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา”

23:11 Will the men of Keilah deliver me up into his hand? will Saul come down, as thy servant hath heard? O LORD God of Israel, I beseech thee, tell thy servant. And the LORD said, He will come down.

23:12 แล้วดาวิดกราบทูลว่า “ชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์และพวกทหารของข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทั้งหลายจะมอบเจ้าไว้”

23:12 Then said David, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the LORD said, They will deliver thee up.

23:13 แล้วดาวิดกับพวกทหารของท่านซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้นและออกจากเคอีลาห์ และไปตามทางที่เขาทั้งหลายจะไปได้ และมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดหนีไปจากเคอีลาห์แล้ว และซาอูลได้เลิกไปที่นั่น

23:13 Then David and his men, which were about six hundred, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.

23:14 และดาวิดได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่กำบังเข้มแข็ง และพักอยู่ในแดนเทือกเขาของถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟ และซาอูลได้แสวงหาท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของซาอูล

23:14 And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.

23:15 และดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ออกมาแสวงหาชีวิตของท่าน และดาวิดพักอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟในป่าไม้

23:15 And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.

23:16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้น และไปหาดาวิดที่ป่าไม้ และสนับสนุนมือของท่านให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า

23:16 And Jonathan Saul's son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.

23:17 และโยนาธานพูดกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าจะหาท่านไม่พบ และท่านจะได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และข้าพเจ้าจะเป็นอุปราชของท่าน และซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าก็ทราบเรื่องนี้ด้วย”

23:17 And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee; and that also Saul my father knoweth.

23:18 และท่านทั้งสองได้ทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และดาวิดอาศัยอยู่ในป่าไม้ และโยนาธานก็กลับไปวังของท่าน

23:18 And they two made a covenant before the LORD: and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.

23:19 ดังนั้น ชาวศิฟได้ขึ้นไปหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ทูลว่า “ดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในที่กำบังเข้มแข็งในป่าไม้ บนเนินเขาแห่งฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้จากเยชิโมนมิใช่หรือ

23:19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself with us in strong holds in the wood, in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon?

23:20 โอ ข้าแต่กษัตริย์ เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอเสด็จลงไปตามพระทัยปรารถนาทั้งสิ้นของพระองค์ที่จะลงไปเถิด และส่วนข้าพระองค์ทั้งหลายจะมอบเขาไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์”

23:20 Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to come down; and our part shall be to deliver him into the king's hand.

23:21 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรพวกท่าน เพราะพวกท่านมีความกรุณาต่อเรา

23:21 And Saul said, Blessed be ye of the LORD; for ye have compassion on me.

23:22 เราขอร้องพวกท่าน จงไปจัดเตรียมให้พร้อม ดูให้รู้ว่าสถานที่ที่เขาซ่องสุมนั้นอยู่ที่ไหน และใครได้เห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมีคนบอกเราว่าการกระทำของเขาเฉียบแหลมนัก

23:22 Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is, and who hath seen him there: for it is told me that he dealeth very subtilly.

23:23 เพราะฉะนั้น จงไปดูสถานที่ทุกแห่งที่เขาซุ่มซ่อนอยู่ และท่านทั้งหลายจงกลับมาหาเราอีกพร้อมด้วยข้อมูลที่แน่นอน และเราจะไปกับพวกท่าน และต่อมาถ้าเขาอยู่ในแผ่นดินนั้น เราจะค้นหาเขาตลอดทั่วบรรดาคนยูดาห์ที่นับเป็นพัน ๆ นั้น”

23:23 See therefore, and take knowledge of all the lurking places where he hideth himself, and come ye again to me with the certainty, and I will go with you: and it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out throughout all the thousands of Judah.

23:24 และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นและไปยังศิฟก่อนซาอูล แต่ดาวิดกับพวกทหารของท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอนในที่ราบทางทิศใต้จากเยชิโมน

23:24 And they arose, and went to Ziph before Saul: but David and his men were in the wilderness of Maon, in the plain on the south of Jeshimon.

23:25 ซาอูลกับพลทหารของพระองค์ก็แสวงหาท่านด้วย และมีบางคนบอกดาวิด ดังนั้นท่านจึงลงไปยังหินผาและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอน และเมื่อซาอูลได้ยินเรื่องนั้น พระองค์จึงได้ไล่ตามดาวิดไปในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอน

23:25 Saul also and his men went to seek him. And they told David: wherefore he came down into a rock, and abode in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon.

23:26 และซาอูลเสด็จมาฟากภูเขาข้างนี้ และดาวิดกับพวกทหารของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้น ดาวิดจึงรีบหนีไปเพราะเหตุกลัวซาอูล เพราะซาอูลกับเหล่าพลทหารของพระองค์มาล้อมดาวิดกับพวกทหารของท่านเพื่อจะจับพวกเขา

23:26 And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain: and David made haste to get away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his men round about to take them.

23:27 แต่มีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาทูลซาอูลว่า “ขอพระองค์รีบเสด็จกลับ เพราะว่าคนฟีลิสเตียมาบุกรุกแผ่นดินแล้ว”

23:27 But there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have invaded the land.

23:28 ดังนั้น ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวิด และไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย เพราะฉะนั้นพวกเขาได้เรียกสถานที่นั้นว่า เสลาฮัมมาห์เลคอท

23:28 Wherefore Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines: therefore they called that place Selahammahlekoth.

23:29 และดาวิดได้ขึ้นไปจากที่นั่น และอาศัยอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งแห่งเอนเกดี

23:29 And David went up from thence, and dwelt in strong holds at Engedi.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope